Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie magazynowania energii dla OZE
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-515-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kowalik Remigiusz (rkowalik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemem i potrzebą efektywnego magazynowania energii otrzymywanej z odnawialnych źródeł energii oraz zaprezentowania stosowanych współcześnie technologii magazynowania energii, takich jak: baterie i akumulatory, baterie przepływowe, kinetyczne zasobniki energii, koła zamachowe, elektrownie pompowe, sprężone powietrze, nadprzewodnikowe zasobniki energii, superkondensatory czy metoda magazynowanie energii w ciekłym powietrzu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna współczesne metody produkcji energii z odnawialnych źródeł RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W01, RCM1A_W03 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
M_W002 Zna i rozumie zalety oraz ograniczenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W01, RCM1A_W03 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
M_W003 Zna i rozumie metody magazynowania energii wpisujące się w ogólną koncepcję współczesnych systemów energetycznych RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W01, RCM1A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać sposób magazynowani energii w zależności od parametrów związanych ze źródłem energii RCM1A_U03, RCM1A_U01, RCM1A_U02 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
M_U002 Potrafi oszacować efektywność zasobnika energii w zaproponowanym urządzeniu i określić jego przydatność do założonego celu. RCM1A_U03, RCM1A_U01, RCM1A_U02 Referat,
Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę magazynowania energii oraz ciągłej aktualizacji wiedzy w tym zakresie prowadzącą do wzrostu efektywnych parametrów stosowanych obecnie rowiązań RCM1A_K01, RCM1A_K02 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna współczesne metody produkcji energii z odnawialnych źródeł + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zalety oraz ograniczenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie metody magazynowania energii wpisujące się w ogólną koncepcję współczesnych systemów energetycznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać sposób magazynowani energii w zależności od parametrów związanych ze źródłem energii - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi oszacować efektywność zasobnika energii w zaproponowanym urządzeniu i określić jego przydatność do założonego celu. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę magazynowania energii oraz ciągłej aktualizacji wiedzy w tym zakresie prowadzącą do wzrostu efektywnych parametrów stosowanych obecnie rowiązań - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Technologie magazynowania energii dla OZE

Proponowany przedmiot omawia technologiczne aspekty zwiane z problemem i potrzebą efektywnego magazynowania energii otrzymywanej z odnawialnych źródeł energii oraz zaprezentowania stosowanych współcześnie technologii magazynowania energii, takich jak: baterie i akumulatory, baterie przepływowe, kinetyczne zasobniki energii, koła zamachowe, elektrownie pompowe, sprężone powietrze, nadprzewodnikowe zasobniki energii, superkondensatory czy metoda magazynowanie energii w ciekłym powietrzu. Ponadto omawiane są kryteria jakie muszą spełniać proponowane technologie aby sprostać potrzebom i wymaganiom stawianym przez współczesny rynek energii.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Technologie magazynowania energii dla OZE

Ćwiczenia projektowe polegają na rozwiązywaniu przez studentów konkretnych problemów zaproponowanych przez prowadzącego lub też wykonują tzw. studium przypadku, które są ściśle powiązane z tematyką prezentowaną na wykładzie. Projekty są realizowane indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Tematy projektów oraz termin zaliczenia projektu są uzgadniane na pierwszym wykładzie. Zaliczenie projektu obejmuje zarówno przedstawienie opracowania w formie prezentacji i wygłoszenie jej w ustalonym terminie, a także w formie referatu dostarczonego prowadzącemu w formie drukowanej i elektronicznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest na podstawie oceny z projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie stosuje się.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana znajomość chemii, fizyki oraz inżynierii materiałowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Huggins, R.A., Energy Storage : fundamentals, materials and applications. 2016, Cham [etc.]: Springer.
2. Nalepa, K., et al., Magazynowanie, kondycjonowanie i konwersja energii ze zródel odnawialnych. 2014, Gdansk: Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przeplywowych PAN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kutyła, D., et al., Electrodeposition of Ni3Se2. Journal of the Electrochemical Society, 2017. 164(12): p. D700-D706.
2. Mech, K., et al., Electrodeposition of NiPd alloy from aqueous chloride electrolytes. Applied Surface Science, 2016. 388: p. 809-816.
3. Banbur-Pawlowska, S., et al., Analysis of electrodeposition parameters influence on cobalt deposit roughness. Applied Surface Science, 2016. 388: p. 805-808.
4. Kowalik, R., et al., Magnetic field effect on the electrodeposition of ZnSe. Magnetohydrodynamics, 2015. 51(2): p. 345-351.
5. Kowalik, R., et al., Electrochemical codeposition of molybdenum and selenium. Metallurgy and Foundry Engineering, 2015. 41(1): p. 7–16.
6. Franczak, A., et al., Growth and magnetic properties dependence of the Co-Cu/Cu films electrodeposited under high magnetic fields. Materials Chemistry and Physics, 2015. 162: p. 222-228.
7. Mech, K., et al., Electrodeposition of Co-Pd alloys from ammonia solutions and their catalytic activity for hydrogen evolution reaction. Journal of Applied Electrochemistry, 2013: p. 1-7.
8. Gawȩda, S., et al., Hybrid Semiconducting Materials: New Perspectives for Molecular-Scale Information Processing, in Molecular and Supramolecular Information Processing: From Molecular Switches to Logic Systems. 2013. p. 121-173.
9. Gawȩda, S., et al., Nanoscale digital devices based on the photoelectrochemical photocurrent switching effect: Preparation, properties and applications. Israel Journal of Chemistry, 2011. 51(1): p. 36-55.

Informacje dodatkowe:

Brak