Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie ubytkowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-516-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Jaworska Lucyna (ljaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zostaną zapoznani metodami ubytkowej obróbki materiałów. Poznają obrabiarki, materiały narzędziowe i narzędzia, parametry procesów, możliwości i wady technik. Poruszone zostaną zagadnienia doboru metod obróbki w zależności od obrabianego materiału i jego właściwości. Poznają zagadnienia efektywności obróbki i gospodarki odpadami-wiórami i cieczami chłodząco smarującymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie technologii obróbki skrawaniem stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych celem maksymalizacji efektów produkcji i i zysków w obrębie przedsiębiorstwa. RCM1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe techniki informatyczne umożliwiające opracowanie wyników pomiarowych i przygotowanie prezentacji multimedialnej, a także podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do interpretacji i przetwarzania testowych prób pracą. RCM1A_W07 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod obróbki dla określania efektywnych i optymalnych technik. RCM1A_U04 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru procesów umożliwiających kształtowanie metali i stopów materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych RCM1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy RCM1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję RCM1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K003 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie RCM1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie technologii obróbki skrawaniem stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych celem maksymalizacji efektów produkcji i i zysków w obrębie przedsiębiorstwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe techniki informatyczne umożliwiające opracowanie wyników pomiarowych i przygotowanie prezentacji multimedialnej, a także podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do interpretacji i przetwarzania testowych prób pracą. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod obróbki dla określania efektywnych i optymalnych technik. - - + - - - - - - - -
M_U002 Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru procesów umożliwiających kształtowanie metali i stopów materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy + - - - - - - - - - -
M_K002 Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję + - - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Na wykładach poruszone zostaną zagadnienia dotyczące konwencjonalnych i niekonwencjnalnych metod ubytkowej obróbki materiałów. Studenci zapoznają się z procesem technologicznym toczenia, szlifowania, frezowania oraz metodami obróbki z wykorzystaniem źródeł ciepła (laser, plazma), obróbką strumieniem wodno-ściernym, technikami elektroerozyjnymi i elektrochemicznymi. Zostaną omówione zagadnienia wpływu poszczególnych technik na stan warstwy wierzchniej wyrobów (zmiana składu chemicznego, fazowego, parametry chropowatości). Studenci poznają rodzaje obrabiarek, rodzaje materiałów narzędziowych, rodzaje narzędzi, parametry procesów, możliwości i wady poszczególnych technik. Poruszone zostaną zagadnienia doboru technik w zależności od rodzaju materiałów, szybkości skrawania, metod obróbki na twardo, na sucho (lub z ograniczoną ilością cieczy chłodząco smarujących, z wysokimi szybkościami skrawania (przy wykorzystaniu urządzeń CNC) i obróbkami wysokowydajnymi. Poznają podstawowe zasady doboru parametrów procesów.

Tematy wykładów (czas prezentacji jednego tematu określono na około 3 godziny lekcyjne):
1. Klasyfikacja i podziały obróbki ubytkowej: metody konwencjonalne i niekonwencjonalne, obróbka wiórowa i ścierna.
2.Podstawowe pojęcia w obróbce skrawaniem: parametry skrawania, wydajność skrawania, elementy przedmiotu obrabianego i narzędzia.
3. Materiały narzędziowe i zasady ich doboru.
4. Powłoki w obróbce skrawaniem.
5. Oddziaływanie ostrza na materiał obrabiany.
6. Narzędzia, zużycie i trwałość – w obróbce wiórowej i ściernej.
7. Obróbka erozyjna – elektroerozyjna i elektrochemiczna.
8. Wykorzystanie technik cieplnych w obróbce ubytkowej (laser, plazma).
9.Przecinanie strumieniem wodnościernym.
10. Wady i zalety poszczególnych rodzajów obróbki ubytkowej, zasady doboru techniki obróbki materiałów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Metoda obróbki elektroerozyjnej.
2. Metoda toczenia i szlifowania.
3. Ocena stanu warstwy wierzchniej po obróbce – chropowatość powierzchni i mikrostruktura.
4. Planowanie procesu technologicznego.
5. Wycieczka technologiczna w celu zapoznania się z zaawansowanymi technikami obróbki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja w power point i wykład połączony z dyskusją.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i wykonanie sprawozdania
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Premiowana obecność na wykładach. Zaliczenie wykładu na podstawie dwóch kolokwiów. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (100%). Przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Oddanie sprawozdania w ciągu dwóch tygodni od zrealizowania ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obowiązkowa obecność na zajęciach, wykonanie ćwiczeń.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia oceny z wykładów i ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, ustalenie terminu z prowadzącym i odrobienie ćwiczeń laboratoryjnych. W przypadku niepisania kolokwium z treści wykładowych, z usprawiedliwionej przyczyny, zaliczenie kolokwium w innym ustalonym z prowadzącym zajęcia terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W.Olszak, Obróbka skrawaniem, PWN, 2019
H.Żebrowski Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Putyra P.; *Jaworska L.; *Podsiadło M.; Laszkiewicz-Łukasik J.; Krzywda T. The ceramic materials to forming by EDM method. [W:] ISNNM-2016 The 14th International Symposium on Novel and Nano Materials, July 3-8 2016, Budapest, Hungary, , s. 96. [Abstract Book] [pendrive] The Korean Powder Metallurgy Institute. 2016

Putyra P., Wojteczko K., Dyzia M., Czechowski K.,* Jaworska L*., Dolata A.J.: Metody kształtowania odlewniczych materiałów kompozytowych. Mechanik , 2014, R. 87, nr 8-9, s. 634-636. (Biuletyn IZTW). Agenda Wydawnicza SIMP, 2014. ISSN 0025-6552.

Putyra P.; *Jaworska L.; *Dyzia M.; Podsiadło M. Kształtowanie siluminów z dodatkiem fazy węglikowej – analiza temperatury narzędzi podczas skrawania. Mechanik , 2017, R. 90, nr 2, s. 128-132. (Biuletyn IZTW) (DOI: 10.17814/mechanik.2017.2.31). Agenda Wydawnicza SIMP. 2017 ISSN 0025-6552.

Broniszewski K., Wozniak J., Czechowski K., Jaworska L., Olszyna A.: Al2O3-Mo cutting tools for machining hardened stainless steel. Wear , 2013, Vol. 303, s. 87-91. [http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2013.03.002]
Elsevier B.V., 2013.
Broniszewski, K., Wozniak, J, Kostecki, M. Czechowski K., Jaworska L., Olszyna A.: Al2O3-V cutting tools for machining hardened stainless steel, Ceramics International, Vol. 41, Iss. 10, pp. 14190-14196, Part: B, 2015
Osipov A.S., Klimczyk P., Cygan S., Melniichuk I.A., Petrusha I.A.,* Jaworska L*.: Composites of the cBN-Si3N4 system reinforced by SiCw for turning tools. Journal of Superhard Materials , 2016, Vol. 38, nr 1, s. 1-7. [DOI: 10.3103/S1063457616010019]. New York : Allerton Press Inc, 2016. ISSN 1063-4576, EISSN 1934-9408
„Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania” pod redakcją naukową Ludosława Stobierskiego, Wydawnictwo Naukowe Akapit, ISBN 978-83-63663-52-0. Kraków, 2014, *L.Jaworska Rozdział 1. i 2.6.
*

Informacje dodatkowe:

Brak