Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i techniki pomiarowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-603-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Stępień Michał (mstepien@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają metody pomiarowe oznaczania składu chemicznego produktów metalurgicznych oparte na krajowych oraz zagranicznych normach. Przedmiot obejmuje m.in. pomiary zawartości gazów w metalach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 1. Student zna metody standardowych badań surowców metalicznych RCM1A_W04, RCM1A_W01 Kolokwium
M_W002 2. Student zna metody standardowych badań składu chemicznego wyrobów metalowych RCM1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 3. Student potrafi wykonać pomiar na podstawie normy RCM1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 4. Student potrafi stworzyć raport z wykonanego przez siebie badania składu chemicznego zgodnie z założonymi wytycznymi RCM1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 1. Student zna metody standardowych badań surowców metalicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 2. Student zna metody standardowych badań składu chemicznego wyrobów metalowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 3. Student potrafi wykonać pomiar na podstawie normy - - + - - - - - - - -
M_U002 4. Student potrafi stworzyć raport z wykonanego przez siebie badania składu chemicznego zgodnie z założonymi wytycznymi - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Znaczenie CRM i porówniań miedzylaboratoryjnych
 2. Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań skałdu chemicznego
 3. Metody i problemy w procesie mineralizcji próbek do badań składu chemicznego
 4. Znoramlizowane metody ozanczań składu chemicznego metali i rud
 5. Znormalizowane metody badań korozyjnych wybranych wyrobów metalowych
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Oznaczenie zawartości O, N i H w miedzi i tytanie

  Studenci zaznajamiają się ze specyfiką oznaczenia gazów w metalach technicznych

 2. Oznaczenie zawartości złota w rudach

  Studenci zaznajamiając się z procesem przygotowania i analizy składu chemicznego rudy na zwartość metali szlachetnych.

 3. Oznaczenie zawrtości miedzi w miedzi o czystości >99%

  Studenci poznają metodę oznaczenia zawartości miedzi w miedzi o wysokiej czystości bez konieczności oznaczania elementów śladowych.

 4. Oznaczenie zawartości srebra w miedzi

  Studenci poznają metodę na oznaczenie zawartości srebra w miedzi metodą emisyjnej spektroskopii atomowej. W czasie zajęć spotykają się problemem silnego efektu matrycy.

 5. Badania odporności korozyjnej stali nierdzewnych

  Studenci zapoznają się ze znormalizowanymi metodami oceny odporności na korozję stali nierdzewnych w środowisku wodnego roztworu chlorku sodu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia prowadzący weryfikuje wiedzę studenta dotyczącą przebiegu ćwiczenia. W przypadku negatywnej weryfikacji student nie zostaje dopuszczony do ćwiczenia. Warunkiem uczestnictwa w kolejnych ćwiczeniach jest oddanie sprawozdania z poprzedniego ćwiczenia. Po zaliczeniu sprawozdań studenci piszą krótki test ze wszystkich odbytych ćwiczeń. Należy zaliczyć na nim każde ćwiczenie na co najmniej 50%.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student zostaje dopuszczony do odbycia ćwiczenia laboratoryjnego po weryfikacji wiedzy koniecznej do jego wykonania przez prowadzącego zajęcia. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w ćwiczeniu jest oddanie sprawozdania z ćwiczenia poprzedniego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ze zaliczeń z poszczególnych laboratoriów, przy czym aby uzyskać ocenę pozytywną z przedmiotu należy uzyskać ocenę pozytywną z każdego ćwiczenia laboratoryjnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności lub niedopuszczenia do ćwiczenia na końcu semestru przewidziany jest jeden dodatkowy termin dla odrabiających.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane zaliczenie kursów:
Matematyka
Statystyka i planowanie eksperymentu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak