Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-604-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Palimąka Piotr (palimaka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie jest realizowana w zakładach pracy z branży metalurgicznej i recyklingowej. W ramach praktyki student zapoznaje się ze strukturą organizacyjną i działaniem przedsiębiorstwa, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, poznaje i dokonuje analizy technologii wytwarzania lub recyklingu wybranego produktu metalurgicznego lub metalowego. Praktyka umożliwia poznanie procesów i technologii w skali powiększonej lub/i przemysłowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie procesy metalurgiczne otrzymywania metali nieżelaznych oraz recyklingu RCM1A_W03, RCM1A_W02, RCM1A_W05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy oraz zastosować w praktyce. RCM1A_U02, RCM1A_U03, RCM1A_U01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyśle metalurgicznym. RCM1A_U02, RCM1A_U03, RCM1A_U01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. RCM1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie procesy metalurgiczne otrzymywania metali nieżelaznych oraz recyklingu - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy oraz zastosować w praktyce. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyśle metalurgicznym. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):

1. Zapoznanie się z zasadami BHP obowiązującymi na terenie zakładu, w którym odbywa się praktyka
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
3. Zapoznanie się z technologią produkcji/wytwarzania danego produktu metalurgicznego lub z technologią recyklingu surowca wtórnego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie praktyki składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest potwierdzeniem odbycia praktyki przez zakład pracy i oceną wystawioną przez osobę odpowiedzialną ze strony zakładu. Drugą częścią jest sprawozdanie wraz z dzienniczkiem praktyk oraz ocena wystawiona przez osobę będącą pełnomocnikiem Dziekana do spraw praktyk studenckich na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez zakład pracy oraz oceny ze sprawozdania z praktyk.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praktyka jest obowiązkowa, zaległości związane z nieobecnością na praktykach student jest zobowiązany nadrobić w porozumieniu z zakładem pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu chemii, matematyki i metalurgii w ramach programu studiów na 1 i 2 roku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak