Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-605-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Luty-Błocho Magdalena (mlb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają podstawowe terminy związane z ochroną środowiska, ich etymologię, znaczenie lokalne oraz globalne. Wykład obejmuje klasyfikację źródeł zanieczyszczeń (naturalne, sztuczne), ich lokalizację w kraju oraz na świecie. Omówiony zostanie podział zanieczyszczeń (atmosfery, wód, gleby), ich przyczyny, skutki działania dla środowisko oraz człowieka, a także metody wspomagające regenerację przyrody. Przedstawiony zostanie wpływ zmian klimatycznych będący konsekwencją zanieczyszczeń środowiska na ekosystem. Student zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami projektowania wyrobów pro-środowiskowych oraz rolą recyklingu w ochronie środowiska naturalnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z ochroną środowiska. RCM1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu naturalnych oraz sztucznych źródeł zanieczyszczeń, ich skutków na przyrodę oraz metod jej regeneracji. RCM1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę, która pozwala mu na powiązanie obecnego stanu środowiska z działalnością człowieka. RCM1A_W03 Kolokwium
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ich przetwarzania oraz wykorzystania materiałów odpadowych. RCM1A_W03, RCM1A_W02 Kolokwium
M_W005 Student wie w jaki sposób wykorzystać materiały odpadowe i zna podstawowe techniki recyklingu. RCM1A_W03, RCM1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi używać fachowej terminologii oraz posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony środowiska. RCM1A_U05 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wskazać możliwe przyczyny katastrofy naturalnej/sztucznej. RCM1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi skorelować rodzaj zanieczyszczenia z jego potencjalnym skutkiem dla środowiska. RCM1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U004 Student posiada zdolność do optymalnego wykorzystania zasobów do wykonania wyrobu z metalu uwzględniając racjonalne wykorzystanie materiałów odpadowych. RCM1A_U02, RCM1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę reagowania na zanieczyszczenia środowiska oraz wzrasta wrażliwość studenta na aspekty związane z ochroną przyrody. RCM1A_K02 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z ochroną środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu naturalnych oraz sztucznych źródeł zanieczyszczeń, ich skutków na przyrodę oraz metod jej regeneracji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę, która pozwala mu na powiązanie obecnego stanu środowiska z działalnością człowieka. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ich przetwarzania oraz wykorzystania materiałów odpadowych. + - - + - - - - - - -
M_W005 Student wie w jaki sposób wykorzystać materiały odpadowe i zna podstawowe techniki recyklingu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi używać fachowej terminologii oraz posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony środowiska. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wskazać możliwe przyczyny katastrofy naturalnej/sztucznej. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi skorelować rodzaj zanieczyszczenia z jego potencjalnym skutkiem dla środowiska. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student posiada zdolność do optymalnego wykorzystania zasobów do wykonania wyrobu z metalu uwzględniając racjonalne wykorzystanie materiałów odpadowych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę reagowania na zanieczyszczenia środowiska oraz wzrasta wrażliwość studenta na aspekty związane z ochroną przyrody. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. 1. Podstawowe definicje, ziemia i jej ekosystem
 2. 2. Atmosfera- źródła i skutki zanieczyszczeń
 3. 3. Ochrona powietrza
 4. 4. Woda- źródła i skutki zanieczyszczeń
 5. 5. Ochrona i uzdatnianie wody
 6. 6. Gleba- źródła i skutki zanieczyszczeń
 7. 7. Ochrona gleby – techniki unieszkodliwiania odpadów
 8. 8. Odnawialne źródła energii i ich wpływ na ekosystem
 9. 9. Kolokwium zaliczeniowe
Ćwiczenia projektowe (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: - prezentacja multimedialna - pogadanka
 • Ćwiczenia projektowe: - prezentacja multimedialna - pogadanka - praca w zespołach
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
- obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona);
- uzyskanie co najmniej 50% punktów z ćwiczeń projektowych.
Warunki podejścia do egzaminu:
- uzyskanie co najmniej 50% punktów na kolokwium zaliczeniowym;
- opanowanie materiału omawianego w trakcie wykładów (forma ustna/pisemna).
Terminy dodatkowe będą realizowane zgodnie z Regulaminem Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 45% (ocena z ćwiczeń projektowych) + 55% (z kolokwium zaliczeniowego)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student może wyrównać zaległości poprzez samokształcenie na podstawie materiałów podanych na zajęciach i/lub wskazanej bibliografii do zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, R. Zarzycki, M. Imbierowicz, M. Stelmachowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007;
2. Fuels, Energy, and the Environment, G. A. Karim, CRP Press, USA, 2013;
3. Wind Energy, V. Nelson, CRP Press, USA, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak