Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-608-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław (pietstan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu przedstawiony zostanie podział metali lekkich i rzadkich, ich podstawowe własności i zastosowanie. Omówione zostaną surowce i technologie produkcji wybranych metali lekkich (aluminium, magnez, tytan) oraz wybranych metali rzadkich (głównie metali ziem rzadkich (REM)).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe procesy metalurgii ekstrakcyjnej metali lekkich i rzadkich. RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna role soli stopionych w otrzymywaniu metali. RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poprawnie opracować wyniki eksperymentalne i wyciągnąć prawidłowe wnioski. RCM1A_U02, RCM1A_U01, RCM1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej oceny i wyboru technologii produkcji metali lekkich i rzadkch RCM1A_U02, RCM1A_U01, RCM1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe procesy metalurgii ekstrakcyjnej metali lekkich i rzadkich. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna role soli stopionych w otrzymywaniu metali. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poprawnie opracować wyniki eksperymentalne i wyciągnąć prawidłowe wnioski. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej oceny i wyboru technologii produkcji metali lekkich i rzadkch - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,7 x ocena z egzaminy + 0,3 x ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

możliwość odrobienia jednego ćwiczenia laboratoryjnego po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak