Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Niekonwencjonalne metody otrzymywania metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-609-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają najnowsze osiągnięcia w zakresie otrzymywania metali z zastosowaniem roztworów niewodnych. Przedstawiona zostanie charakterystyka rozpuszczalników niewodnych i cieczy jonowych. Omówione zostaną procesy ługowania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej, wymiany jonowej, strącania i elektrolizy. Na ćwiczeniach projektowych studenci nabywają umiejętność samodzielnego poszukiwania, analizowania oraz wyciągania wniosków na podstawie danych literaturowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi ocenić zasadność stosowania cieczy nieorganicznych w procesach metalurgicznych RCM1A_W04, RCM1A_W05, RCM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe procesy i technologie RCM1A_W04, RCM1A_W05, RCM1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie znaleźć odpowiednie dane literaturowe i przeprowadzić ich analizę RCM1A_U09, RCM1A_U01, RCM1A_U06, RCM1A_U05, RCM1A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zaproponować odpowiednią ścieżkę technologiczną odzysku metali RCM1A_U03, RCM1A_U01, RCM1A_U02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi ocenić zasadność stosowania cieczy nieorganicznych w procesach metalurgicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe procesy i technologie + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie znaleźć odpowiednie dane literaturowe i przeprowadzić ich analizę + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować odpowiednią ścieżkę technologiczną odzysku metali + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Ogólna charakterystyka cieczy niewodnych

  Budowa i właściwości rozpuszczalników niewodnych i cieczy jonowych

 2. Podstawowe zastosowania cieczy nieorganicznych w metalurgii

  Podstawy teoretyczne. Procesy ługowania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej, wymiany jonowej, strącania i elektrolizy. Porównanie z procesami hydrometalurgicznymi. Aspekty ekonomiczne.

 3. Technologie oparte na zastosowaniu cieczy nieorganicznych

  Odzysk metali ze źródeł pierwotnych i wtórnych

Ćwiczenia projektowe (30h):
Opracowanie linii technologicznej

Studenci pracują samodzielnie przygotowując projekt odzysku wybranego metalu z zastosowaniem cieczy niewodnych w oparciu o dane bibliograficzne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest samodzielne zrealizowanie projektu na zadany temat oraz przedstawienie go w formie pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie pisemnego sprawdzianu z treści wykładowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0.5 * (ocena ze sprawdzianu pisemnego) + 0.5 * (ocena z ćwiczeń projektowych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność studenta na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie kursu Chemia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Koen Binnemans, Peter Tom Jones, Solvometallurgy: An Emerging Branch of Extractive Metallurgy, Journal of Sustainable Metallurgy, 3(3) 2017, 570–600

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rudnik E., Włoch G., Szatan L., “Preliminary investigation on leaching behavior of zinc ash” Archives of Metallurgy and Materials, 63(2) (2018), 801-807
Rudnik E., Chat K., “A brief review on bio-inspired superhydrophobic electrodeposited nickel coatings”, Transactions of the IMF, 96(4) (2018), 185-192
Rudnik E., Dobosz I., Włoch G., „Ammoniacal dissolution of polymetallic alloy produced from waste electroscrap”, Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 59(5) (2018), 476-485
Rudnik E., “A review on superhydrophobic zinc-based coatings produced by electrochemical methods”, Current Topics in Electrochemistry, 20 (2018), 47-61
Rudnik E., Knapczyk-Korczak J., “Preliminary investigations on hydrometallurgical treatment of spent Li-ion batteries”, Metallurgical Research & Technology (2019)
Rudnik E., Chat K., Włoch G., Osuch P., “Influence of chloride and sulphate ions on electrodeposition, wettability and corrosion resistance of zinc coatings produced from gluconate solutions”, Journal of the Electrochemical Society (2019)

Informacje dodatkowe:

Brak