Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surowce w metalurgii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-611-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Palimąka Piotr (palimaka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie wykładów studenci zapoznawani są z surowcami metalurgicznymi pierwotnymi i wtórnymi. Program wykładów obejmuje charakterystykę rud metali nieżelaznych oraz półproduktów z ciągów technologicznych procesów hutniczych. Omawiane i charakteryzowane są pyły, popioły, zgary, szlamy, żużle, skrzepy oraz roztwory odpadowy z uwzględnieniem agregatów hutniczych, w których powstają. Omawiane zagadnienia realizowane są pod kątem ponownego zagospodarowania powstających produktów ubocznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i potrafi przedstawić podział surowców stosowanych w metalurgii. RCM1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować mineralne surowce metali nieżelaznych. RCM1A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna i potrafi dokonać charakterystyki i podziału wtórnych surowców metali nieżelaznych. RCM1A_W01 Kolokwium
M_W004 Wie i umie opisać źródła powstawania półproduktów metalurgicznych w produkcyjnych ciągach technologicznych. RCM1A_W01, RCM1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić przydatność surowców metalurgicznych do ponownego ich przetwarzania. RCM1A_U02, RCM1A_U03 Projekt
M_U002 Zna i potraf zaprojektować proces metalurgiczny przetwarzania surowców zarówno pierwotnych jak i wtórnych. RCM1A_W01, RCM1A_W02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi przedstawić podział surowców stosowanych w metalurgii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować mineralne surowce metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi dokonać charakterystyki i podziału wtórnych surowców metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Wie i umie opisać źródła powstawania półproduktów metalurgicznych w produkcyjnych ciągach technologicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić przydatność surowców metalurgicznych do ponownego ich przetwarzania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Zna i potraf zaprojektować proces metalurgiczny przetwarzania surowców zarówno pierwotnych jak i wtórnych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Podział surowców w metalurgii, podstawowe pojęcia i definicje
2. Charakterystyka i omówienie surowców pierwotnych (rud metali nieżelaznych, minerałów, koncentratów)
3. Charakterystyka i podział surowców wtórnych
4. Omówienie odpadów hutniczych, miejsc ich powstawania w ciągach technologicznych, agregatów hutniczych, charakterystyka fizykochemiczna odpadów, możliwości ich zagospodarowania w innych procesach, agregatach hutniczych. Deponowanie na składowiskach, zagrożenia związane ze składowaniem.
5. Omówienie i podział odpadów surowców wtórnych będących złomem poamortyzacyjnym
6. Możliwości zagospodarowania wtórnych surowców w procesach piro i hydrometalurgicznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Prezentowane treści są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznymi obliczeniami tablicowymi wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest napisane poprawnie kolokwium, natomiast projektu – ocena z poprawnie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach wykorzystując kolejne treści nabyte w czasie wykładu z przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Część zajęć jest prezentacją projektów zrealizowanych samodzielnie przez studentów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest obliczana według wzoru OK=0,6*ocena z kolokwium + 0,4*ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia projektowe są obowiązkowe, zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach student zobowiązany nadrobić w ramach samodzielnego studiowania tematyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii ogólnej w zakresie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sz. Chodkowski Metalurgia metali nieżelaznych, Kraków 1976.
Z. Szczygieł, Metalurgia ogólna, skrypt AGH, Kraków 1976.
T. Mazanek, E. Mazanek, Technologia procesów metalurgicznych część I i II, WSiP Warszawa 1984.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Katarzyna Ciećko, Ilona NEJMAN, Zinc recovery from steelmaking dust by hydrometallurgical methods, Metals, 2018 vol. 8 iss. 7 art. no. 547, S. 1–13.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Katarzyna Ciećko, Pyły stalownicze i ich zagospodarowanie w procesach, Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury, Lublin, 2018. S. 141–153.

Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA, Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowych, Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach, Lublin, 2017 S. 107–127.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process , Energy Technology 2017 : carbon dioxide management and other technologies, Springer, 2017 S. 181–189.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Kamil Legomski, Anna KOŃKO, Ekstrakcja aluminium ze zgarów pochodzących z przetopu złomów, Rudy i Metale Nieżelazne, 2014 R. 59 nr 9, s. 453–458.

Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA , Charakterystyka ilościowa złomu elektrycznych i elektronicznych urządzeń laboratoryjnych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2013 R. 58 nr 6, s. 301–306.

Informacje dodatkowe:

Brak