Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metrologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-706-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Stępień Michał (mstepien@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje podstawowe pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych spotykane w branży metalurgicznej. Elementy torów pomiarowych wielkości zmiennych w czasie. Własności przetworników pomiarowych rzędu I i II obwody elektryczne stosowane z przetwornikami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe układy elektryczne stosowane w miernictwie elektrycznym wielkości nieelektrycznych. RCM1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna metody i techniki pomiaru temperatury w agregatach metalurgicznych i przemysłowych RCM1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna podstawowe własności statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych RCM1A_U01, RCM1A_U04 Kolokwium
M_U002 Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj przetwornika pomiarowego do danej wielkości mierzonej oraz włączyć go prawidłowo w tor pomiarowy RCM1A_U06, RCM1A_U05 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi zmierzyć podstawowe parametry żużli metalurgicznych takie jak lepkość i przewodnictwo elektryczne RCM1A_U02, RCM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe układy elektryczne stosowane w miernictwie elektrycznym wielkości nieelektrycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i techniki pomiaru temperatury w agregatach metalurgicznych i przemysłowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe własności statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj przetwornika pomiarowego do danej wielkości mierzonej oraz włączyć go prawidłowo w tor pomiarowy - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zmierzyć podstawowe parametry żużli metalurgicznych takie jak lepkość i przewodnictwo elektryczne - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Podstawowe elementy torów pomiarowych
 2. Własności statyczne przetworników pomiarowych, czułość statyczna, uchyb nieliniowości
 3. Własności dynamiczne
 4. Charakterystyki dynamiczne przetworników liniowych I i II rzędu
 5. Przegląd najcześciej stosowanych przetworników pomiarowych w zakładach metalurgicznych
 6. Proste pomiary elektryczne z użyciem amperomierza i woltomierza
 7. Mostki pomiarowe
 8. Pomiary temperatury
 9. Pomiary tensometryczne
 10. Pomiary pH
 11. Pomiary przewodnictwa elektrycznego ciał stałych i cieczy jonowych
 12. Pomiary lepkości żużli metalurgicznych
 13. Przetwarzanie sygnałów pomiarowych
 14. Wzmacniacze operacyjne w torach pomiarowych
 15. Analiza widmowa sygnałów pomiarowych
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Własnści statyczne przetworników pomiarowych

  Studenci zapoznają się z własnościami statycznymi przetworników pomiarowych takimi jak czułość, stała, zakres pomiarowy.

 2. Własności dynamiczne przetworników I rzędu
 3. Własności dynamiczne przetworników II rzędu
 4. Przetworniki pomiarowe stosowane w pomiarach temperatury

  Studenci zapoznają się z pomiarami temperatury za pomocą termopar, termometrów rezystancyjnych oraz pirometrów.

 5. Pomiary impedancyjne i potencjodynamiczne w metalurgii

  Studenci zapoznają się z wpływem przetwornika pomiarowego w postaci elektrody referencyjnej na wyniki badań EIS.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych należy zaliczyć wszystkie ćwiczenia objęte planem studiów na co najmniej 3.0. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia wiedza studentów weryfikowana jest przez prowadzącego zajęcia, w przypadku weryfikacji negatywnej student nie zostaje dopuszczony do wykonania ćwiczenia co wiąże się z koniecznością jego odrobienia w dodatkowym terminie (studentowi przysługuje 1 termin dodatkowy na cały semestr). Warunkiem konieczny do uczestnictwa w kolejnym ćwiczeniu laboratoryjnym jest oddanie sprawozdania z ćwiczenia poprzedniego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną z kolokwium końcowego obejmującego materiał z wykładów oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. W celu uzyskania oceny pozytywnej zarówno ocena z kolokwium końcowego i ćwiczeń laboratoryjnych musi być większa bądź równa 3,0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady z przedmiotu są nieobowiązkowe. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych jest możliwość odrobienia jednego zaległego ćwiczenia pod koniec semestru w terminie dla odrabiających.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończone kursy:
Matematyka
Podstawy automatyki
Statystyka i planowanie eksperymentu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Marcyniuk A.: Podstawy miernictwa elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
2. Miłek Marian – Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak