Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-708-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łyp-Wrońska Katarzyna (klyp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia firmy w aspekcie prawnym, organizacyjnym i technologicznym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości, zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. RCM1A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi uruchomić własną działalność gospodarczą. RCM1A_U09 Projekt
M_U002 Student potrafi wykonać biznesplan RCM1A_U06, RCM1A_U07 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie praktyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. RCM1A_K02, RCM1A_K01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości, zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi uruchomić własną działalność gospodarczą. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać biznesplan - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie praktyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie projektu:
Zasady sprawnego działania firmy. Organizacja czasu. Jakość i terminowość wykonywanych prac. Pozyskiwanie zleceń. Współpraca ze zleceniodawcą. Dokumentacja firmy.Technologia i technika pracy. Planowanie pracy.
Finanse – Koszty założenia firmy.
Tworzenie biznesplanu. Analiza finansowa i analiza rynku. Zatrudnienie pracownika

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zrobienie oraz zaprezentowanie projektu

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie projektu oraz aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Musiałkiewicz, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Ekonomik 2013
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/
M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009..K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak