Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied electrochemistry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-709-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kowalik Remigiusz (rkowalik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The proposed subject is focused on technological aspects of electrochemistry. The connection between electrochemical science and engineering is highlighted, emphasizing the application of electrochemistry to technological development and practice.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows the basic concepts of general chemistry and physical chemistry related to electrochemistry. RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W05, RCM1A_W01, RCM1A_W03 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student knows and understands basic electrochemical laws. RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W05, RCM1A_W01, RCM1A_W03 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student knows and understands the importance of electrochemistry in both industry and everyday life. RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W05, RCM1A_W01, RCM1A_W03 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can indicate examples of the use of electrochemistry in the metallurgical industry and recycling. RCM1A_U03, RCM1A_U01, RCM1A_U05, RCM1A_U02 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
M_U002 Student can indicate the relevant parameters for controlling industrial processes base on knowledge about electrochemical phenomena. RCM1A_U03, RCM1A_U01, RCM1A_U05, RCM1A_U02 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of the importance of electrochemistry as a branch of chemistry in metallurgical processes, recycling and broadly understood materials science. RCM1A_K01, RCM1A_K02 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
M_K002 Student is aware of a very strong relationship between science and industry resulting from the wide application of scientific research in the field of electrochemistry and their common use in industry as well as in everyday life. RCM1A_K01, RCM1A_K02 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
M_K003 Student is aware of the need for continuous self-education resulting from the dynamic development of the industry related to electrochemistry. RCM1A_K01, RCM1A_K02 Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows the basic concepts of general chemistry and physical chemistry related to electrochemistry. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands basic electrochemical laws. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows and understands the importance of electrochemistry in both industry and everyday life. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can indicate examples of the use of electrochemistry in the metallurgical industry and recycling. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student can indicate the relevant parameters for controlling industrial processes base on knowledge about electrochemical phenomena. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the importance of electrochemistry as a branch of chemistry in metallurgical processes, recycling and broadly understood materials science. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student is aware of a very strong relationship between science and industry resulting from the wide application of scientific research in the field of electrochemistry and their common use in industry as well as in everyday life. - - - + - - - - - - -
M_K003 Student is aware of the need for continuous self-education resulting from the dynamic development of the industry related to electrochemistry. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Applied electrochemistry

The proposed subject is focused on technological aspects of electrochemistry. The connection between electrochemical science and engineering is highlighted, emphasizing the application of electrochemistry to technological development and practice. The broad range of technologies includes energy conversion, conservation, and storage, new battery systems, fuel cells, super capacitors, solar cells, power delivery, industrial synthesis, environmental remediation, cell design, corrosion, electrochemical reaction engineering, medical applications of electrochemistry and bio-electrochemistry, the electrochemical treatment of effluents, hydrometallurgy, molten salt and solid state electrochemistry, surface finishing, electroplating, electrodeposition, sensors, and applications of molecular electrochemistry.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Applied electrochemistry

The project exercises are based on solving specific problems proposed by the teacher or students perform the case study, which are closely related to the topics presented at the lectures. The projects are carried out individually or in two-person teams. The topics of projects and the date of passing the project are agreed on the first lecture. Completion of the project includes both presentation of the study in the form of a multimedia presentation combined with oral speech and demonstration of it at the agreed time, as well as in the form of a report delivered to the lecturer in printed and electronic form.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The grade from the project exercises is issued based on the project grade.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade passing from the project exercises.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Does not apply

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of chemistry, physics and materials science is required.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Oldham, K.B., A.M. Bond, and J.C. Myland, Electrochemical science and technology : fundamentals and applications. 2013, Chichester: Wiley.
2. Electrochemistry : science and technology. 2016, Willford Pr.
3. Singh, V.G., Applied electrochemistry. 2010.
4. Macdonald, D.D. and P. Schmuki, Electrochemical engineering. 2007, Weinheim: Wiley-VCH Verlag.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kowalik, R. and K. Fitzner, About the conditions of zinc selenide electrodeposition from aqueous solutions. Metallurgy and Foundry Engineering, 2004. 30(2).
2. Kowalik, R., P. Zabinski, and K. Fitzner, Electrodeposition of ZnSe. Electrochimica Acta, 2008. 53(21): p. 6184-6190.
3. Kowalik, R. and K. Fitzner, Analysis of the mechanism for electrodeposition of the ZnSe phase on Cu substrate. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2009. 633(1): p. 78-84.
4. Gawȩda, S., et al., Hybrid Semiconducting Materials: New Perspectives for Molecular-Scale Information Processing, in Molecular and Supramolecular Information Processing: From Molecular Switches to Logic Systems. 2013. p. 121-173.
5. Kazimierczak, H., et al., Tin-zinc alloy electrodeposition from aqueous citrate baths. Surface & Coatings Technology, 2014. 240: p. 311-319.
6. Kowalik, R., Analysis of the underpotential deposition of cadmium on copper. Archives of Metallurgy and Materials, 2015. 60(3A): p. 1629-1632.
7. Sulima, I., R. Kowalik, and P. Hyjek, The corrosion and mechanical properties of spark plasma sintered composites reinforced with titanium diboride. Journal of Alloys and Compounds, 2016. 688: p. 1195-1205.

Informacje dodatkowe:

Brak