Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Properties of slags and molten salts
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-710-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław (pietstan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course will discuss the theories ofstructures and physical and electrochemical properties of molten salts and metallurgical slags. The role of molten salts and slags in modern metal extraction and refining processes will be presented.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of the structure of molten salts and slags. RCM1A_W05, RCM1A_W07, RCM1A_W01 Wykonanie projektu
M_W002 Student knows the role of molten and slag in the process of pyrometallurgical extraction. RCM1A_W04, RCM1A_W05, RCM1A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 The ability to determine the physicochemical properties of slags for use in metal extraction processes. RCM1A_U02, RCM1A_U03, RCM1A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 The ability to determine the physico-chemical properties of molten salts. RCM1A_U02, RCM1A_U03, RCM1A_U01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of the structure of molten salts and slags. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows the role of molten and slag in the process of pyrometallurgical extraction. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The ability to determine the physicochemical properties of slags for use in metal extraction processes. - - - + - - - - - - -
M_U002 The ability to determine the physico-chemical properties of molten salts. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students perform a given project independently, without much interference teacher. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

project realisation

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the course learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Registration audiovisual lecture requires the approval of the teacher.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method as well as the final result are evaluated.
Sposób obliczania oceny końcowej:

positive evaluation of the project and its presentation

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

according to arrangements with the lecturer

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak