Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analytical methods and equipment in metallurgy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-711-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Żabiński Piotr (zabinski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student will be able to get familiar with analytical chemistry route: separation, identification, and quantification of the chemical components of natural and artificial materials. Also qualitative analysis and quantitative analysis. The separation of components. and classical and instrument alanalytical methods.
Classical methods (wet chemistry methods) routine: precipitation, extraction, distillation and qualitative analysis by color, odor, or melting point. Classical quantitative analysis: measurement of weight or volume.
Instrumental methods, apparatus to measure physical quantities of the analyte such as light absorption, fluorescence, or conductivity. The separation of materials by chromatography, electrophoresis or field flow fractionation methods.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student can estimate technological, economic and environmental limitations of analytical methods used in metallurgy RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W01, RCM1A_W03 Egzamin
M_W002 Student knows basic types of instruments for anaysis in metallurgy. Students knows different classes of instruments and its analytical limitations. RCM1A_W04, RCM1A_W05, RCM1A_W03 Egzamin
M_W003 Students knows different methods of spectroscopic, physical and chemical methods of material analysis. RCM1A_W04, RCM1A_W05, RCM1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students knows how to apply and design different methods of spectroscopic, physical and chemical methods of material analysis. RCM1A_U04, RCM1A_U03, RCM1A_U02 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students knows how to propose for application different methods of material analysis. RCM1A_K01, RCM1A_K02 Egzamin
M_K002 Student knows how to process analytical data with proper documentation and reporting. RCM1A_K01, RCM1A_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student can estimate technological, economic and environmental limitations of analytical methods used in metallurgy + - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows basic types of instruments for anaysis in metallurgy. Students knows different classes of instruments and its analytical limitations. + - - + - - - - - - -
M_W003 Students knows different methods of spectroscopic, physical and chemical methods of material analysis. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students knows how to apply and design different methods of spectroscopic, physical and chemical methods of material analysis. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students knows how to propose for application different methods of material analysis. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student knows how to process analytical data with proper documentation and reporting. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
lectures

Analytical chemistry route: separation, identification, and quantification of the chemical components of natural and artificial materials.
Qualitative analysis and quantitative analysis. The separation of components.
Classical and instrumentalanalytical methods.
Classical methods (wet chemistry methods) routine: precipitation, extraction, distillation and qualitative analysis by color, odor, or melting point. Classical quantitative analysis: measurement of weight or volume.
Instrumental methods, apparatus to measure physical quantities of the analyte such as light absorption, fluorescence, or conductivity. The separation of materials by chromatography, electrophoresis or field flow fractionation methods.
Classical methods

 • Qualitative analysis: Chemical tests, Flame test
 • Quantitative analysis: Gravimetric analysis, Volumetric analysis
  Instrumental methods
 • Spectroscopy
 • Mass spectrometry
 • Electrochemical analysis
 • Thermal analysis
  Separation: Hybrid techniques, Microscopy, Lab-on-a-chip
  Errors
  Standards: Standard curve, Internal standards, Standard addition
  Signals and noise:Thermal noise, Shot noise, Flicker noise, Environmental noise
  Noise reduction
  Applications

Ćwiczenia projektowe (15h):
project

A term project will be assigned consisting of an oral presentation and written report. The presentation will be ~20 minute lecture presented by students. Active participation of students – discussion, brain storm.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

presence on seminar and project

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 examination grade + 0.5 project grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

additional coloquim

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. R. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, T. Tokarski, P. Zabinski; Electrowinning Of Tellurium From Acidic Solutions, Arch. Met. and Mat., 2 (vol 60) (2015), Doi: 10.1515/Amm-2015-0178
 2. R. Kowalik, K. Mech, D. Kutyła, T. Tokarski, P. Żabiński, Magnetic field effect on the electrodeposition of ZnSe, Magnetohydrodynamics 51, No. 2, 345-352, 2015
 3. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, M. Wróbel, T. Tokarski, P. Żabiński, Electrochemical codeposition of molybdenum and selenium, Metallurgy and Foundry Engineering Vol. 41, 2015, No. 1, pp. 7–16
Informacje dodatkowe:

Brak