Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected aspects of materials science
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-712-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Perek-Nowak Małgorzata (mperek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Subject regards introduction in English basic concepts and definitions in various fields of material science.
Additionally, during the course various project-based methods will be implemented.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i potrafi się nią posługiwać w języku obcym RCM1A_W02, RCM1A_W07, RCM1A_W01 Wypracowania pisane na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe metody badawcze stosowane w inżynierii materiałowej RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W07, RCM1A_W01 Wypracowania pisane na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem z różnych dziedzin inżynierii materiałowej RCM1A_U09, RCM1A_U04, RCM1A_U08, RCM1A_U07, RCM1A_U01, RCM1A_U06, RCM1A_U02 Wykonanie projektu,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie opisać podstawowe zależności krystalomechaniczne materiałów metalicznych RCM1A_U09, RCM1A_U08, RCM1A_U07, RCM1A_U01, RCM1A_U06 Wypracowania pisane na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i potrafi się nią posługiwać w języku obcym + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody badawcze stosowane w inżynierii materiałowej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem z różnych dziedzin inżynierii materiałowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie opisać podstawowe zależności krystalomechaniczne materiałów metalicznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Subject regards introduction in English basic concepts and definitions in various fields of material science such as:
1. Crystallography
2. Crystallization and casting methods
3. Mechanical testing
4. Physical properties of materials
5. Theory of dislocations
6. Precipitation hardening
7. Heat treatment of metals and alloys

Ćwiczenia projektowe (30h):

Discussion of basic concepts and definitions in various fields of material science such as:
1. Crystallography
2. Crystallization and casting methods
3. Mechanical testing
4. Physical properties of materials
5. Theory of dislocations
6. Precipitation hardening
7. Heat treatment of metals and alloys
During the course various project-based methods will be implemented.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student będzie wykonywał na zajęciach różne zadania projektowe angażujące pracę w grupach. Po wykonaniu wszystkich zadanych ćwiczeń projektowych student będzie dopuszczony do kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6P+0.4W

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student będzie musiał wykonać zadania robione na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D.R. Askeland The Science and Engineering of Materials
R.M. Brick, R.B. Gordon, A. Phillips Structure and properties of alloys
M. Ibbotson Professional English in Use. Engineering. Technical English for Professionals, Cambridge University Press, Cambridge

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Elastic properties and structural observations of Distaloy SA powder sintered with boron and carbon — Własności sprężyste i obserwacje struktury spiekanego proszku Distaloy SA z borem i węglem / Małgorzata PEREK-NOWAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 107–115.

2. Effect of severe plastic deformation on microstructure evolution of pure aluminium — Wpływ intensywnego odkształcenia plastycznego na ewolucję mikrostruktury czystego aluminium / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. W. RICHERT, M. PEREK-NOWAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1437–1440

3. M. S. SZCZERBA, T. BAJOR, M. TOKARSKI, T. TOKARSKI, M. PEREK, P. PAŁKA, Transformacje dominującego systemu poślizgu w kryształach RSC — Transformations of dominant slip system in FCC crystals, W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006, red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej "Metalurgia 2006”. — S. 721–728

4. Assessment of impact of nickel additions on tin bronzes / J. KOZANA, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. PIĘKOŚ, E. Czekaj, M. PEREK-NOWAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2018 vol. 18 iss. 1, s. 53–60.

5. Copper and arsenical copper during eneolithic in metallographic and mechanical properties examination / A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK, M. PEREK-NOWAK, Ł. Kowalski, K. Adamczak, J. Łoś // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 23–28

6. Analysis of a castings quality and metalworking technology : treasure of the bronze age axes / A. GARBACZ-KLEMPKA, Ł. Karczmarek, Z. KWAK, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, M. PEREK-NOWAK, P. Długosz // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2018 vol. 18 iss. 3, s. 179–185

7. Influence of modification in centrifugal casting on microstructure and mechanical properties of silicon bronzes / A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, M. Papaj, P. Papaj, M. PEREK-NOWAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2018 vol. 18 iss. 3, s. 11–18

8. Microstructure of AgNi and AgSnBi powders consolidated by CEC / Maria W. RICHERT, Jan RICHERT, Marzanna Książek, Agnieszka HOTLOŚ, Paweł PAŁKA, Małgorzata PEREK, Marcin MAŚLANKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2012 vol. 186, s. 130–134

Informacje dodatkowe:

Brak