Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-214-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot omawia tematykę odpadów przemysłowych – ich rodzajów, charakterystykę, źródła wytwarzania, a także metody i kierunki zagospodarowania, ze szczególnym naciskiem na odzysk cennych składników z odpadów oraz wytwarzanie z nich wartościowych produktów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat najważniejszych (w procesie rewitalizacji) odpadów przemysłowych, ich rodzajach, właściwościach, procesach w których powstają, a także aspektach formalno-prawnych, środowiskowych i ekonomicznych związanych z gospodarką tymi odpadami. RTZ2A_W04, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat możliwości wytwarzania produktów z odpadów oraz odzysku z nich cennych składników, a także wiedzę na temat uwarunkowań technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych takich działań RTZ2A_W03, RTZ2A_W04, RTZ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać oceny możliwości i odzysku wybranych odpadów przemysłowych, w tym w kierunku wytwarzania produktów, z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych RTZ2A_U05, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy możliwości zagospodarowania odpadów przemysłowych, jest gotów wyznaczać cele takich działań uwzględniając możliwości techniczne i potrzeby społeczne. RTZ2A_K03, RTZ2A_K02, RTZ2A_K04, RTZ2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat najważniejszych (w procesie rewitalizacji) odpadów przemysłowych, ich rodzajach, właściwościach, procesach w których powstają, a także aspektach formalno-prawnych, środowiskowych i ekonomicznych związanych z gospodarką tymi odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat możliwości wytwarzania produktów z odpadów oraz odzysku z nich cennych składników, a także wiedzę na temat uwarunkowań technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych takich działań + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny możliwości i odzysku wybranych odpadów przemysłowych, w tym w kierunku wytwarzania produktów, z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy możliwości zagospodarowania odpadów przemysłowych, jest gotów wyznaczać cele takich działań uwzględniając możliwości techniczne i potrzeby społeczne. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Prawne aspekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 2. Wytwarzanie i wykorzystanie produktów z odpadów przemysłowych, aspekty technologiczne i formalne.
 3. Rodzaje obiektów zagospodarowania odpadów.
 4. Hałdy i stawy osadowe jako źródła cennych surowców (metalicznych, energetycznych i mineralnych).
 5. Technologie bezodpadowe w procesie rewitalizacji -
 6. Identyfikacja oraz ograniczanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko odpadów oraz obiektów zagospodarowania odpadów

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

 • Badania właściwości wybranych odpadów przemysłowych w kierunku identyfikacji i wydzielania (separacji) cennych składników (w tym metalicznych i energetycznych).
 • Przygotowanie i badanie właściwości kruszyw wytworzonych z odpadów przemysłowych, w tym mieszanek spoiwowo-kruszywowych oraz mieszanin wiążących.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana jako średnia ważona oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (0,45), kolokwium zaliczeniowego (0,45) oraz obecności i aktywności na zajęciach (0,1).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadmi” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: “Gospodarka odpadmi komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3.Ustawa o odpadach (aktualna) wraz z aktami wykonawczymi,
4.Ustawa o odpadach wydobywczych (aktualna) wraz z aktami wykonawczymi.
5. Sobczyk W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Góralczyk S. (red), Baic I., Blaschke W., Kłopotek B.B, Kozioł W., Lutyński A., Machniak Ł., Piotrowski Z., Pomykała R., Szafarczyk J., Witkowska-Kita B., Żbikowska E., 2011, „Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego”, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Warszawa: IMBiGS, 2011.
  ISBN: 987-83-86040-20-9.
 • KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
 • KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
 • KĘPYS W., 2011 – Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych, Wydawnictwa AGH.
 • Kuczyńska I., Pomykała R., 2011, „Propagowanie innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów wydobywczych w krajach nadbałtyckich”, rozdział w monografii: „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych: bezpieczeństwo – jakość – efektywność” praca zbiorowa pod red. nauk. A. Klich, A. Kozieł, KOMAG. Instytut Techniki Górniczej, Gliwice, ISBN: 978-83-60708-47-7, s. 41–46.
 • KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr 23, s. 70–76.
 • Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R. Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie. Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. 2011 nr 10, s. 38–39.
 • Kuczyńska I., Pomykała R., Nogaj A. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1. Recykling, 2011 nr 9, s. 26–28.
 • Kuczyńska I., Nogaj A., Pomykała R. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2. Recykling, 2011 nr 10, s. 23–26.
 • Pomykała R., Łyko P. Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Chemik: nauka-technika-rynek, 2013 r. 67 nr 5, s. 454–457*
 • SOBCZYK W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładu:
- obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, lecz zalecana i może być premiowana,
- zaliczenie wykładu stanowi kolokwium,
- zakres kolokwium obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie ćwiczeń:
- obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa,
- usprawiedliwiona nieobecność może zostać odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym,
- warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z wszystkich sprawozdań,
- w przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym studentowi przysługuje jeden termin
poprawkowy.