Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarys górnictwa odkrywkowego i otworowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-103-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcony podstawowym zagadnieniom prowadzenia odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż pod kątem zidentyfikowania najważniejszych składowych mających wpływ na późniejszą rekultywację/rewitalizację terenów pogórniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie potrzebę i rolę działalności górniczej, zna ogólne zagadnienia i problematykę związaną z podstawowymi technologiami górniczymi. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna najważniejsze miejsca występowania i eksploatacji kopalin, a tym samym terenów przekształconych lub zdegradowanych RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych technologii eksploatacji w górnictwie odkrywkowym i otworowym RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W004 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem odkrywkowym i otworowym RTZ2A_W02 Kolokwium,
Projekt
M_W005 Student zna aktualne uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji górniczej RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać układ technologiczny kopalni RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Projekt
M_U002 Student potrafi sporządzać obliczyć parametry geometryczne wyrobisk i zwałowisk istotne z punktu widzenia rewitalizacji RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy RTZ2A_K03, RTZ2A_K02, RTZ2A_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie potrzebę i rolę działalności górniczej, zna ogólne zagadnienia i problematykę związaną z podstawowymi technologiami górniczymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna najważniejsze miejsca występowania i eksploatacji kopalin, a tym samym terenów przekształconych lub zdegradowanych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych technologii eksploatacji w górnictwie odkrywkowym i otworowym + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem odkrywkowym i otworowym + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna aktualne uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji górniczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać układ technologiczny kopalni - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzać obliczyć parametry geometryczne wyrobisk i zwałowisk istotne z punktu widzenia rewitalizacji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Rola i znaczenie górnictwa odkrywkowego i otworowego.
2. Identyfikacja regionów górniczych.
3. Typy i geometria wyrobisk odkrywkowych.
4. Technologie wydobywania kopalin.
5. Typy i geometria zwałowisk mas ziemnych i skalnych.
6. Technologie budowy zwałowisk mas ziemnych i skalnych.
7. Kryteria analizy czasu pracy i innych wskaźników eksploatacyjnych układów technologicznych.
8. Racjonalna gospodarka nadkładem z uwzględnieniem przepisów o odpadach wydobywczych.
9. Cechy i klasyfikacja metod otworowej eksploatacji kopalin stałych.
10. Istota eksploatacji otworowej.
11. Zasady gospodarowania terenami eksploatacji górniczej pod kątem optymalizacji procesu likwidacji zakładu górniczego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt ukształtowania docelowej geometrii wyrobiska i zwałowiska wraz z doborem wyposażenia maszynowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu(ów).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu obejmujące treści programowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z zajęć projektowych oraz oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego wykład.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach projektowych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2008 r.
2. Glapa J., Korzeniowski I.: Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&K. Wrocław, 2005 r.
3. Kasztelewicz Z.: Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i 3. Tradycje Górnicze AGH. Kraków. 2012 r.
4. Kozioł W. i inni, „Górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych, Cz. II IMBiGS, Warszawa, 1993 r.
5. Korzeniowski J.I.: Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław, 2010 r.
6. Wiśniewski S. (red): Projektowanie kopalń. Część I. Kopalnie Odkrywkowe, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980
7. Zajączkowski M., Czerniak A., Adamski P.: Wydobywanie kopalin ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP, Warszawa 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kasztelewicz Z., Sikora M., Zajączkowski M., Przegląd układów technologicznych stosowanych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego w Europie, Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014
2. Kozioł W., Machniak Ł., Podwodne kopanie: rozwój technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 3, 2011
3. Lieske C., Kozioł W., Borcz A., Eksploatacja kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody – porównanie technologii, Cz. 1, Przegląd Górniczy, 2017 t. 73 nr 4, s. 62–69.
4. Machniak Ł., Kozioł W., Regionalne zróżnicowanie działalności kopalń odkrywkowych, Rocznik Świętokrzyski, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Seria B – Nauki Przyrodnicze, 2016 vol. 37, s. 73–85
5. Zajączkowski M i inni, Klasyfikacja systemów eksploatacji odkrywkowej z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii górniczych, Przegląd Górniczy, 2014 t. 70 nr 10, s. 79–84

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych