Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarys górnictwa podziemnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-104-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Burtan Zbigniew (burtan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest poznanie podstawowych i pomocniczych technologii w górnictwie podziemnym w aspekcie ich wpływu na późniejszą rewitalizację terenów pogórniczych. Treści modułu obejmują również zakres działalności, strukturę organizacyjną oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju górnictwa podziemnego w Polsce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zakresu działalności, uwarunkowań oraz aktualnego stanu i kierunków rozwoju górnictwa podziemnego w Polsce. RTZ2A_W03, RTZ2A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student potrafi zidentyfikować technologie górnicze i techniki mechanizacyjne w poszczególnych etapach (udostępniania, przygotowania i eksploatacji złóż) podziemnej działalności górniczej oraz zna wybrane elementy z zakresu wentylacji kopalń. RTZ2A_W03, RTZ2A_W02 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student dysponuje wiedzą z zakresu zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie podziemnym oraz wpływu tego górnictwa na środowisko. RTZ2A_W03, RTZ2A_W02 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi odczytać i zinterpretować na mapach górniczych znaki umowne oraz umie nanieść na te mapy wyrobiska korytarzowe wraz z parametrami eksploatacji. RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi wykonać uproszczony projekt drążenia i obudowy wyrobiska korytarzowego oraz zaprojektować podstawowe elementy ścianowego systemu eksploatacji dla zadanych warunków geologiczno-górniczych. RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U003 Student umie rozpoznać w warunkach środowiska kopalnianego stosowane sposoby wykonywania wyrobisk i systemy eksploatacji złoża wraz elementami technologicznymi i mechanizacyjnymi tych procesów RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności technologii podziemnej eksploatacji złóż oraz rozumie skutki tej działalności górniczej na środowisko RTZ2A_K01, RTZ2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zakresu działalności, uwarunkowań oraz aktualnego stanu i kierunków rozwoju górnictwa podziemnego w Polsce. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zidentyfikować technologie górnicze i techniki mechanizacyjne w poszczególnych etapach (udostępniania, przygotowania i eksploatacji złóż) podziemnej działalności górniczej oraz zna wybrane elementy z zakresu wentylacji kopalń. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą z zakresu zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie podziemnym oraz wpływu tego górnictwa na środowisko. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odczytać i zinterpretować na mapach górniczych znaki umowne oraz umie nanieść na te mapy wyrobiska korytarzowe wraz z parametrami eksploatacji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać uproszczony projekt drążenia i obudowy wyrobiska korytarzowego oraz zaprojektować podstawowe elementy ścianowego systemu eksploatacji dla zadanych warunków geologiczno-górniczych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie rozpoznać w warunkach środowiska kopalnianego stosowane sposoby wykonywania wyrobisk i systemy eksploatacji złoża wraz elementami technologicznymi i mechanizacyjnymi tych procesów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności technologii podziemnej eksploatacji złóż oraz rozumie skutki tej działalności górniczej na środowisko + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zakres działalności, struktura organizacyjna oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju górnictwa podziemnego w Polsce. Charakterystyka podziemnych wyrobisk górniczych. Sposoby udostępnienia i przygotowania złóż. Systemy i technologie podziemnej eksploatacji złóż. Wybrane elementy z zakresu aerologii i zagrożeń naturalnych w górnictwie podziemnym. Oddziaływanie górnictwa podziemnego na środowisko.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Objaśnienia map (pokładowych) wyrobisk górniczych; oznaczenia na mapach; przykłady udostępnienia i powszechnie stosowanych systemów wybierania.
Na podstawie rzeczywistych map wyrobisk górniczych (w skali 1:10000 lub
1: 5000) określenie parametrów zalegania złoża i występowania zaburzeń geologicznych, identyfikacja wyrobisk udostępniających, przygotowawczych oraz eksploatacyjnych oraz określenie geometrii wskazanych wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych.
Projekt doboru sposobu wykonywania wyrobiska korytarzowego w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych: warunkiem niezbędnym zaliczenia jest obecność na co najmniej 70% zajęć (dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na co najwyżej 1 zajęciach), pozytywna ocena projektu;
Zaliczenie wykładu: kolokwium pisemne (pytania otwarte), warunkiem przystąpienia do kolokwium jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z ćwiczeń projektowych i zaliczenia wykładu (kolokwium)
(0.4 x ocena z ćwiczeń + 0.6 x ocena z wykładu)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach projektowych (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piechota S.: Podstawy górnictwa kopalin stałych. Skrypty Uczelniane AGH nr 1460. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996.
Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2003.
Butra J, Kicki J. (red. pracy zb.): Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków 2003.
Probierz K., Strzałkowski P.(red. pracy zb.): Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.
Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Wydawnictwo AGH, Kraków 2008. Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
Turek M.: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG, Katowice 2010.
Butra J.: Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami. KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wrocław 2010.
Honysz J.: Górnictwo 1. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2011.
Honysz J.: Górnictwo 2. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zorychta A, Burtan Z.: Uwarunkowania i kierunki rozwoju technologii podziemnej eksploatacji złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008.
Burtan Z., Rak Z., Stasica J.: Priorytety rozwoju systemów wybierania złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008
Burtan Z, Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego. Miesięcznik WUG. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 12 (172)/2008, Katowice 2008.
Burtan Z., Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 2 (186)/2010, Katowice 2010.
Burtan Z., Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 10 (206)/2011, Katowice 2011.
Rak Z, Burtan Z., Stasica J.: Ocena możliwości wykorzystania krótkofrontowych i specjalnych systemów eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 11 (207)/2011, Katowice 2011.
Burtan Z.: Znaczenie skojarzonych zagrożeń naturalnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Górniczy. Nr 11/2016. Katowice 2016.
Burtan Z., Chlebowski D. Kapusta M.- Uwarunkowania i skala występowania katastrofogennych zagrożeń naturalnych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Miesięcznik WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. 7(287)/2018. Kraków 2018.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładu:
- obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, lecz zalecana,
- zaliczenie wykładu stanowi kolokwium,
- warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń,
- zakres kolokwium będzie obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń:
- obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa,
- warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z projektu,
- w przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy.