Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planowanie przestrzenne z elementami kartografii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-105-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student utrwali wiedzę na temat planowania przestrzennego oraz znaczenia dokumentów planistycznych dla inwestycji rewitalizacyjnych. Pozna klasyfikacją map i ich przeznaczenie, jak również sposób pozyskania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie systematykę dokumentów planistycznych oraz ich rolę w rewitalizacji. RTZ2A_W03, RTZ2A_W01 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna klasyfikację map i ich przeznaczenie oraz organy zajmujące się sporządzaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego kraju. RTZ2A_W02 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować wniosek i procedować uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stosownie do rodzaju zamierzenia rewitalizacyjnego. RTZ2A_U04, RTZ2A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi pozyskać mapy niezbędne w procesie rewitalizacyjnym i analizować ich zapisy. RTZ2A_U04, RTZ2A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do stosowania zasad ładu przestrzennego i ochrony środowiska w procesie rewitalizacji. RTZ2A_K02 Wykonanie projektu,
Egzamin
M_K002 Student jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. RTZ2A_K01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie systematykę dokumentów planistycznych oraz ich rolę w rewitalizacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna klasyfikację map i ich przeznaczenie oraz organy zajmujące się sporządzaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego kraju. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować wniosek i procedować uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stosownie do rodzaju zamierzenia rewitalizacyjnego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskać mapy niezbędne w procesie rewitalizacyjnym i analizować ich zapisy. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do stosowania zasad ładu przestrzennego i ochrony środowiska w procesie rewitalizacji. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Wprowadzenie – utrwalenie wiedzy na temat systemu dokumentów planistycznych i udziału społeczeństwa w ich uchwalaniu. rola dokumentów planistycznych w procesie rewitalizacji. Podstawowe definicje. Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego – wymogi prawne i dobre praktyki.
2. Podstawy prawne w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Klasyfikacja map. Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – struktura, kompetencje, zasady udostępniania.
3. Analiza mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej. Ewidencja gruntów. Zmiana klasyfikacji gruntów. Mapa do celów projektowych.
4. Planowanie przestrzenne i programy rewitalizacji. Analiza i porównanie systemu niemieckiego i polskiego.
5. Przestrzenie publiczne w polityce przestrzennej. Znaczenie przestrzeni publicznych dla współczesnego społeczeństwa i rola samorządów w ich kreowaniu. Zrewitalizowane tereny poprzemysłowe jako przestrzenie publiczne.
6. Publiczna gospodarka gruntami. Polityka gromadzenia gruntów pod inwestycje publiczne. Inwestycje celu publicznego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Zaprojektowanie ulokowania wybranej inwestycji rewitalizacyjnej z uwzględnieniem zapisów dokumentów planistycznych lub uzyskaniem decyzji planistycznych (w przypadku braku mpzp)decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozyskanie odpowiednich zasobów kartograficznych dla zaplanowanego zamierzenia rewitalizacyjnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych. Przewiduje się jeden podstawowy i jeden poprawkowy termin egzaminu. Zakres materiału do egzaminu obejmuje treści przedstawiane na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z egzaminu (0,7) i oceny z ćwiczeń projektowych (0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw planowania przestrzennego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o ochronie środowiska, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa o rewitalizacji oraz rozporządzenia.
 2. Goździewicz-Biechońska J.: Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 32-42, 2008.
 3. Böhm A.: Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
 4. Papińska E.: Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
 5. Polski J.: Systemowe planowanie przestrzenne a ochrona środowiska. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
 6. Kozłowski S., Słysz K., Węglowski M., Wierzchowski M., Zastanawiak B., Zgud K.: Vademecum Gospodarki Przestrzennej. IRM Kraków 2005.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Karwińska A., Boehm A., Ostręga A.: Przestrzenie publiczne w rozwoju miast. Wydawnictwo TEXTER, s. 174 2016.
 2. Ostręga A.: Zrewitalizowane tereny pogórnicze jako przestrzenie publiczne [w:] Skowronek J. (red): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wydawca Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, s. 47–57, 2016.
 3. Uberman R., Ostręga A.: Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Górnictwo Odkrywkowe 1-2/2006. Poltegor Instytut, Wrocław, s. 17-24, 2006.
Informacje dodatkowe:

brak