Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo i infrastruktura techniczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-106-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ryż Karol (ryzkarol@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wybrane elementy konstrukcyjne budynków. Zapoznanie się z podstawowymi układami konstrukcyjnymi budynków, z zasadami ich kształtowania, z technologiami budowy i montażu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz z warunkami technicznymi dla budynków. Podstawowa wiedza na temat budynków wysokich. Sieci uzbrojenia terenu oraz wybrane budowle podziemne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki oraz infrastruktura uzbrojenia terenu RTZ2A_W03, RTZ2A_W05, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02, RTZ2A_W04 Referat,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna technologie i systemy wznoszenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej RTZ2A_W03, RTZ2A_W05, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02, RTZ2A_W04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna klasyfikację i zasady kształtowania ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa RTZ2A_W03, RTZ2A_W05, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02, RTZ2A_W04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia budowlane RTZ2A_W03, RTZ2A_W05, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02, RTZ2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobierać układy konstrukcyjne dla różnych typów obiektów budowlanych i wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane RTZ2A_U01, RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02, RTZ2A_U06, RT2A_U13 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wszelkiego rodzaju nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodów i urządzeń budowlanych. Potrafi wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych RTZ2A_U01, RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02, RTZ2A_U06, RT2A_U13 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych RTZ2A_K03, RTZ2A_K02, RTZ2A_K01, RTZ2A_K04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki oraz infrastruktura uzbrojenia terenu + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna technologie i systemy wznoszenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej + - + + - - - - - - -
M_W003 Zna klasyfikację i zasady kształtowania ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia budowlane + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobierać układy konstrukcyjne dla różnych typów obiektów budowlanych i wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wszelkiego rodzaju nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodów i urządzeń budowlanych. Potrafi wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Posadowienia bezpośrednie i pośrednie. Ściany, filary i słupy. Schody. Stropy. Stropodachy. Dachy. Układy konstrukcyjne budynków, ich klasyfikacja oraz zasady kształtowania. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki. Budynki ze ścianami nośnymi – murowanymi, monolitycznymi i z elementów prefabrykowanych. Wybrane systemy konstrukcyjno-technologiczne. Budynki o konstrukcji szkieletowej – ramowe i wspomagane skratowaniami (żelbetowe, stalowe i drewniane). Systemy wznoszenia budynków wysokich (trzonowe, powłokowe, megastruktury i megakolumny). Budynki typu halowego i pawilonowego. Przekrycia o znacznych rozpiętościach. Ustroje płaskie (belkowo-słupowe, ramowe, łukowe, wspornikowe), dźwigary powierzchniowe, struktury prętowe, ustroje cięgnowe i pneumatyczne.
Sieć uzbrojenia terenu (SUT), nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia budowlane z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle (tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.).
Sieci ciepłownicze, sieci elektroenergetyczne, sieci kanalizacyjne, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci wodociągowe.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie uproszczonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego obejmującej:
– rysunki ogólne (rzuty, przekroje pionowe, elewacje),
- rysunek wybranego szczegółu,
– opis techniczny,
– zestawienie elementów i materiałów.
- zagospodarowanie terenu działki budowlanej wraz z przyłączami do SUT.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych do planowania oraz projektowania terenu działki budowlanej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych, laboratorium: 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.
- ćwiczenia projektowe: oddanie projektu i jego obrona,
- laboratorium: aktywne uczestniczenie i przedstawianie sposobów rozwiązywania postawionych problemów,
- całość przedmiotu: kolokwium, laboratorium i ćwiczenie projektowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
2.Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych, laboratoryjnych i
kolokwium zaliczeniowego.
3.Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie projektu, laboratorium i kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student uzupełnia zaległości w sposób uzgodniony z prowadzącym i poddaje się kontroli w ramach konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu wytrzymałości materiałów, mechaniki teoretycznej i budowli oraz rysunku technicznego i grafiki komputerowej (Autocad).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Moj H., Śliwiński M., Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.: Podstawy budownictwa. cz. 1 i 2. Politechnika Krakowska, Kraków 2000 i 2001.
2. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
3. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006
4. Byrdy Cz.: Ciepłochłonne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
5. Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
6. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
7. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1994.
8. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
9. Pawłowski P.: Budownictwo ogólne. PWN, Warszawa 1983.
10. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego – studium przypadku — Analysis of disturbances in logistic system of historic building’s repair and reconstruction / CZAJA Joanna, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, WAŁACH Daniel // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14084–14093. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14093, Streszcz., Abstr.

Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych — Survey on logistic processes of road projects / Anna SOBOTKA, Dorota PAWLUŚ, Daniel WAŁACH, Agata Czarnigowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 283. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2012 z. 59 nr 3 t. 3, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.. — Toż W: 58 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB [Dokument elektroniczny] : Rzeszów–Krynica 2012, 16–21 września, T. 3. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Rzeszowska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. — [Rzeszów : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny

Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowych — Diagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 10810, Streszcz., Abstr.

Koncepcja zastosowania metody zarządzania łańcuchem dostaw w procesie inwestycyjnym w budownictwie — The conception of usage of supply chain management method in construction projects / Anna SOBOTKA, Daniel WAŁACH // Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering ; ISSN 2081-3279. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. — 2011 vol. 2 no. 4, s. 655–659. — Bibliogr. s. 659, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Koncepcje Podziemnej Trasy Turystycznej w rejonie Starego Miasta Bystrzycy Kłodzkiej — Concept of Underground Tourist Route in Old Town district of Bystrzyca Kłodzka / Daniel WAŁACH, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 601–608. — Bibliogr. s. 608, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_61.pdf

Methodology of technical condition assessment of historical buildings as demonstrated on the example of palace complex in Gorzanów / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // W: Interdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monograpgy / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Na okł. XI Krakowska konferencja młodych uczonych : 22–23.09.2016 ; Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-08-7. — S. 32–41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 41, Abstr.. — Abstrakt zamieszony również we współwydanej na płycie CD książce abstraktów. — S. 22–23. — ISBN 978-83-62079-15-5

Prace badawczo-rozpoznawcze obiektów podziemnych usytuowanych wzdłuż murów miejskich w Bystrzycy Kłodzkiej — The research work of underground objects location along town walls in Bystrzyca Kłodzka / Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 297–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_29.pdf

Informacje dodatkowe:

1.Zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność na ćwiczeniach projektowych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.
3. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na pierwszych zajęciach.