Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procedury oceny oddziaływania na środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-107-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zagadnienia dotyczą aspektów związanych z procedurą pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Egzamin
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Egzamin
M_W003 Zna zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna metody ocen oddziaływania na środowisko RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie do odpowiedniej grupy RTZ2A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Kolokwium
M_U003 Potrafi ocenić wpływ na klimat akustyczny oraz stan jakości powietrza RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska RTZ2A_K03, RTZ2A_K01 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody ocen oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie do odpowiedniej grupy - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić wpływ na klimat akustyczny oraz stan jakości powietrza - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Oceny oddziaływania na środowisko w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym.
2. Podstawowe definicje.
3. Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko.
4. Ścieżka postępowania dla uzyskania decyzji środowiskowej.
5. Właściwość organu w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
8. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
9. Indywidualna (planowanego przedsięwzięcia) ocena oddziaływania na środowisko.
10. Karta informacyjna przedsięwzięcia (zakres, wymagania).
11. Raport o oddziaływaniu na środowisko (zakres, wymagania).
12. Działania minimalizujące negatywne oddziaływania.
13. Kompensacja przyrodnicza.
14. Monitoring i analiza porealizacyjna.
15. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
16. Organy opiniujące/uzgadniające w procedurze OOŚ.
17. Status strony w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej.
18. Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ.
19. Udział organizacji ekologicznych w procedurze OOŚ.
20. Wybrane zagadnienia z KPA w procedurze OOŚ.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Kwalifikacja przedsięwzięć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 dla tekstu jednolitego).
2. Ocena wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny.
3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza.
4. Analiza wpływu korzystania z wód na cele środowiskowe.
5. Identyfikacja stron w postępowaniu w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadanych zagadnień projektowych.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego zakładane efekty uczenia. Planowany jest termin podstawowy i poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z zajęć projektowych oraz oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści programu wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach projektowych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Publikacje Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) – http://www.gdos.gov.pl/publikacje
2. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (aktualna podstawa prawna, np. http://isap.sejm.gov.pl)
3. Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (aktualna podstawa prawna, np. http://isap.sejm.gov.pl)
4. Opaliński B., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wydawnictwo C.H.Beck, 2016
5. Wilżak T.,Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Naworyta W., Oceny oddziaływania na środowisko : kilka refleksji własnych, Surowce i Maszyny Budowlane, 2016 nr 4–5, s. 72–77

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych