Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stateczność skarp i zboczy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-109-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z przyczynami oraz metodami analizy i sposobami zapobiegania procesom osuwiskowym podczas rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp izboczy. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sprawdzić stateczność skarpy i zbocza za pomocą różnych metod. RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Projekt
M_U002 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych. RTZ2A_K03, RTZ2A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp izboczy. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sprawdzić stateczność skarpy i zbocza za pomocą różnych metod. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Geotechniczne uwarunkowania rekultywacji.
Przyczyny utraty stateczności skarp i zboczy.
Metody określania stateczności skarp.
Numeryczne metody analizy stateczności skarp.
SSR – metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie.
Przestrzenne metody analizy stateczności zboczy.
Zapobieganie procesom osuwiskowym – metody stabilizacji skarp.
Strategia rekultywacji technicznej i zalewania wyrobisk poeksploatacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie projektu skarpy na podstawie analizy wpływu geometrii, zawodnienia, obciążenia i konstrukcji zbrojących grunt na stateczność skarp. Zaproponowanie zabezpieczeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego x 0.5 + ocena z projektu x 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot Mechanika Gruntów i Geotechnika.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Abramson L.W., Thomas S.L., Sharma S., Boyce G.M. (1996), Slope stability and stabilization
  methods, John Willey & Sons Inc., New York.
 2. Abramson L.W. (2002), Slope stability and stabilization methods, John Wiley & Sons Inc., New York.
 3. FLAC/Slope (2012). Users Manual. Itasca Consulting Group Inc. Minneapolis USA.
 4. Glazer Z. (1985), Mechanika gruntów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 5. Krahn J. (2004), Stability modeling with SLOPE/W. An engineering methodology. GEO-SLOPE
  International Ltd. Canada.
 6. Potts D.M. (2003), Numerical analysis: a virtual dream or practical reality? „Geotechnique”, Vol. 53,
  nr 6, s. 535-573.
 7. Wiłun Z. (1982), Zarys Geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 8. Scholz E. (2014), Aktualne wyzwania w zakresie geotechnicznego zabezpieczania zwałowisk wewnętrznych, podatnych na upłynnienie, [w:] Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech, red. Cała M., von Bismarck F., Illing M., Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 264–271, (w j. niem. i pol.).
 9. Salata R., Sondaj L., Górecki R., Górecka-Żwirska A. (2014), Rekultywacja terenów poosuwiskowych na przykładzie osuwiska Świniec w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, [w:] Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech, red. Cała M., von Bismarck F., Illing M., Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 286–297, (w j. niem. i pol.).
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Cała M. (2007), Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Wydawnictwa AGH. Seria monografie nr 171.
 2. Cała M. (2013), Analiza stateczności skarp i zboczy w 2D i 3D. [w:] Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne: geotechnika: XXVIII ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji: Wisła, 5–8 marca 2013. T. 1, Wykłady. s. 21–42.
 3. Adamczyk J., Cała M., Flisiak J., Kolano M., Kowalski M. (2013), Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec. Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 35 no. 1, s. 3–17.
 4. Cała M. (2014), Analiza osuwiska w odkrywce Piaseczno Kopalni Siarki Machów. Likwidacja zagrożeń i strategia rekultywacji, [w:] Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. red. Cała M., von Bismarck F., Illing M., Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 272–284, (w j. niem. i pol.).
 5. Cała M., Stolz M., Baraniak P., Rist A., Roduner A. (2014), Pełnoskalowe testy systemów stabilizacji skarp z użyciem siatek elastycznych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne: inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. R. 9 nr 6, s. 66–69.
 6. Cała M., Kowalski M, Stopkowicz A. (2014), The three-dimensional (3D) numerical stability analysis of Hyttemalmen open-pit — Przestrzenna analiza stateczności wyrobiska odkrywkowego kopalni Hyttemalmen w Norwegii. Archives of Mining Sciences, vol. 59 no. 3, s. 609–620.
 7. Cała M., Lewicki J., Pyra J. (2014), Zastosowanie technologii mikrowybuchów do zagęszczania gruntów zwałowych. [W:] Materiały konferencyjne Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, Kraków, 18–19 września 2014.
 8. Cała M., Jakóbczyk J., Cyran K., (2016), Inclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study. Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 38 no. 2, s. 3–13.
Informacje dodatkowe:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.