Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dziedzictwo przemysłu a rewitalizacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-111-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się znaczeniem dziedzictwa przemysłowego oraz sposobami ochrony i adaptacji w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat walorów historycznych i architektonicznych obiektów poprzemysłowych i ich znaczenia w procesie rewitalizacji. RTZ2A_W03, RTZ2A_W04, RTZ2A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna prawne podstawy ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłowego, jak również źródła finansowania. RTZ2A_W03 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać analizy stanu zachowania historycznej zabudowy przemysłowej na terenie zrewitalizowanym. RTZ2A_U05, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi ocenić adekwatność nowych funkcji infrastruktury przemysłowej w odniesieniu walorów historyczno-architektonicznych. RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia materialnego i duchowego dziedzictwa przemysłowego dla rewitalizacji rozumianej jako ożywienie społeczno-gospodarcze. RTZ2A_K01, RTZ2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest wrażliwy na dziedzictwo przemysłu stanowiące o tożsamości miejsca. RTZ2A_K01, RTZ2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat walorów historycznych i architektonicznych obiektów poprzemysłowych i ich znaczenia w procesie rewitalizacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna prawne podstawy ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłowego, jak również źródła finansowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy stanu zachowania historycznej zabudowy przemysłowej na terenie zrewitalizowanym. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić adekwatność nowych funkcji infrastruktury przemysłowej w odniesieniu walorów historyczno-architektonicznych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia materialnego i duchowego dziedzictwa przemysłowego dla rewitalizacji rozumianej jako ożywienie społeczno-gospodarcze. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student jest wrażliwy na dziedzictwo przemysłu stanowiące o tożsamości miejsca. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Wprowadzenie – znaczenie dziedzictwa przemysłu dla rewitalizacji. Podstawowe pojęcia z zakresu rewitalizacji, ochrony zabytków i dziedzictwa przemysłowego.
2. Materialne i duchowe dziedzictwo przemysłu. Wzrost świadomości znaczenia spuścizny przemysłu na przestrzeni dekad. Prawne podstawy ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłowego.
3. Zagrożenia dla dziedzictwa przemysłowego. Definicja i rodzaje zagrożeń. Zakres prac profilaktycznych i konserwatorskich. Formy ochrony. Źródła finansowania prac konserwatorskich i adaptacyjnych.
4. Wpływ przemysłu na rozwój miast i regionów. Ochrona dziedzictwa w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. Dziedzictwo przemysłu jako potencjał rozwoju obszarów i regionów przemysłowych i sposób zachowania tożsamości. Dziedzictwo przemysłu jako podstawa tworzenia produktu turystycznego i miejsce eventów kulturowych. Turystyka kulturowa jako sposób ożywienia społeczno-gospodarczego (rewitalizacji).
5. Studia przypadku – likwidacja historycznych obiektów i zespołów zabudowy przemysłowej. Studia przypadku – adaptacja obiektów i zespołów zabudowy poprzemysłowej dla nowych funkcji. Identyfikacja problemów i czynników sukcesu.
6. Wizyty terenowe.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Studium przypadku wybranego obiektu lub zespołu zabudowy poprzemysłowej zaadaptowanej dla nowych funkcji. Analiza stanu zachowania historycznej zabudowy. Formy i zakres ochrony konserwatorskiej. Ocena adekwatności nowych funkcji do walorów historyczno-architektonicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci prezentują przygotowane prezentacje I uczestniczą w dyskusji. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium w terminie podstawowym i poprawkowym. Zakres materiału do zaliczenia obejmuje treści przedstawiane na wykładach. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykonanego ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach prezentacji oraz udziale w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

br

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Centrum Badań Dziedzictwa Przemysłowego: https://kopalniaguido.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=131&Itemid=608.
2. Kosmaty J. (2007): Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 10 latach od zakończenia eksploatacji węgla, [w:] IX Konferencja pn. Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, s. 61–69, 2007.
3. Ślesiński W.: Konserwacja zabytków sztuki, tom 2, Arkady 1990.
4. Charytonow E.: Zarys historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1963.
5. Buchner M.: Zarys projektowania i historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
6. Mączeński Z.: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa 1956.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Cała M., Ostręga A.: Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374, 2013.
2. Lenartowicz J.K., Ostręga A.: Revitalisation of post-industrial areas through the preservation of technical heritage in Poland. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, pp. 181–192, 2012.
3. Ostręga A.: Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 7, s. 88–97, 2012.
4. Ostręga A.: Prawne uwarunkowania ochrony dziedzictwa górniczego w procesie likwidacji, rekultywacji i rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 12, s. 52–61, 2012.
5. Ostręga A.: Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miast. Górnictwo i geologia XI. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa i Geoinżynierii Politechniki Wrocławskiej, nr 125, Seria: Studia i Materiały, nr 35, s. 161–170, 2009.

Informacje dodatkowe:

br