Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Architektura krajobrazu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-201-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami kształtowania krajobrazu i formami jego ochrony. Student ma uświadomić sobie znaczenie walorów krajobrazowych i rolę architekta w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat typów krajobrazu i wpływu obiektów przemysłowych na jakość i charakter krajobrazu. RTZ2A_W02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna metody waloryzacji krajobrazu i zasady kształtowania krajobrazu w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi się posługiwać specjalistyczną terminologią z zakresu architektury krajobrazu i współpracować z architektem. RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi waloryzować krajobraz wybranymi metodami oraz wykonać analizę widokową. RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02, RTZ2A_U06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest wrażliwy na walory krajobrazowe. RTZ2A_K01, RTZ2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość roli architekta w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ2A_K03, RTZ2A_K04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat typów krajobrazu i wpływu obiektów przemysłowych na jakość i charakter krajobrazu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody waloryzacji krajobrazu i zasady kształtowania krajobrazu w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi się posługiwać specjalistyczną terminologią z zakresu architektury krajobrazu i współpracować z architektem. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi waloryzować krajobraz wybranymi metodami oraz wykonać analizę widokową. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na walory krajobrazowe. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli architekta w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 1. Wprowadzenie – historia i trendy współczesnej architektury krajobrazu. Podstawowe definicje. Typy krajobrazu.
 2. Podstawy prawne ochrony i kształtowania krajobrazu. Rola dokumentów planistycznych. Rola architekta i urbanisty.
 3. Przyczyny przekształcenia krajobrazu. Działalność przemysłowa, w tym wydobywanie kopalin a ochrona krajobrazu. Krajobraz kulturowy.
 4. Podstawy z zakresu kompozycji i projektowania krajobrazu. Analiza widokowa. Chłonność krajobrazu. Zasady kształtowania krajobrazu na terenach poprzemysłowych. Uwzględnianie antropogenicznych form terenu (wyrobiska, składowiska) oraz infrastruktury technicznej.
 5. Metody waloryzacji krajobrazu w skali urbanistycznej i planistycznej.
 6. Studium architektoniczno-krajobrazowe wybranych projektów rewitalizacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Zaprojektowanie budowy nowego obiektu w poprzemysłowym krajobrazie na podstawie analizy widokowej i oceny chłonności krajobrazu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium w terminie podstawowym i poprawkowym. Zakres materiału do zaliczenia obejmuje treści przedstawiane na wykładach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z kolokwium oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność czytania mapy sytuacyjno-wysokościowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bogdanowski J.: Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno – krajobrazowych (JARK – WAK) w studiach i projektowaniu. Politechnika Krakowska, 1994.
 2. Böhm A.: Architektura krajobrazu jej początki i rozwój. Politechnika Krakowska, Kraków 1994.
 3. Böhm A.: Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu, Kraków, 2006, Politechnika Krakowska
 4. Materiały Konferencji nt. KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH W GÓRNICTWIE. AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN O./Kraków, 2003.
 5. Böhm A.: Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
 6. Szewczyk-Świątek A.: Karnawalizacja architektoniczna jako instrument intencjonalnej deformacji wizerunku dziedzictwa górniczego, [w:] Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech (red. Cała M., von Bismarck F., Illing M.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 406–417, (w j. niem. i pol.).
 7. Karwińska A., Böhm A., Ostręga A.: Przestrzenie publiczne w rozwoju miast. Wydawnictwo TEXTER, s. 174, 2016.
 8. Wielgus, K., Wielgus-Środulska J.: Zarys zasad rejestracji zintegrowanej: postaci, wartości i przemian krajobrazów inżynieryjnych, z doświadczeń dydaktycznych i projektowych, dotyczących wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. Materiały Konferencji nt. KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH W GÓRNICTWIE. AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN O./Kraków, 2003.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak