Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-202-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się zasadami i celami ewaluacji ex-ante, monitoringu i ewaluacji ex-post.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat zasad i funkcji ewaluacji ex-ante i ewaluacji ex-post rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ2A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę na temat zasad i funkcji monitoringu procesu rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ2A_W03, RTZ2A_W02 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać ewaluacji ex-post projektu rewitalizacji oraz sporządzić raport i rekomendacje. RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi opracowanie sposób monitoringu rewitalizacji oraz raport przebiegu procesu. RTZ2A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość złożoności i czasochłonności procesu rewitalizacji oraz konieczności monitorowania i ewaluacji. RTZ2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat zasad i funkcji ewaluacji ex-ante i ewaluacji ex-post rewitalizacji terenów zdegradowanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zasad i funkcji monitoringu procesu rewitalizacji terenów zdegradowanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać ewaluacji ex-post projektu rewitalizacji oraz sporządzić raport i rekomendacje. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracowanie sposób monitoringu rewitalizacji oraz raport przebiegu procesu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość złożoności i czasochłonności procesu rewitalizacji oraz konieczności monitorowania i ewaluacji. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Informacje wprowadzające – cele monitorowania oraz ewaluacji rewitalizacji terenów zdegradowanych.
2. Zintegrowanie systemu monitorowania rewitalizacji z systemem zbierania informacji o zjawiskach i procesach społeczno-gospodarczych, środowiskowych i urbanistycznych.
3. Ewaluacja ex-ante – ocena wariantów. Monitoring. Przedmiot i zakres monitoringu. Narzędzia monitoringu. Raportowanie. Ewaluacja ex-post.
4. Systemy monitoringu rewitalizacji. Funkcje i zadania poszczególnych podmiotów. Wskaźniki i instrumenty ewaluacji projektów rewitalizacyjnych. Pozytywne i negatywne efekty rewitalizacji.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Ewaluacja ex-post wybranego projektu rewitalizacji. Raport i wytyczne. Opracowanie metody monitoringu procesu rewitalizacji dla wybranego przykładu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci prezentują przygotowane prezentacje I uczestniczą w dyskusji. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium w terminie podstawowym i poprawkowym. Zakres materiału do zaliczenia obejmuje treści przedstawiane na wykładach. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykonanego ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach prezentacji oraz udziale w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia i ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy rekultywacji i rewitalizacji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rewitalizacja miast polskich. Seria wydawnicza Instytutu Rozwoju Miast, tomy 1-13, Kraków 2009–2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ostręga A., Uberman R., Wańkowicz W., Śnieżek Z., Sypniowski Sz., Cygan S.: Program rewitalizacji dla miasta Brzeszcze na lata 2008–2013, Kraków 2008 [praca niepublikowana].
2. Ostręga A., Uberman R., Wańkowicz W., Cygan S.: Program rewitalizacji dla miasta Gorlice na lata 2007–2013, Kraków 2008 [praca niepublikowana].
3. Ostręga A., Uberman R., Kłeczek B., Wańkowicz W., Kawa Sz., Cygan P., Turchan T.: Program rewitalizacji dla miasta Wieliczka na lata 2007–2013, Kraków 2008 [praca niepublikowana].

Informacje dodatkowe:

brak