Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Remediacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-203-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z oczyszczaniem gleb i gruntów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna przyczyny i skutki zanieczyszczania i degradacji gleb RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna metody oczyszczania gleb i gruntów RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student zna obowiązujące przepisy prawne oraz procedury w zakresie remediacji gleb i gruntów RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W04 Kolokwium
M_W004 Student zna aktualne trendy w zakresie remediacji gleb i gruntów RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W005 Student zna procesy biologiczne zachodzące w glebie RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ zanieczyszczeń środowiska na zmiany w ekosystemach RTZ2A_U05, RTZ2A_U06, RTZ2A_U01, RTZ2A_U04, RTZ2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykonać analizę mikrobiologiczna gleby RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi zaproponować właściwą metodę remediacji RTZ2A_U05, RTZ2A_U01, RTZ2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie RTZ2A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student ma świadomość potrzeby podejmowana działań naprawczych w celu ograniczenia skutków antropopresji RTZ2A_K02, RTZ2A_K01, RTZ2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna przyczyny i skutki zanieczyszczania i degradacji gleb + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody oczyszczania gleb i gruntów + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna obowiązujące przepisy prawne oraz procedury w zakresie remediacji gleb i gruntów + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna aktualne trendy w zakresie remediacji gleb i gruntów + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna procesy biologiczne zachodzące w glebie + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ zanieczyszczeń środowiska na zmiany w ekosystemach + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać analizę mikrobiologiczna gleby - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaproponować właściwą metodę remediacji + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość potrzeby podejmowana działań naprawczych w celu ograniczenia skutków antropopresji + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pojęcia podstawowe, Uwarunkowania prawne rewitalizacji, Zanieczyszczenie i degradacja gleb i gruntów, Metody oczyszczania: zakres stosowania, ograniczenia, zasady wyboru metody oczyszczania. Metody fizyczne i chemiczne.,
Metody biologiczne:
I. Mikrobiologia gleby: gleba, edafon, czynniki edaficzne, działalność i formy współżycia mikroorganizmów w glebie
II. Procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie: cykl biogeochemiczny węgla, biogeochemiczny cykl azotu, biogeochemiczny cykl siarki,
III. Bioremediacja: bioremediacja in situ (bioattenuacja, biostymulacja, bioaugmantacja); bioremediacja ex situ (landfarming, kompostowanie, biostosy, bioreaktory), Czynniki fizykochemiczne wpływające na efektywność bioremediacji. . Mikrobiologiczny rozkład związków ropopochodnych. Monitorowanie przemian związków chemicznych i zmian populacji mikroorganizmów w glebie.
Zdolność roślin do fitoremediacji zanieczyszczeń. Mechanizmy fitoremediacji. Oczyszczanie składowych środowiska z udziałem roślin wyższych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Przepisy BHP
Analiza mikrobiologiczna gleby
Wpływ substancji ropopochodnych na metabolizm mikroorganizmów glebowych
Wpływ stężenia metali ciężkich na metabolizm mikroorganizmów glebowych
Zastosowanie roślin do usuwania metali ciężkich z gleby.
Ocena bioakumulacji metali ciężkich w biomasie roślin

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: sprawdzian obejmujący zagadnienia z tematyki wykładów.
Ćwiczenia laboratoryjne: ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest uzależniona od oceny ze sprawozdań, kolokwium zaliczeniowego oraz aktywności na zajęciach. Wszystkie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych muszą być zaliczone.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i treści wykładu może odbyć się maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna oceny z wykładów (kolokwium zaliczeniowe) oraz z ćwiczeń laboratoryjnych (kolokwium i sprawozdania).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach laboratoryjnych student może odrobić z grupą równoległą realizującą ten sam temat, za zgodą prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Grzegorz M. Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2014,
2. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003;
3. Mrozowska J. i in.: Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999,
4. Małolepszy S. Biotechnologia roślin, wyd. PWN. Warszawa 2009,
5. Kopcewicz J. Lewak St. (red) Fizjologia roślin. Wyd. PWN Warszawa 2007,
6. Kabata-Pendias A. Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych, wyd. PWN Warszawa 1999,
7. Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
8. Dyguś K.H., Siuta J. Wasiak G., Madej. M. Roślinność składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.Wyd,. WSEiZ Warszawa 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Śliwka M., Jakubiak M. 2010. Application of laser biotechnology for more efficient phytoremediation of biogenic elements. Ecological Chemistry and Engineering. A ; vol. 17 no. 2–3, s. 297–303,
2. Śliwka M., Baran A. Wieczorek J. 2013. Evaluation of toxic metal bioaccumulation in a reservoir of flotation tailings . Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 22 no. 3, s. 909–914.
Jakubiak M. Śliwka M. 2008. Innovative methods of wastewater management and reclamation of degraded lands . Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 17 no. 3A, s. 245–248,
3. Śliwka M., Jakubiak M. 2009. The application of the innovative biotechnology in hydrobotanical wastewater treatment plants. Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 18 no. 3A, s. 445–449,.
4. Jakubiak M. Śliwka M. 2008. Management and reclamation of lands with raised soil salinity degraded by activity of mining industry . Mineral Resources Management ; t. 24 z. 3/3, s. 129–138,. 25.
5. Hexavalent chromium accumulation by microscopic fungi — Akumulacja jonów Cr(VI) przez grzyby mikroskopowe / Anna HOŁDA // Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 45–56.
6. Influence of heavy metals on soil microflora — Wpływ metali ciężkich na mikroflorę gleby / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 71–78.
7. Participation of microorganisms in effluent transformation — Udział mikroorganizmów w przetwarzaniu osadów ściekowych / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA// Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86
8. Removal of heavy metals from coal medium with application of biotechnological methods — Usuwanie metali ciężkich ze środowiska węglowego przy zastosowaniu biotechnologii / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 93–104.
9. Kępys W. 2016. Opto-pneumatic separators in waste management — Separatory optopneumatyczne w gospodarce odpadami / Waldemar KĘPYS // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 17 nr 1, s. 63–67.

Informacje dodatkowe:

Na pierwszym wykładzie podawane są studentom warunki zaliczania wszystkich form przedmiotu. W związku z tym obecność studentów bezwzględnie obowiązkowa.