Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Renaturyzacja cieków wodnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-204-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z tematyką renaturyzacji rzek oraz problemami w rzekach uregulowanych. Przedstawienie możliwości i problemów związanych z przekształceniem cieków wodnych uregulowanych w sieć naturalną.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawy wiedzy związanej ze zjawiskiem renaturyzacji cieków naturalnych i ich dolin RTZ2A_W03, RTZ2A_W04, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna ogólne zasady opracowywania modelu matematycznego związanego z profilaktyką przeciwpowodziową RTZ2A_W03, RTZ2A_W04, RTZ2A_W02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna możliwości szacowania kosztów związanych z przywracaniem uregulowanych rzek do stanu naturalnego RTZ2A_W03, RTZ2A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki symulacji oraz wysnuć na ich podstawie krytyczne wnioski RTZ2A_U05, RTZ2A_U04, RTZ2A_U06 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student umie pracować samodzielnie i w zespole oraz pogłębiać umiejętność komunikowania się RTZ2A_K03, RTZ2A_K02, RTZ2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy wiedzy związanej ze zjawiskiem renaturyzacji cieków naturalnych i ich dolin + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna ogólne zasady opracowywania modelu matematycznego związanego z profilaktyką przeciwpowodziową + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna możliwości szacowania kosztów związanych z przywracaniem uregulowanych rzek do stanu naturalnego + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki symulacji oraz wysnuć na ich podstawie krytyczne wnioski + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie pracować samodzielnie i w zespole oraz pogłębiać umiejętność komunikowania się + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawy prawne renaturyzacji cieków wodnych (Dyrektywy UE, ustawodawstwo krajowe). Cechy hydromorfologiczne cieków naturalnych i przekształconych pod wpływem czynników antropogenicznych. Metody określające stan ekologiczny rzek. Warunki referencyjne dla rzek przekształconych. Renaturyzacja rzek w ujęciu naturalnym i zurbanizowanym. Efekty renaturyzacji cieków naturalnych i dolin rzecznych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie wariantowego projektu renaturyzacji wybranego odcinka rzeki uwzględniającego parametry hydromorfologiczne rzeki, warunki referencyjne, techniki renaturyzacji oraz monitoring.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia projektowe: ocena z ćwiczenia projektowego polegającego na wykonaniu zadanego projektu.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocenę uzyskaną z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach projektowych student może odrobić z grupą równoległą realizującą ten sam temat, za zgodą prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kowalczyk P.; 2015: Zintegrowana gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych. Wyd. ProDRUK, Poznań.
2. Kolerski T.; 2014: Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
3. Stec A., Słyś D., Dziopak J.; 2015: Optymalizacja w projektowaniu kanalizacyjnych zbiorników retenyjnych. Wyd Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
4. Żelazo J., Popek Z.; 2014: Podstawy renaturyzacji rzek. Wyd. SGGW, Warszawa
5. Wołoszyn J., i inni; 1994: Regulacja rzek i potoków. Wyd AXA, Warszawa
6. Podstawowe i obowiązujące akta prawne wraz z normami branżowymi.
7. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych wiąże się z koniecznością uzyskania pozytywnych ocen z realizowanych w trakcie zajęć projektów. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących.
Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą dostępnych form sprawdzania wiedzy.
Wykładowca może zweryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału z wykładów poprzez kolokwium zaliczeniowe. Obecność i aktywność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny końcowej z przedmiotu.