Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modele i procedury rewitalizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-206-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z istotą i zakresem działań rewitalizacyjnych, istniejącymi i oczekiwanymi modelami rewitalizacji w Polsce i wybranych krajach. Student będzie potrafił zaproponować model rewitalizacji dla wybranego terenu zdegradowanego i formalno-prawną procedurę jego realizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat istoty rewitalizacji oraz różnorakich modeli rewitalizacji zdegradowanych obszarów. RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna uwarunkowania formalno-prawne procesu rewitalizacji oraz jego uczestników i źródła finansowania. RTZ2A_W03, RTZ2A_W01 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opracować projekt rewitalizacji dla wybranego terenu zdegradowanego, ustalić formułę jego realizacji i źródła finansowania. RTZ2A_U05, RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02, RTZ2A_U06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przygotować i przeprowadzić procedurę formalno-prawną realizacji inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu RTZ2A_U04, RT2A_U13 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy znaczenia rewitalizacji dla ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego, jak złożoności i czasochłonności tego przedsięwzięcia. RTZ2A_K02, RTZ2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat istoty rewitalizacji oraz różnorakich modeli rewitalizacji zdegradowanych obszarów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna uwarunkowania formalno-prawne procesu rewitalizacji oraz jego uczestników i źródła finansowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować projekt rewitalizacji dla wybranego terenu zdegradowanego, ustalić formułę jego realizacji i źródła finansowania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować i przeprowadzić procedurę formalno-prawną realizacji inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy znaczenia rewitalizacji dla ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego, jak złożoności i czasochłonności tego przedsięwzięcia. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 1. Informacje wprowadzające – istota pojęcia, różnorakie definiowanie pojęcia „rewitalizacja”. Zależność rewitalizacji i innych działań naprawczych. Klasyfikacja terenów podlegających rewitalizacji. Rewitalizacja jako działanie interdyscyplinarne.
 2. Uwarunkowania prawne rewitalizacji. Interesariusze procesu rewitalizacji. Źródła finansowania rewitalizacji. Formalno-prawne i finansowe procedury realizacji projektów rewitalizacji. Obsługa inwestycji. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
 3. Rewitalizacja europejskich regionów przemysłowych. Organizacja procesu. Systemowe podejście. Źródła finansowania. Ocena efektów z perspektywy czasu.
 4. Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji – analiza przykładów z kraju. Bariery działań rewitalizacyjnych i sposoby ich pokonywania. Propozycja systemowego podejścia do rewitalizacji regionów przemysłowych w Polsce.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Opracowanie modelu rewitalizacji dla wybranego terenu zdegradowanego. Ustalenie formuły jego realizacji i źródeł finansowania.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Opracowanie procedury formalno-prawnej realizacji inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu zdegradowanego. Identyfikacja uczestników procedury, opracowań, decyzji. Uwzględnienie cyklu życia projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych. Zakres materiału do egzaminu obejmuje treści przedstawiane na wykładach. Przewiduje się jeden podstawowy i jeden poprawkowy termin egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią ważoną oceny z egzaminu (0,7) oraz ćwiczeń projektowych (0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowy rekultywacji i rewitalizacji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.): Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 451 (w j. niem. i pol.).
 2. Cykl monografii pt. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (ed. Skowronek J.), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach.
 3. Adamski T., Orpych R., Jaworski S.: Elementy systemowego podejścia do procesu rewitalizacji w województwie śląskim, [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, (red.) Skowronek J., s. 226–233, 2010.
 4. Rostański A.: Spontaniczna rewitalizacja terenów zdegradowanych – rola naturalnych procesów biologicznych, w: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (ed. Skowronek J.), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, Katowice 2009, s. 18–26.
 5. Karwińska A.: Rola społeczeństwa w procesie rewitalizacji. Czasopismo Techniczne, r. 103, z. 8-A/2006. Wyd. Politechniki Krakowskiej. s. 126–142, 2006.
 6. Gasidło K., Gorgoń J. (red.): Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Wyd. Centrum Usług Drukarskich H. Miler, Chorzów, 1999.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Ostręga A., Szewczyk-Świątek A., Świątek W.: Innowacje w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów – Pojezierze Tarnowskie. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie 2/2016, s. 104–109, 2016.
 2. Ostręga A.: Możliwości atrakcyjnej rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych – przykłady z Polski i Niemiec [w:] (red.): L. Gazda: Lubelski Bursztyn: znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Wydawca Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Chełmie, s. 192–209, 2016.
 3. Ostręga A., Lenartowicz K., Szewczyk-Świątek A., Świątek W., Cygan S.: Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przypadek Borzęcina i Dołęgi [w:] Skowronek J. (red.) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, s. 213–225, 2015.
 4. Ostręga A.: Holistyczne podejście do rewitalizacji (po)górniczych regionów i rejonów. Przegląd Górniczy, t. 70, nr 10, s. 128–133, 2014.
 5. Ostręga A.: Rewitalizacja zwałowiska Kopalni Wegla Brunatnego Nochten dla funkcji przyrodniczych – Łużycki Park Znalezisk. Węgiel Brunatny: Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, nr 4, s. 26–30, 2014.
 6. Ostręga A.: Rewitalizacja obszarów po działalności wydobywczej w formule publiczno-prywatnej współpracy na przykładzie żwirowni w Radłowie [w:] Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.) Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 429–440, 2014 (w j. niem. i pol.).
 7. Ostręga A.: Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków, 2013.
 8. Cała M., Ostręga A.: Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374, 2013.
 9. Uberman R., Ostręga A.: Rekultywacja i rewitalizacja terenów po działalności górniczej. Polskie osiągnięcia i problemy. [w:] Ostręga A. (red.), 1-sze Polsko-Niemieckie Forum Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych, Wisła-Jawornik, 8-9 marzec 2012, Wydawnictwo AKNET.
 10. Ostręga A., Teodorski D., Becker R.: Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w Legnicko–Głogowskim Okręgu Miedziowym na przykładzie Kopalni Piasku „Obora”. [w:] Ostręga A. (red.), 1-sze Polsko-Niemieckie Forum “Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych”, Wisła-Jawornik, 8-9 marzec 2012, Wydawnictwo AKNET.
 11. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011.
 12. Ostrega A., Uberman R.: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, 2010.
 13. Uberman R. Ostrega A.: Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB Konin [w:] Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Kraków, 2007.
 14. Ostręga A., Kasprzyk R.: „Społeczne aspekty rewitalizacji”. Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6, 2007.
 15. Uberman R., Ostręga A.: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, 2004.
Informacje dodatkowe:

brak