Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analizy ekonomiczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-208-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwi zapoznanie się z: elementami podstaw rachunkowości, zakresem analizy ekonomicznej i stosowanymi metodami, grupami wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zdobywa wiedzę z zakresu przeprowadzania analiz finansowych wykorzystywanych do oceny kondycji podmiotu gospodarczego. RTZ2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Potrafi scharakteryzować sprawozdania finansowe oraz poszczególne ich elementy. Zna grupy wskaźników ekonomiczno-finansowych, ich formuły obliczeniowe oraz zalecane wielkości. RTZ2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić wstępną ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej konkretnego przedsiębiorstwa korzystając z sprawozdań finansowych. RTZ2A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Umie obliczyć poziom głównych grup wskaźników finansowych oraz dokonać ich interpretacji. RTZ2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student samodzielnie lub w grupie potrafi wykonać projekt dotyczący oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej konkretnego przedsiębiorstwa. RTZ2A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę z zakresu przeprowadzania analiz finansowych wykorzystywanych do oceny kondycji podmiotu gospodarczego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi scharakteryzować sprawozdania finansowe oraz poszczególne ich elementy. Zna grupy wskaźników ekonomiczno-finansowych, ich formuły obliczeniowe oraz zalecane wielkości. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić wstępną ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej konkretnego przedsiębiorstwa korzystając z sprawozdań finansowych. - - + + - - - - - - -
M_U002 Umie obliczyć poziom głównych grup wskaźników finansowych oraz dokonać ich interpretacji. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student samodzielnie lub w grupie potrafi wykonać projekt dotyczący oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej konkretnego przedsiębiorstwa. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 37 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Planowanie działalności finansowej (etapy określania kategorii finansowych służących ustaleniu budżetu całościowego (2 godz)
2. Szacowanie przychodów i kosztów operacyjnych – określenie wyników z działaności operacyjnej (2 godz)
3. Szacowanie przychodów i kosztów finansowych (2 godz)
4. Określenie nakładów w działalności operacyjnej – identyfikowanie zasobów kształtujących poziom kapitału obrotowego netto (2 godz)
5. Identyfikowanie nakładów inwestycyjnych związanych z aktywami trwałymi (2 godz)
6. Planowane sprawozdanie finansowe i kierunki jego analizy (5 godz)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Budowanie sprawozdań finansowych “proforma” dla wybranych przykładów działalności (5 godz)
2. Przekształcanie sprawozdań na potrzeby zarządcze (3 godz)
3. Kierunki analiz finansowych stworzonych sprawozdań (7 godz)

Ćwiczenia projektowe (15h):

Student samodzielnie lub w grupie wykona projekt – dokona niezbędnych obliczeń, zbada poziom zadanych wskaźników ekonomiczno-finansowych, dokona ich interpretacji oraz wstępnej oceny kondycji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest egzamin, natomiast ćwiczenia audytoryjne podelgają weryfikacji poprzez kolokwium zaliczeniowe. Z kolei ćwiczenia projektowe wymagają zrealizowania projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z uwzględnieniem: 60% oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz 40% średniej arytmetycznej z ocen z testu zaliczeniowego materiał wykładowy oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci mogą uczęszczać na inne grupy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin , Warszawa
Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. Mariana Walczaka, Difin, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Financial liquidity management in energy sector in Poland / S. LORENC, A. KUSTRA // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012089, s. 1–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — 2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland.
2. Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw — Ordinary bonds issue as a source of funding of a company’s development / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 vol. 61 nr 1, s. 35–40.
3. Managing net working capital at mining company operating as a multi-facility enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA, Łukasz Siodłak // W: Deep mining challenges : International Mining Forum 2009 : 18–21 February 2009, Kraków / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Piotr Saługa. — London [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2009. — ISBN: 978-0-415-80428-8. — S. 215–223.
4. Analityczne narzędzia wspomagające proces sterowania równowagą finansową w przedsiębiorstwie — Analytic tools of supporting the financial balance in the company / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. nauk. Piotr J. Szczepankowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : WSFiZ, 2004.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W sytuacji jakiejkolwiek nieobecności – wyrównywanie zaległości studenta na ćwiczeniach odbywać się będą wg ustaleń prowadzącego.
Wykład z przedmiotu nie jest obowiązkowy, jednak obecność jest zalecana. Zaliczenie materiału wykładowego odbywa się poprzez napisanie testu.
Obowiązkowe systematyczne konsultacje projektowe. Bieżące zaliczanie kolejnych etapów projektu oraz jego obrona przez wszystkie osoby go wykonujące.