Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki kosztorysowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-209-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sagan Joanna (czajaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Efektem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania kosztorysów robót rewitalizacyjnych z użyciem różnych technik kosztorysowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna pojęcie nakładów, wydatków i kosztów, klasyfikacje kosztów, składniki kosztów RTZ2A_W01, RTZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna techniki kalkulacji kosztów w budownictwie oraz w pracach związanych z rewitalizacją terenu RTZ2A_W01, RTZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych oraz rewitalizacyjnych RTZ2A_W01, RTZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W004 Zna zastosowanie ekonomiki w projektowaniu architektoniczno - budowlanym RTZ2A_W01, RTZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W005 Zna zasady normowania nakładów rzeczowych w robotach budowlanych RTZ2A_W01, RTZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się programem komputerowym do kosztorysowania RTZ2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi wykonać kalkulację robót budowlanych i określić cenę kosztorysową obiektu oraz wartość kosztorysową inwestycji budowlanej RTZ2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykonać przedmiar robót RTZ2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób uwzględniający ekonomiczne aspekty działalności budowlanej i rewitalizacyjnej RTZ2A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie nakładów, wydatków i kosztów, klasyfikacje kosztów, składniki kosztów + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna techniki kalkulacji kosztów w budownictwie oraz w pracach związanych z rewitalizacją terenu + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych oraz rewitalizacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zastosowanie ekonomiki w projektowaniu architektoniczno - budowlanym + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna zasady normowania nakładów rzeczowych w robotach budowlanych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się programem komputerowym do kosztorysowania - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać kalkulację robót budowlanych i określić cenę kosztorysową obiektu oraz wartość kosztorysową inwestycji budowlanej - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać przedmiar robót - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób uwzględniający ekonomiczne aspekty działalności budowlanej i rewitalizacyjnej + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 11 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Analizy i rachunek kosztów w budownictwie.
2.metody normowania robót
3.Podstawy kosztorysowania robót budowlanych.
4. Techniki kosztorysowania:
-kosztorys inwestorski,
-kosztorys ofertowy,
-kosztorys zamienny,
-kalkulacja szczegółowa,
-kalkulacja uproszczona,
-kalkulacja indywiualna.
4.Ekonomika w projektowaniu architektoniczno – budowlanym.
5.Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć budowlanych.
6.Analizy finansowania wykonawstwa robót budowlanych

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

W ramach ćwiczeń student sporządza kosztorysy robót rewitalizacyjnych z zastosowaniem dwóch zadanych technik.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładzie. Student ma możliwość poprawy oceny w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie projektu w terminie zajęć

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie nadrabia powstałe zaległości, przy czym prowadzący dopuszcza jedną nieobecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z technologii robót budowlanych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunków technicznych).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Janik W.: Rachunkowość dla menedżerów. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, Lublin 2004.
2. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
4. Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Wyd. WSIP, 2005.
5. Plebankiewicz E. :Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2007.
6. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. Wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa 2005.
7. Praca zbiorowa pod redakcją I. Sobańska: Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
8. Smoktunowicz E. (redakcja): Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Wyd. Polcen, Warszawa 2001.
9. Zajączkowska T.: Kalkulacja kosztów w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie. KB Zampex, Kraków 1997.
10. Program do kosztorysowania Norma Pro.
11. Cenniki robocizny, materiałów budowlanych i pracy sprzętu wydawane przez np. WACETOB, SECOCENBUD i inne.
12. Minasowicz A.: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Poltex, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego — Analysis of phase preparatory demolition of a building / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 no. 2, s. 29–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Abstr.

2.Cost-saving environmental activities on construction site – cost efficiency of waste management: case study / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 388–393. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. — tekst: https://goo.gl/b0qqPw

3.Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju — The concept of renovation processes assessment taking into account the requirements of sustainable development / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 3, s. 59–61. — Bibliogr. s. 61

4. Sustainability of construction processes – requirements, criteria, evaluation concept / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2019 vol. 471 art. no. 112051, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9,Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-24. — WMCAUS 2018 : 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium : 18–22 June 2018, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112051/pdf

5.Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych — Survey on logistic processes of road projects / Anna SOBOTKA, Dorota PAWLUŚ, Daniel WAŁACH, Agata Czarnigowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 283. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2012 z. 59 nr 3 t. 3, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.. — Toż W: 58 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB [Dokument elektroniczny] : Rzeszów–Krynica 2012, 16–21 września, T. 3. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Rzeszowska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. — [Rzeszów : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny

Informacje dodatkowe:

nie podano informacji dodatkowych