Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gleboznawstwo i ochrona gleb
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-210-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Biegańska Jolanta (biega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje warunki powstawania gleb ich morfologię, budowę, właściwości: fizyczne, chemiczne oraz biologiczne i systematykę gleb Polski. Na podstawie głównych zagrożeń naturalnych i antropogenicznych gleb poznaje ich skutki i metody zapobiegania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe procesy glebotwórcze i poziomy glebowe oraz symbole obowiązujące w systematyce gleb Polski. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne charakteryzujące gleby. RTZ2A_W03, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawowe zagrożenia gleb oraz metody ochrony gleb. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary szeregu właściwości gleb i zinterpretować uzyskane wyniki. RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi wstępnie oszacować zagrożenie gleb na podstawie danych kartograficznych i literaturowych. RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie zasady przeprowadzania analiz laboratoryjnych pracując w zespole. RTZ2A_K03, RTZ2A_K01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe procesy glebotwórcze i poziomy glebowe oraz symbole obowiązujące w systematyce gleb Polski. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne charakteryzujące gleby. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zagrożenia gleb oraz metody ochrony gleb. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary szeregu właściwości gleb i zinterpretować uzyskane wyniki. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wstępnie oszacować zagrożenie gleb na podstawie danych kartograficznych i literaturowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie zasady przeprowadzania analiz laboratoryjnych pracując w zespole. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Powstawanie i morfologia gleb.

  Czynniki glebotwórcze, warunki powstawania gleb, skały macierzyste gleb. Budowa profilu glebowego.

 2. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb.

  Faza stała gleby – skład granulometryczny, gęstość fazy stałej i gęstość objętościowa, porowatość gleby. Faza ciekła gleby – postacie wody w glebie. Retencja wody w glebie. Plastyczność i stany konsystencji gleby. Faza gazowa – powietrze glebowe. Odczyn gleb. Sorpcyjne właściwości gleb. Buforowe właściwości gleb. Pierwiastki chemiczne wchodzące w skład gleby. Makroelementy.

 3. Materia organiczna i właściwości biologiczne gleb.

  Glebowa materia organiczna i jej znaczenie dla funkcjonowania gleby. Mikroorganizmy glebowe – ekologia, systematyka, rola w glebie i metody badania. Mezo- i makrofauna i jej wpływ na glebę.

 4. Systematyka gleb Polski

  Systematyka gleb Polski według PTG 2011.

 5. Główne zagrożenia gleb i metody im zapobiegania.

  Erozja gleb, spadek zawartości materii organicznej, degradacja geomechaniczna gleb, zasklepianie gleb, degradacja chemiczna gleb, degradacja hydrologiczna gleb, degradacja biologiczna gleb.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Omówienie zasad BHP oraz reguł pracy obowiązujących w laboratorium.
 2. Oznaczanie zawartości materii organicznej w glebie.
 3. Oznaczanie aktywności respiracyjnej gleb.
 4. Oznaczanie zasolenia gleb.
 5. Oznaczanie odczynu gleb.
 6. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej gleb.
 7. Oznaczanie sumy zasad metodą Kappena.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów – kolokwium.
Zaliczenie ćwiczeń lab. – wykonanie zaplanowanych ćwiczeń i zaliczenie sprawozdań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium końcowego.
Ocena końcowa = 0,5 oceny z laboratorium + 0,5 oceny z kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na ćwiczeniach i uzgodnienie z prowadzącym sposobu odrobienia zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach. Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach laboratoryjnych realizowany jest ten sam temat oraz warunki, w jakich odbywają się zajęcia.
Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą prac pisemnych, odpowiedzi ustnych lub innych form sprawdzania wiedzy, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.
Poprawa oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego jest możliwa pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • nie wykorzystane zostały wszystkie terminy zaliczenia,
 • przed poprawą Student zgłosi się w godzinach konsultacji w celu zapoznania się z uwagami prowadzącego do poprzedniej/poprzednich prac,
 • po uzyskaniu wglądu do prac/pracy Student oświadcza, że nie ma żadnych zastrzeżeń ani uwag (w tym proceduralnych) dotyczących sposobu oceniania i organizacji poprzedniego kolokwium/poprzednich kolokwiów [wszelkie ewentualne wątpliwości i zażalenia muszą zostać wyjaśnione przed przystąpieniem do poprawy oceny pozytywnej],
 • osoba przystępująca do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny, a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą [w przypadku poprawy na niższą ocenę lub 2,0 "ndst" taka ocena zostaje wystawiona jako ocena z kolokwium].
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zawadzki S., „Gleboznawstwo”. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1999.
2. Kowalik S., „Zagadnienia z gleboznawstwa dla studentów inżynierii środowiska”. Skrypt Uczelniany AGH, SU 1690, 2007.
3. Mocek A. i inni, „Geneza, analiza i klasyfikacja gleb”. Wydawnictwo AR w Poznaniu, 2000.
4. Myślińska E., „Laboratoryjne badania gruntów i gleb”. Wydawnictwa UW, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.