Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Leśnictwo i dendrologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-211-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka modułu dotyczy zaganiania rekultywacji leśnej z elementami dendrologii

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody rekultywacji leśnej dla różnych kierunków wykorzystania lasu, w tym dla turystyki i rekreacji. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna gatunki drzew i krzewów stosowane w rekultywacji leśnej RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Projekt
M_W003 Zna metody oceny warunków siedliskowych oraz możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi oznaczyć wybrane gatunki drzew i krzewów RTZ2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaprojektować nasadzenie drzew i krzewów uwzględniając określoną funkcję lasu. RTZ2A_U05, RTZ2A_U04, RTZ2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie RTZ2A_K03 Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student jest świadomy znaczenia drzew i lasów dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska. RTZ2A_K01, RTZ2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody rekultywacji leśnej dla różnych kierunków wykorzystania lasu, w tym dla turystyki i rekreacji. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna gatunki drzew i krzewów stosowane w rekultywacji leśnej + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody oceny warunków siedliskowych oraz możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi oznaczyć wybrane gatunki drzew i krzewów - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować nasadzenie drzew i krzewów uwzględniając określoną funkcję lasu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie - + - - - - - - - - -
M_K002 Student jest świadomy znaczenia drzew i lasów dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawy dendrologii. Rozpoznawanie drzew i krzewów. Gatunki drzew i krzewów rekomendowanych do rekultywacji. Dobór roślin stosowanych w zabiegach rekultywacyjnych.
Metody rekultywacji leśnej. Model PAN zagospodarowania leśnego. Wykorzystanie naturalnej sukcesji w planowaniu nasadzeń. Status terenów leśnych. Potencjał turystyczno-rekreacyjny terenów leśnych i kierunki jego wykorzystania. Sylwoterapia.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Rozpoznawanie drzew i krzewów. Projekt rekultywacji leśnej dla terenu zdegradowanego o określonej docelowej funkcji. Ocena warunków siedliskowych. Przygotowanie terenu. Dobór gatunków. Plan nasadzeń. Propozycja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: kolokwium zaliczeniowe z tematyki wykładów
Ćwiczenia: wykonanie ćwiczeń i zaliczenie wszystkich sprawozdań, wykonanie i zaliczenie projektów. Kartkówka z zakresu tematycznego ćwiczeń.
W przypadku nie zaliczenia kolokwium przysługuje jeden termin poprawkowy.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów (kolokwium) oraz z zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach audytoryjnych można nadrobić z inna grupą, realizującą ten sam temat, za zgodą prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Seneta W., Dolatowski J. 2011. Dendrologia, Wyd. Naukowe PWN,
2. Przewodniki do oznaczania drzew i krzewów
3. Wielki atlas drzew i krzewów, Wwyd. Delta W-Z, 2010,
4. Krzaklewski W. 1995, Metoda sukcesji kierowanej w działalności rekultywacyjnej. Postępy techniki w leśnictwie, 56. SIiTLiD, Warszawa.,
5. Krzaklewski W. 2017. Podstawy rekultywacji leśnej.Wyd. UR w Krakowie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy) Jan W. DOBROWOLSKI, Józef JACHIMSKI, Beata HEJMANOWSKA, Małgorzata ŚLIWKA, i in. // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1 s. 167–182. — Bibliogr. s. 181–182,
2. Polish long-term interdisciplinary co-operation of scientists, youth and local communities for the promotion of eco-tourism and sustainable development in regions of particular natural and cultural values in Poland, Spain and Italy / J. W. DOBROWOLSKI, A. WAGNER, M. ŚLIWKA, R. MAZUR, M. JAKUBIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C s. 71–72.
3. Obudowa biologiczna obiektów inżynierskich : [abstrakt] — [Biological reinforcement of engineering structures] / Małgorzata ŚLIWKA // W: XXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 82. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM,
4. Ocena właściwości odpadów dennych ze spalania biomasy w celu określenia kierunków ich przyrodniczego wykorzystania — [The assessment of properties of bottom ash from biomass combustion in order to determine the directions of their use] / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Małgorzata ŚLIWKA, Małgorzata PAWUL // W: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie : X konferencja : 14–17 czerwca 2016 r., Międzyzdroje / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. — ISBN: 978-83-7867-360-6. — S. 125–128.,
5. Akceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych na przykładzie Jastrzębia Zdroju — Public acceptance of reclamation activities in industrial areas on the example of Jastrzebie Zdroj / Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych / red. nauk. Jan Skowronek. — Lędziny–Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2010. — ISBN: 978-83-905712-9-4. — S. 51–58.
6. Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju — Education – ecology – eco-development, i. e. how to implement the sustainable development rules / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 265–270. — Bibliogr. s. 270, St

Informacje dodatkowe:

Nie podano wymagań dodatkowych