Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finansowe aspekty likwidacji zakładu i rewitalizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-212-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot “Finansowe aspekty likwidacji zakładu i rewitalizacji” stanowi kontynuację zagadnień ze studiów inżynierskich i pogłębia problematykę finansową likwidacji przedsiębiorstwa. Wskazuje konsekwencje księgowe w świetle wyników i przepływów pieniężnych, tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych związanych z likwidacją podmiotu gospodarczego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student identyfikuję potrzebę tworzenia rezerw na likwidację przedsiębiorstwa i zna ich konsekwencje finansowe. RTZ2A_W03, RTZ2A_W04, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Sudent umie wycenić rezerwę na likwidację przedsiębiorstwa wraz z harmonogramem jej tworzenia w cyklu życia podmiotu gospodarczego. RTZ2A_W03, RTZ2A_W04, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zbudować model finansowy służący wycenie rezerwy likwidacyjnej. RTZ2A_U05, RTZ2A_U06, RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wycenić parametry dla modelu opartego na szacowaniu w czasie cyklu życia, kategorii finansowych związanych z zawiązywaniem rezerwy na likwidację przedsiębiorstwa. RTZ2A_U05, RTZ2A_U06, RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie problemy likwidacji działalności gospodarczej w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju i czuję potrzebę dalszego rozwoju. RTZ2A_K03, RTZ2A_K02, RTZ2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student identyfikuję potrzebę tworzenia rezerw na likwidację przedsiębiorstwa i zna ich konsekwencje finansowe. + + - - - - - - - - -
M_W002 Sudent umie wycenić rezerwę na likwidację przedsiębiorstwa wraz z harmonogramem jej tworzenia w cyklu życia podmiotu gospodarczego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbudować model finansowy służący wycenie rezerwy likwidacyjnej. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wycenić parametry dla modelu opartego na szacowaniu w czasie cyklu życia, kategorii finansowych związanych z zawiązywaniem rezerwy na likwidację przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie problemy likwidacji działalności gospodarczej w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju i czuję potrzebę dalszego rozwoju. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Likwidacja jako etap w cyklu życia przedsiębiorstwa (4 godz.)
2. Prawny aspekty likwidacji przedsiębiorstwa (2 godz.)
3. Zabezpieczenie finansowe procesów likwidacji – zamrożenie gotówki (2 godz.)
4. Księgowy aspekt likwidacji przedsiębiorstwa (2 godz.)
5. Planowanie likwidacji i zamknięcia zakładu – szacowanie przepływów pieniężnych związanych z likwidacją ( 4 godz.)
6. Kapitalizacja i dyskontowanie na potrzeby budowania modeli finansowych (2 godz.)
7. Wycena rezerw na likwidację w modelach finansowych uwzględniających cykl życia przedsiębiorstwa (4 godz.)
8. Wpływ rezerw na likwidację w świetle szacowania wartości przedsiębiorstwa (4 godz.)
9. Szacowanie ryzyka procesów likwidacji (2 godz.)
10. Kierunki wykorzystania zrewitalizowanych terenów po zlikwidowanych zakładach (2 godz.)
11. Kolokwium zaliczeniowe (2 godz.)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Określenie przychodów i kosztów w cyklu życia przedsiębiorstwa (4 godz.)
2. Zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw na likwidację przedsiębiorstwa (5 godz.)
3. Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z likwidacją przedsiębiorstwa (4 godz.)
4. Wycena wartości rezerw na likwidacją (modele finansowe oparte na dyskontowaniu i kapitalizacji przepływów) (5 godz.)
5. Wycena wartości przedsiębiorstwa w cyklu życia i określenie wpływu jego likwidacji (5 godz.)
6. Szacowanie ryzyka procesów likwidacji (4 godz.)
7. Modele oparte na opcjach realnych związanych z wyceną rezerw na likwidację przedsiębiorstwa (3 godz.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów wykład nie jest obowiązkowy. Przy braku egzaminu z przedmiotu formą zaliczenia jest pozytywny wynik koluwium zaliczeniowego przeprowadzonego w w ramach ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoznaczna z oceną z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci mogą odrabiać zajęcia w ramach innych grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci powinni posiadać podstawy z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego — Lifecycle cost management in a geological/mining project / Arkadiusz KUSTRA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 213 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 278). — Bibliogr. s. 207–213, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-603-1
2. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju — Increase in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015
3. Decyzja o zamknięciu projektu geologiczono-górniczego wspomagana rachunkiem opcji rzeczywistych — Decision to close a geological-mining project supported by real option valuation method / Arkadiusz KUSTRA, Cezary Mróz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.
4. Zarządzanie kosztami w ujęciu projektowym na przykładzie zakładu górniczego KWK „Ziemowit” — Cost management in project approach in the example of “Ziemowit” coal mine / Arkadiusz KUSTRA, Barbara Ryguła, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — (Sympozja i Konferencje ; nr 74). — Na okł.: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009. — ISBN: 978-83-60195-96-3. — S. 127–141. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego — Lifecycle cost management in a geological/mining project / Arkadiusz KUSTRA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 213 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 278). — Bibliogr. s. 207–213, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-603-1
2. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju — Increase in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015
3. Decyzja o zamknięciu projektu geologiczono-górniczego wspomagana rachunkiem opcji rzeczywistych — Decision to close a geological-mining project supported by real option valuation method / Arkadiusz KUSTRA, Cezary Mróz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.
4. Zarządzanie kosztami w ujęciu projektowym na przykładzie zakładu górniczego KWK „Ziemowit” — Cost management in project approach in the example of “Ziemowit” coal mine / Arkadiusz KUSTRA, Barbara Ryguła, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — (Sympozja i Konferencje ; nr 74). — Na okł.: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009. — ISBN: 978-83-60195-96-3. — S. 127–141. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

brak