Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring zagrożeń składowisk odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-215-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznienie studentów z pomiarami emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze składowiska odpadów (metodyka pomiarowa, monitoring) oraz ich prognozowaniem (w związku z aktywnością termiczną składowiska odpadów) za pomocą metody referencyjnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna system monitoringu stosowany do pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych na składowskach odpadów RTZ2A_W02 Referat
M_W002 Student zna system monitoringu stosowany do pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych na składowiskach odpadów RTZ2A_W02 Referat
M_W003 Student zna dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu RTZ2A_W02 Referat
M_W004 Student potrafi samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej rozwiązać stawiane przed nim zadania inżynierskie RTZ2A_K03, RTZ2A_K04
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada podstawową umiejętność określenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych i stałych w powietrzu w zależności od parametrów emisji i stanów równowagi atmosfery RTZ2A_U05, RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student posiada umiejętność obliczania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych za pomocą metody referyncyjnej RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w trakcie prowadzenia pomiarów monitoringowych zanieszczyszczeń atmosfery RTZ2A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna system monitoringu stosowany do pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych na składowskach odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna system monitoringu stosowany do pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych na składowiskach odpadów + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej rozwiązać stawiane przed nim zadania inżynierskie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada podstawową umiejętność określenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych i stałych w powietrzu w zależności od parametrów emisji i stanów równowagi atmosfery - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność obliczania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych za pomocą metody referyncyjnej - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w trakcie prowadzenia pomiarów monitoringowych zanieszczyszczeń atmosfery + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Monitoring emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery ze składowisk odpadów (5h). Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (2h). Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń gazowych i stałych w powietrzu (4h). Metoda referencyjna rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (4h).

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Obliczanie i interpretacja wyników emisji i imisji zanieczyszczeń atmosfery (gazowych i pyłowych) na podstawie pomiarów ze składowiska odpadów (6h). Analiza statystyczna danych pomiarowych (4h). Obliczanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wg. metody referencyjnej (5h).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Forma zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych: kolokwium.
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych obowiązkowa.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną oceną z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (A) i zaliczenia wykładu (W)
OK =0,5 (W)+0,5 (A)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne wyrównanie zaległości po konsultacjach z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Monitoring zagrożeń aerologicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bednarczyk J., „Podstawy metrologii technicznej", Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
Jóźwiak M., Kowalkowski A., 2001: „Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce: funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza". Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Markiewicz M. T., „Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym". Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Szaniecki J., „Wykorzystanie danych z monitoringu powietrza atmosferycznego w zarządzaniu ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie”. Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie pod redakcją Poskrobki B., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu,
1997, Politechnika Białostocka.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Lokowanie odpadów energetycznych w kopalniach węgla kamiennego w aspekcie ochrony środowiska i prewencji przeciwpożarowej — The industrial waste storage in the Polish underground mining in aspects of environmental protection and coal-mine fire prevention / Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW = PhD Students Scientific Conference : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005.
2.Badania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego — Experimental investigations of gases propagation from gobs in a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze, nr 4, 2006.
3.Klasyfikacja składu gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego — Gases in goaves of a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze nr 1, 2006.
4.Sposoby zwalczania zapylenia w górnictwie — [The methods of dust control in mining] / Artur Caniboł, Reinhold Both, Zbigniew KUCZERA // W: Wybrane problemy eksploatacji pokładów węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń aerologicznych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014.

Informacje dodatkowe:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Forma zaliczenia wykładu: referat.
Forma zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych: kolokwium zaliczeniowe.
Możliwość odrobienia ćwiczenia audtyoryjnych z inną grupą po uzgodnieniu z prowadzącym.
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych obowiązkowa.