Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Adaptacja obiektów podziemnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-222-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres merytoryczny przedmiotu zawiera interdyscyplinarną wiedzę związaną z metodologią oceny stanu obiektów podziemnych, które mogą stanowić wartość historyczną czy kulturową dziedzictwa. W ramach przedmiotu zrealizowane zostaną elementy projektu ochrony i adaptacji obiektów podziemnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student definiuje metody wartościowania podziemnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student klasyfikuje zabytkowe antropogeniczne struktury konstrukcyjne stosowane w zabezpieczaniu podziemnych obiektów. RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student prezentuje metody diagnostyki technicznej w procesie rewitalizacji obiektów podziemnych. RTZ2A_U05, RTZ2A_U04, RTZ2A_U02 Prezentacja
M_U002 Student adaptuje wybrane zasady teoretyczne ochrony podziemnego dziedzictwa w kontekście indywidualnych rozwiązań projektowych. RTZ2A_U05, RTZ2A_U04, RTZ2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozpoznaje i weryfikuje warunki oraz oczekiwania w stosunku do podjętego zadania projektowego. RTZ2A_K02, RTZ2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie stosuje posiadane umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości. RTZ2A_K03, RTZ2A_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student definiuje metody wartościowania podziemnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student klasyfikuje zabytkowe antropogeniczne struktury konstrukcyjne stosowane w zabezpieczaniu podziemnych obiektów. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student prezentuje metody diagnostyki technicznej w procesie rewitalizacji obiektów podziemnych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student adaptuje wybrane zasady teoretyczne ochrony podziemnego dziedzictwa w kontekście indywidualnych rozwiązań projektowych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozpoznaje i weryfikuje warunki oraz oczekiwania w stosunku do podjętego zadania projektowego. + + - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie stosuje posiadane umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Podziemne obiekty jako element dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Polsce.
2.Klasyfikacja podziemnych obiektów dziedzictwa górniczego (przestrzenna i strukturalna).
3.Metody wartościowania zasobu kulturowego i naturalnego podziemnych wyrobisk..
4.Zabytkowe antropogeniczne struktury konstrukcyjne zabezpieczające wyrobiska.
5.Analiza materiałowa i formalna historycznych obudów górniczych zabezpieczających przestrzeń podziemną.
6.Diagnostyka konserwatorska artefaktów podziemnego dziedzictwa kulturowego.
7.Metodologia projektowania adaptacji podziemnych wyrobisk.
8.Diagnostyka funkcjonalna przestrzeni podziemnych w procesie adaptacyjnym.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Konserwatorska analiza wartościująca wybranego zasobu dziedzictwa podziemnego. Ocena współczesnych technik i technologii górniczych w procesie ratowania i ochrony dziedzictwa podziemnego.
Opracowanie wytycznych projektowych dla adaptacji wybranego zabytkowego wyrobiska przeznaczonego dla zmiany sposobu użytkowania. Realizacja multimedialnej prezentacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na omawiają w formie prezentacji zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu odbywać się będzie w oparciu o kolokwium zaliczeniowe w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ćwiczenia projektowe zaliczane będą w oparciu o zaprezentowaną przez studenta pracę projektową na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zagadnień). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z:
kolokwium z wykładów – waga 0.4
ocena z prezentacji projektu – waga 0.6

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na ćwiczeniach nadrabiane będą poprzez własną pracę studenta z zakresu omawianego materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mikoś T.: Metodyka kompleksowej rewitalizacji, adaptacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów podziemnych z wykorzystaniem technik górniczych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków, 2005.
Affelt W.: Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. W stronę dziedzictwa zrównoważonego (cz.2), Ochrona Zabytków, (2009a).
Tajduś T. Mikoś T. Chmura J.: Problemy techniczne adaptacji i zabezpieczania podziemnych obiektów zabytkowych– doświadczenia Wydziału Górniczego AGH w Krakowie, Kraków, Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska ICOMOS, (2000) 163-164.
Kadłuczka A.: Ochrona zabytków architektury. Tom I. Zarys doktryn i teorii. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. kraków 2000.
Metodologia prac projektowych i organizacyjnych przy adaptacji zabytkowych wyrobisk na
podziemne trasy turystyczne — The methodology of project works and organizational near
adaptation of antique excavations on underground touristic routs / Tomasz WIEJA, Janusz
CHMURA // Górnictwo i Geoinzynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1
s. 445–454. — Streszcz., Summ.
Influence of protection of geological and geodiversity heritage on designing underground tourist routes / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: GEOTOUR’13 & IRSE’13 : international twin conference : strategies of bundling geotourist and geoheritage attractions : IRSE: mining heritage of Central Europe and its protection : 25–27 September 2013, Wrocław, Złoty Stok : book of abstracts / ed. Malwina Kobylańska. — [Polska : s. n.], 2013. — S. 31–33
Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznych — Architectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48.
Zagadnienia funkcjonowania i ochrony konserwatorskiej podziemnych tras turystycznych
w Polsce — Problems of functioning and conservator’s protection of the underground tourist routes
in Poland / Tadeusz MIKOS, Tomasz WIEJA // W: Kraków 2000 : miedzynarodowa konferencja
konserwatorska = the international conference on conservation : konferencja końcowa: Dziedzictwo
kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji = final conference: Cultural heritage as foundation of
civilisation development : 23–26 pazdziernika 2000 = October 23–26, 2000 : materiały konferencyjne
= conference papers. — [Kraków : s.n, 2000]. — S. 132. — Tekst polsko-ang.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Application of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the Carpathian flysch / Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK // Tunnelling and Underground Space Technology ; ISSN 0886-7798. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11.
2. Variations in mechanical parameters of rock mass affecting shaft lining — Zmiany parametrów mechanicznych górotworu i ich wpływ na obudowę szybową / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Daniel WAŁACH // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 629–642. — Bibliogr. s. 642

Informacje dodatkowe:

Brak