Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka industrialna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-225-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta ze znaczeniem dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju turystyki industrialnej oraz znaczeniu tej formy turystyki dla rewitalizacji – ożywienia społeczno-gospodarczego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat trendów w turystyce i pozycji turystyki industrialnej. RTZ2A_W04, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę na temat zasad tworzenia produktu turystycznego i określania profilu turysty. RTZ2A_W03, RTZ2A_W04, RTZ2A_W02 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić docelową grupę odbiorców produktu turystyki industrialnej metodą segmentacji rynku oraz oszacować liczbę turystów. RTZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaproponować rozwój/rozbudowę produktu turystycznego o nowe atrakcje. RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia materialnego i duchowego dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju turystyki przemysłowej i rewitalizacji. RTZ2A_K01, RTZ2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Student jest wrażliwy na dziedzictwo przemysłu stanowiące o tożsamości miejsca. RTZ2A_K01, RTZ2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat trendów w turystyce i pozycji turystyki industrialnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zasad tworzenia produktu turystycznego i określania profilu turysty. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić docelową grupę odbiorców produktu turystyki industrialnej metodą segmentacji rynku oraz oszacować liczbę turystów. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować rozwój/rozbudowę produktu turystycznego o nowe atrakcje. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia materialnego i duchowego dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju turystyki przemysłowej i rewitalizacji. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student jest wrażliwy na dziedzictwo przemysłu stanowiące o tożsamości miejsca. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Wprowadzenie – trendy w turystyce i pozycja turystyki industrialnej. Podstawowe pojęcia. Produkt turystyczny i jego pożądane cechy. Zasady tworzenia produktu turystycznego.
 2. Formuły funkcjonowania atrakcji turystycznych utworzonych na bazie obiektów poprzemysłowych kopalń szlaków. Formy ochrony. Łączenie w szlaki turystyczne. Funkcje towarzyszące. Liczba turystów. Źródła utrzymania.
 3. Dziedzictwo przemysłu jako element dziedzictwa kultury. Działalność wydobywcza i turystyka. Kolizja czy potencjał?
 4. Procedura segmentacji rynku turystycznego jako metoda określania grup odbiorców produktu turystycznego. Turystyka industrialna jako sposób ożywienia społeczno-gospodarczego (rewitalizacji).

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Określenie docelowej grupy odbiorców produktu turystycznego metodą segmentacji rynku na wybranym przykładzie. Szacowanie liczby turystów. Propozycja rozwoju produktu turystycznego o nowe atrakcje.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci prezentują przygotowane prezentacje I uczestniczą w dyskusji. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie opracowanego ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach prezentacji oraz udziale w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych jest oceną końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Współczesne trendy w turystyce: http://www.klasterturystyczny.pl, 2015.
 2. TOURISM. Draft thematic guidance fiche for desk officers. Version 2–19/03/2014.
 3. Jędrysiak T.: Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka Kulturowa, nr 6/2011, S. 17-35, 2011.
 4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny. Turystyka i Hotelarstwo, nr 1, s. 33-54, 2002.
 5. Alejziak W.: Działalność liderów przemysłu turystycznego w świetle aktualnych tendencji występujących na rynku (studium przypadku First Choice i Forte). Folia Turistica, nr 9, s. 1-28, 2000.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Cała M., Ostręga A.: Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374, 2013.
 2. Lenartowicz J.K., Ostręga A.: Revitalisation of post-industrial areas through the preservation of technical heritage in Poland. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, pp. 181–192, 2012.
 3. Ostręga A.: Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 7, s. 88–97, 2012.
 4. Ostręga A.: Prawne uwarunkowania ochrony dziedzictwa górniczego w procesie likwidacji, rekultywacji i rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 12, s. 52–61, 2012.
 5. Ostręga A.: Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miast. Górnictwo i geologia XI. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa i Geoinżynierii Politechniki Wrocławskiej, nr 125, Seria: Studia i Materiały, nr 35, s. 161–170, 2009.
Informacje dodatkowe:

brak