Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne materiały budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-226-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Hydzik-Wiśniewska Joanna (hydzik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zostanie przygotowany z zakresu znajomości nowoczesnych materiałów stosowanych w zakresie rewitalizacji obiektów na terenach zdegradowanych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zwiększenie wiedzy o nowoczesnych materiałach budowlanych poprzez udział w analizie potrzeb będących u podstaw opracowania nowych grup materiałów np. betonów SCC, betonów BWW, ceramiki poryzowanej itp. RTZ2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student nabywa wiedzy na temat technologii wytwarzania, właściwości i stosowania spoiw mineralnych, betonów, materiałów termoizolacyjnych oraz ceramicznych elementów ściennych uwzględniających wymagania ekologiczne oraz energetyczne RTZ2A_W02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętności praktycznej oceny właściwości wybranych materiałów budowlanych, wyboru zasad i kryterium granicznych oceny tych właściowści RTZ2A_U02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego RTZ2A_K03, RTZ2A_K01, RTZ2A_K02, RTZ2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zwiększenie wiedzy o nowoczesnych materiałach budowlanych poprzez udział w analizie potrzeb będących u podstaw opracowania nowych grup materiałów np. betonów SCC, betonów BWW, ceramiki poryzowanej itp. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy na temat technologii wytwarzania, właściwości i stosowania spoiw mineralnych, betonów, materiałów termoizolacyjnych oraz ceramicznych elementów ściennych uwzględniających wymagania ekologiczne oraz energetyczne + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności praktycznej oceny właściwości wybranych materiałów budowlanych, wyboru zasad i kryterium granicznych oceny tych właściowści - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Spoiwa i betony

  Zajęcia poświęcone są nowoczesnym materiałom budowlanym w aspekcie ich wytwarzania, właściwości oraz zastosowania i obejmują:
  - rodzaje cementów specjalnych, zasady ich klasyfikacji, podstawowe właściwości użytkowe i zastosowanie,
  - produkcja cementów powszechnego użytku z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
  - technologia wytwarzania betonów nowej generacji (SCC, HPC, RPC, FRC), ich klasyfikacja i podstawowe kierunki zastosowania,
  - rodzaje i rola domieszek chemicznych do betonów.

 2. Materiały termoizolacyjne

  - podstawowe rodzaje materiałów termoizolacyjnych i izolacyjnych stosowanych w budownictwie,
  - właściwości i otrzymywanie włóknistych (wełna skalna) i komórkowych (styropian, pianki) materiałów termoizolacyjnych,
  - przykładowe kruszywa lekkie i materiały izolacyjno-konstruckyjne (ABK, betony lekkie kruszywowe)
  - optymalizacja właściwości z punktu widzenia współczynnika przewodzenia ciepła oraz zakresów stosowania poszczególnych grup materiałowych

 3. Ceramika budowlana

  - tendencje rozwojowe w obszarze ceramicznych materiałów budowlanych i silikatów,
  - charakterystyka surowców stosowanych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych i ich właściwości technologiczne
  - sposoby produkcji wyrobów ceramiki budowlanej
  - podział asortymentowy wyrobów ceramiki budowlanej z uwzględnieniem ich najważniejszych właściwości użytkowych oraz zastosowania
  - aktualne wymagania normowe dla wyrobów ceramiki budowlanej ściennej i dekarskiej oraz omówienie metod badań wybranych cech.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Celem ćwiczeń audytoryjnych jest przede wszystkim poznanie kluczowych właściwości omawianych materiałów, umiejętności ich praktycznego określenia oraz oceny i weryfikacji przydatności w warunkach realizacji inwestycji budowlanej.
Ćwiczenia obejmują praktyczne umiejętności związane z technologią i badaniami właściwości materiałów stosowanych współcześnie w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem:
- metod projektowania betonów nowej generacji,
- doboru wysokoefektywnych materiałów izolacyjnych oraz ceramiki ściennej,
- zagadnień materiałowych związanych z aktywnym uzyskiwaniem i odzyskiwaniem ciepła w budynkach,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych weryfikowana sprawdzianem na zakończenie przedmiotu.
2. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu
3. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian
4. Przysługuje dwa terminy: podstawowy i poprawkowy na zaliczenie materiału z ćwiczeń i wykładów
5. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z kolokwium zaliczeniowego i zajęć audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie z zajęć dotyczących materiałoznawstwa w ramach pierwszego stopnia studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Newille A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście.: Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków 2010.
Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH Ekonomiczne aspekty stosowania betonu wysokowartościowego w budownictwie podziemnym. Górnictwo i Geoinżynieria. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_09.pdf

Informacje dodatkowe:

Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.