Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GIGR-2-308-PS-s Inżynieria Górnicza (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIKS-2-311-IS-s Inżynieria Kształtowania Środowiska (Instalacje Środowiskowe) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-321-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-310-GO-s Inżynieria Górnicza (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
GIKS-2-311-WK-s Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-308-GB-s Inżynieria Górnicza (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-311-GP-s Inżynieria Górnicza (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-310-ZB-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-310-CP-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-311-LM-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-311-ZS-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-311-ZP-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-321-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-321-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GRTZ-2-308-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-321-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analysis of the company and management problems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-308-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course Analysis of the company and management problems enables to broaden student’s knowledge covering financial, strategic and business aspects of a company.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has detailed knowledge about financial analysis. He knows what is bankruptcy. He knows the models of early warning systems. RTZ2A_W03, RTZ2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student has knowledge about the financial goals of business activity and value creation process. Student can specify the main sources of financing business activity. He knows the structure of capital in the company. RTZ2A_W03, RTZ2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student knows the measures used in the analysis of the company's activity. RTZ2A_U05, RTZ2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student is able to carry out: the method of comparison, the chain substitutions and its use to exert an influence of factors changes on economic phenomena, pyramid analysis. He can also determine whether the company is at the risk of bankruptcy or not using discriminatory models. RTZ2A_U05, RTZ2A_U04, RTZ2A_U06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student performs (alone or in a group) a design exercise. RTZ2A_K03, RTZ2A_K04 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has detailed knowledge about financial analysis. He knows what is bankruptcy. He knows the models of early warning systems. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about the financial goals of business activity and value creation process. Student can specify the main sources of financing business activity. He knows the structure of capital in the company. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows the measures used in the analysis of the company's activity. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to carry out: the method of comparison, the chain substitutions and its use to exert an influence of factors changes on economic phenomena, pyramid analysis. He can also determine whether the company is at the risk of bankruptcy or not using discriminatory models. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student performs (alone or in a group) a design exercise. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

The place of financial analysis into management information system.
Financial objectives & the analyse of value creation.
Types of financial analysis (traditional vs modern).
Sources of financing.
Financial troubles & warning system about bankruptcy.
Business model.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Managers cockpit (dashboard)
Financial analysis of economic health of a company
Du Pont Model as an extension of ROE index (pyramid analysis)
The influence of changing factors at the economic occurrence levels (method of successive substitutions)
Bankruptcy prediction models – Early Warning Systems (EWS)
Business model (canvas)
Team building

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the presented issues.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes, the students on the board solve the problems they had previously asked. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. passing lectures: writing a single choice test and filling in gaps
2. passing auditorium classes: test + work in groups + project execution and presentation
There is only one additional term for passing lectures/classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the exercises are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Assessment of student's work may be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into the final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade consists of: mark from lecture’s test (30%), mark from the auditorium classes (50%), mark from the prepared thematic presentation (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of any absence – equalization of the student’s arrears in the auditorium classes will be held according to the lecturer’s findings.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of the language at B2 level and ffinancial management issues.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materials provided by the teacher.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Kowal, Cele finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym , W: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe nr 50, Uniwersytet Szczeciński 2012
2. B. Kowal, Risk management and the concept of dynamic balanced scorecard, W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, eds. Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek, Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2012
3. B. Kowal, Analiza mierników celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, Przegląd Górniczy 2011, nr 9
4. R. Ranosz, B. Kowal, Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects; W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017
5. W. Sobczyk, P. Pelc, B. Kowal, R. Ranosz, Ecological and economical aspects of solar energy useE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016
6. B. Kowal, Key performance indicators in a multi-dimensional performance card in the energy sector, W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017
7. Structure of financing investments in the energy sector / Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, Wiktoria SOBCZYK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny].2017 vol. 14 art. no. 01009, s. 1–8. Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016
8. Key performance indicators in a multi-dimensional performance card in the energy sector, Barbara Kowal 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.214 012093
9. Dashboard – a system of measures supporting the enterprise in achieving its goals, Barbara KOWAL, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Journal of the Polish Mineral Engineering Society; ISSN 1640-4920, 2018, R. 20 nr 2, s. 41–46

Informacje dodatkowe:

The auditorium classes are compulsory. Passing the auditorium exercises can be obtained at the basic time (one term) and additional time limit (also one term). If a student has left more than 20% of the auditorium classes, he may not be allowed to take pass the subject in basic term.
Lectures are not compulsory, but attendance is recommended. Lectures finish with a test.
All members of the project’s team (groups of 2 or 3 students) must participate in the presentation.