Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy informacji przestrzennej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-332-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień związanych z systemami informacji przestrzennej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę na temat analiz przestrzennych RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę na temat modeli danych przestrzennych RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność obsługi programu GIS RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w procesie rewitalizacji RTZ2A_K03, RTZ2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych RTZ2A_K03, RTZ2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat analiz przestrzennych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat modeli danych przestrzennych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność obsługi programu GIS - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w procesie rewitalizacji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie do SIP
2. Bazy danych i struktura danych.
3. Gromadzenie danych w systemie; struktura, typy, formaty, rozmiar danych.
4. Modele danych GIS: rastrowy, wektorowy; przykłady, porównanie.
5. Układy współrzędnych w aspekcie wykorzystania w systemie.
6. Problem integracji danych w systemach GIS ze względu na różne skale, formaty danych i układy współrzędnych.
7. Konwersje wektora na raster i odwrotnie.
8. Relacje między obiektami w modelach topologicznych.
9. Numeryczne modele powierzchni terenowej.
10. Rodzaje analiz rastrowych.
11. Wymiana danych pomiędzy programami GIS i CAD.
12. Optymalizacja analiz GIS, wybór odpowiedniego modelu danych.
13. Analizy wektorowo-rastrowe.
14. Wykorzystanie narzędzi GIS w w inżynierii środowiska.
15. Prezentacje kartograficzne wyniku analizy przestrzennej.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Podstawowe funkcje oprogramowania GIS.
2. Definiowanie układu współrzędnych, import danych i atrybutów, symbolizacja geometrii, etykietkowanie obiektów, edycja danych tabelarycznych.
3. Źródła danych dla systemów GIS.
4. Umiejętność podłączenia usługi WMS i WFS do projektu GIS.
5. Kalibracja plików rastrowych.
6. Import danych do systemu GIS.
7. Zapytania SQL.
8. Wybrane analizy przestrzenne (analiza otocznia społecznego, analiza otoczenia gospodarczego, wpływ konkurencji, strefy Voronoja).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z indywidualnych zagadnień projektowych realizowanych na stanowiskach komputerowych..

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego zakładane efekty uczenia. Planowany jest termin podstawowy i poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z zajęć laboratoryjnych oraz oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści programu wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Longley Paul A., Goodchild Michael F., Maguire David J., Rhind David W.: GIS Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN 2006.
2. Bielecka E.: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania.PJWSTK, Warszawa 2006.
3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
4. Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
5. Urbański: Zrozumieć GIS. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krawczyk A.,Tajniki GIS-u w górnictwie, Geodeta : magazyn geoinformacyjny, 2013 nr 10, s. 51
2. Krawczyk A., Sawczak M., Zastosowanie oprogramowania QGIS do oceny zawartości Cu i Pb w glebach obszaru górniczego „Rudna”, Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 2014 t. 12 z. 3, s. 279–288
3. Machniak Ł. GIS w gospodarce surowcami mineralnymi, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 4-5, 2015
4. Praca zbiorowa, GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 160 s.

Informacje dodatkowe:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych praca z programem MapInfo Professional lub ArcGIS lub Quantum GIS.