Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie i marketing w rewitalizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-333-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaję istotę zarządzania i marketingu w perspektywie strategicznej oraz operacyjnej, nakierowanych na procesy i projekty związane z rewitalizacją. W ramach przedmiotu zdobędzie on wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne służące samodzielnemu prowadzeniu tego typu procesów lub projektów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania projektem rewitalizacyjnym, jako procesem realizowanym w etapach planowania, wdrażania, motywacji i kontroli, ujmowanym w dwóch płaszczyznach - operacyjnej i strategicznej, w tym z uwględnieniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na pojęciu interesariuszy i budowaniu relacji z nimi RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu organizowania czynników niezbędnych dla realizacji projektu rewitalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, miejsca, zasobów ludzkich oraz pieniężnych, a także niezbędnych narzędzi informatycznych RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą marketingu, niezbędną dla realizacji projektów rewitalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów promocji, a w ich ramach narzędzi komunikacji i informacji, włacznie z etapem raportowania RTZ2A_W03, RTZ2A_W01, RTZ2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zarządzać projektem rewitalizacyjnym, jako procesem realizowanym w etapach planowania, wdrażania, motywacji i kontroli, ujmowanym w dwóch płaszczyznach - operacyjnej i strategicznej, w tym z uwględnieniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na pojęciu interesariuszy i budowaniu relacji z nimi RTZ2A_U05, RTZ2A_U06, RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zorganizować czynniki niezbędne dla realizacji projektu rewitalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, miejsca, zasobów ludzkich oraz pieniężnych, a także potrzebnych narzędzi informatycznych RTZ2A_U05, RTZ2A_U06, RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02
M_U003 Student potrafi wykorzystać elementy promocji, a w ich ramach narzędzi komunikacji i informacji, włącznie z etapem raportowania, w prowadzeniu procesu lub projektu związanego z rewitalizacją RTZ2A_U05, RTZ2A_U06, RTZ2A_U04, RTZ2A_U03, RTZ2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi realizować zespołowo powierzone zadanie RTZ2A_K03, RTZ2A_K02, RTZ2A_K04, RTZ2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności RTZ2A_K03, RTZ2A_K02, RTZ2A_K04, RTZ2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania projektem rewitalizacyjnym, jako procesem realizowanym w etapach planowania, wdrażania, motywacji i kontroli, ujmowanym w dwóch płaszczyznach - operacyjnej i strategicznej, w tym z uwględnieniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na pojęciu interesariuszy i budowaniu relacji z nimi + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu organizowania czynników niezbędnych dla realizacji projektu rewitalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, miejsca, zasobów ludzkich oraz pieniężnych, a także niezbędnych narzędzi informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą marketingu, niezbędną dla realizacji projektów rewitalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów promocji, a w ich ramach narzędzi komunikacji i informacji, włacznie z etapem raportowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zarządzać projektem rewitalizacyjnym, jako procesem realizowanym w etapach planowania, wdrażania, motywacji i kontroli, ujmowanym w dwóch płaszczyznach - operacyjnej i strategicznej, w tym z uwględnieniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na pojęciu interesariuszy i budowaniu relacji z nimi + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zorganizować czynniki niezbędne dla realizacji projektu rewitalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, miejsca, zasobów ludzkich oraz pieniężnych, a także potrzebnych narzędzi informatycznych - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać elementy promocji, a w ich ramach narzędzi komunikacji i informacji, włącznie z etapem raportowania, w prowadzeniu procesu lub projektu związanego z rewitalizacją - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować zespołowo powierzone zadanie - + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Pojęcie, definiowanie i algorytm zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem projektu/procesu rewitalizacji

  Student uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące rozumienia pojęcia i definicji zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem jego procesowości i etapowości. Przykłady obrazujące powyższe będą realizowane w oparciu o projekty rewitalizacyjne

 2. Zarządzanie w ujęciu strategicznym projektami rewitalizacyjnymi – koncepcja CSR

  Student uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i samodzielne prowadzenie procesu/projektu rewitalizacyjnego w zgodzie z koncepcją zarządzania projektami, jako zasadniczym sposobem operacyjnego prowadzenia projektów rewitalizacji terenów przemysłowych

 3. Zarządzanie w ujęciu operacyjnym projektami rewitalizacyjnymi – koncepcja zarządzania projektami

  Student uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie oraz samodzielne prowadzenie procesu/projektu rewitalizacyjnego w zgodzie z koncepcją zarządzania projektami, jako zasadniczym sposobem operacyjnego prowadzenia rewitalizacji terenów przemysłowych

 4. Zarządzanie czynnikami niezbędnymi w prowadzeniu procesu/projektu rewitalizacyjnego

  Student uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i samodzielne prowadzenie zarządania zasobami niezbędnymi w prowadzeniu procesu/projektu rewitalizacyjnego

 5. Proces i narzędzia promocji, komunikacji oraz informacji w prowadzenu procesu/projektu rewitalizacji

  Student uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i samodzielne wykorzystanie narzędzi promocji, komunikacji i informacji w prowadzeniu procesu/projektu rewitalizacji

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Przykłady zarządzania projektami rewitalizacyjnymi – ujęcie strategiczne

  Student zdobędzie niezbędne umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na zrozumienie i samodzielne prowadzenie procesu/projektu rewitalizacyjnego w zgodzie z koncepcją CSR

 2. Przykłady zarządzania projektami rewitalizacyjnymi – ujęcie operacyjne

  Student zdobędzie niezbędne umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na zrozumienie i samodzielne prowadzenie procesu/projektu w ujęciu zarządzania projektami

 3. Przykłady dobrego zarządzania promocją, komunikacją, informacją procesu/projektu rewitalizacyjnego

  Student zdobędzie niezbędne umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na zrozumienie i samodzielne prowadzenie procesu/projektu promocji, komunikacji i informacji w rewitalizacji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne oraz wykłady są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego program wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeniowych audytoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Griffin R.W: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2016
2. Kotler Ph. i inni.: „Marketing"– PWE, Warszawa 2015.
3. Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E. Gierulski W., Zarządzanie projektem: PWE Warszawa 2014
4. Chatfield C., Johnson T., Microsoft Project 2013, Krok po kroku, Warszawa 2013
5. Trocki m., Organizacja projektowa, PWE Warszawa 2014
6. Grucza B., Ćwik K., Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
7. Visser W., Tolhurst N.: The World Guide to CSR: A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility, 2010
8. Benn S., Bolton D.: Key Concepts in Corporate Social Responsibility, 2011
9. Crane A., Matten T., Spence L.: Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context, 2013
10. Guide to GRI Standards, 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Biuletyn Informacyjny / Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii / red. nauk. Ireneusz SOLIŃSKI, Paweł BOGACZ, Ewa CISZYŃSKA. — [S. l. : s. n.], 2010
2. Corporate identity jako podstawowy element tworzenia wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego — {\it Corporate identity} as a basic element of creating the image of a modern mining company / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011
3. Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki — [Innovations – a chance for value growth of companies – rules, mechanisms, good practices] / Paweł BOGACZ. — [Katowice : TUV NORD Polska], 2015.
4. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem — [Modern methods of management] / red. nauk. Paweł BOGACZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012
5. Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku — [Building an image of a modern mining company in the free-competition market] / Paweł BOGACZ // W: II konferencja górnicza T–{U}V NORD Polska 2009 : 1–2 października 2009
6. Ocena potencjału ekologicznego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce — [Assessing of ecological potential for plants and heating plants in Poland] / Paweł BOGACZ // W: Czysta energia, czyste środowisko 2008 / pod red. Ireneusza Solińskiego ; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, 2008
7. Trendy i wyzwania CSR a ich uwzględnienie w polskim górnictwie/ Paweł BOGACZ; Przegląd Górniczy; 2016 nr 8, s. 16–19
8. Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends/ Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA; E3S Web of Conferences; 2016 vol. 10 art. nr 00058, s. 1–5

Informacje dodatkowe:

brak informacji dodatkowych