Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i techniki badań socjologicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-2-345-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych, tj. konceptualizacji problemów badawczych, wyboru metod i technik badawczych, pracy w terenie, analizy zgromadzonych danych i tworzenia raportów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada znajomość terminologii związanej z metodologią badań społecznych. RTZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad analizy, raportowania i prezentacji wyników badań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów RTZ2A_W01 Projekt
M_W003 Zna i rozumie zasady etyki prowadzenia badań i prawa autorskiego. RTZ2A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie oraz w zespole zaprojektować i zrealizować badanie socjologiczne. RTZ2A_U02 Projekt
M_U002 Potrafi zgodnie z zasadami metodologicznymi i etycznymi przygotowywać narzędzia badawcze. RTZ2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość uwzględniania aspektów społecznych w procesie rewitalizacji RTZ2A_K02, RTZ2A_K04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada znajomość terminologii związanej z metodologią badań społecznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad analizy, raportowania i prezentacji wyników badań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady etyki prowadzenia badań i prawa autorskiego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie oraz w zespole zaprojektować i zrealizować badanie socjologiczne. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zgodnie z zasadami metodologicznymi i etycznymi przygotowywać narzędzia badawcze. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość uwzględniania aspektów społecznych w procesie rewitalizacji + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Program wykładu obejmuje zapoznanie studentów z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi, które stanowią podstawy dwóch orientacji badawczych – badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych (techniki zbierania danych, opracowanie zgromadzonych danych, tworzenie raportu z badań). Podjęte zostaną ponadto kwestie praktycznych zastosowań badań społecznych oraz etycznej strony tych badań.
W ramach zajęć zostanie dokonany przegląd podstawowych metod stosowanych w badaniach społecznych. Omówiony zostanie proces badawczy, badania sondażowe oraz stosowane w nich narzędzia, badania terenowe i wykorzystywane w nich techniki, analiza danych wtórnych, a także badania ewaluacyjne. W programie zajęć uwzględniono również problem obszaru zastosowań oraz ograniczeń każdej z metod i technik.

Zagadnienia wprowadzające: paradygmaty i teoria w badaniach społecznych, struktura procesu badawczego (konceptualizacja, wybór metody i triangulacja, operacjonalizacja, dobór próby w badaniach ilościowych i jakościowych, przetwarzanie danych i analiza), etyka w badaniach społecznych, ograniczenia badań społecznych. (4h)
Badania sondażowe: zastosowanie badań sondażowych, metodologia badań sondażowych, zbieranie danych (budowa kwestionariusza, rodzaje kwestionariuszy), ograniczenia badań sondażowych, popularność badań sondażowych i jej przyczyny, przykłady badań sondażowych,wykorzystanie nowych technologii w badaniach sondażowych. (4h)
Metody badań terenowych: pojęcie etnografii, projekt badawczy, relacje w terenie i dostęp do informacji, słuchanie i zadawanie pytań, rejestrowanie danych, analiza danych, pisanie etnografii, wykorzystanie nowych technologii w badaniach terenowych. (2h)
Jakościowe badania terenowe: zastosowanie badań jakościowych, wybrane paradygmaty w badaniach jakościowych (naturalizm, teoria ugruntowana, studium przypadku, etnografia instytucjonalna, badania uczestniczące), trafność i rzetelność w badaniach jakościowych. (2h)
Wybrane metody badawcze: eksperyment i jego rodzaje, wykorzystanie eksperymentu w naukach społecznych, wywiady indywidualne i grupowe, nagrania wideo i audio, analiza tekstu, przykłady analiz. (2h)
Analiza danych wtórnych/zastanych (desk research): pojęcie danych zastanych, rodzaje danych zastanych, wykorzystanie danych zastanych, badania historyczno-porównawcze, analiza treści, analiza dyskursu, analiza dokumentów urzędowych, metoda biograficzna, źródła danych zastanych, przykłady analizy danych wtórnych. (4h)
Badania wizualne: pojęcie wizualności i jej rodzaje, historia wykorzystania materiałów wizualnych w badaniach społecznych, podejścia w badaniach wizualnych, wykorzystanie materiałów wizualnych w badaniach terenowych, prezentowanie wyników badań. (2h)
Pisanie raportów: Problem badawczy, odbiorcy, styl, format, wykorzystanie sprawozdań.(2h)
Praktyczne zastosowanie socjologii: diagnoza i ujawnianie problemów, społecznych w badaniach, ocena skutków działań praktycznych, wiedza socjologiczna a socjotechnika i polityka społeczna, prognozy długofalowe, problemy z praktycznym zastosowaniem badań socjologicznych,odpowiedzialność badacza.(2 h)
Badania ewaluacyjne: zastosowanie badań ewaluacyjnych, sformułowanie problemu i prowadzenie badań, rodzaje badań ewaluacyjnych, pomiar w badaniach ewaluacyjnych, wykorzystanie wyników badań, przykłady. (2h)
Etyka w badaniach społecznych – uczciwość i wiarygodność badań (junk science, manipulacje w nauce, oszustwo w nauce, nieuczciwość w nauce – scientific misconduct). (2h)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Zastosowanie metod i technik badań socjologicznych w procesie rewitalizacji terenu zdegradowanego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest:
1. egzamin w formie testu – wykłady
2. obecność na zajęciach – ćwiczenia
3. przygotowanie i przedstawienie badania na wybrany temat (konceptualizacja problemu, pytania badawcze, wybór metody, operacjonalizacja) – ćwiczenia i wykłady

Warunek dopuszczenia do egzaminu: pkt. 3
Zaliczenie poprawkowe: wymaga zaliczenia pkt. 1 i pkt. 3 w terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

egzamin w formie testu – 50%
obecność na wykładach – 25%
przygotowanie badania na wybrany temat (konceptualizacja problemu, pytania badawcze, wybór metody, operacjonalizacja) – 25%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Kolokwium z zakresu materiału realizowanego podczas zajęć, na których student nie był obecny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Obowiązująca:
Babbie E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003.
Atkinson P., Hammersley M. (2001). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Banks M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nowak S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
Silverman D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sułek A. (1990): W terenie, w archiwum i w laboratorium. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Sułek A. (2001): Sondaż polski. IFiS PAN, Warszawa
Sztabiński P, Sztabiński F., Sawiński Z. (2004): Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa

Dodatkowa literatura:
Angrosino M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Domański H., Lutyńska K., Rostocki A. (red.). (1999). Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Dyoniziak R. (2004). Sondaże a manipulowanie społeczeństwem. Adam Marszałek.
Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
Lisek Michalska J., Daniłowicz P.(red.). (2007). Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Lissowski G., Haman J., Jasiński M. (2008). Podstawy statystyki dla socjologów, Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.
Maison D. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Warszawa: PWN.
Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.). (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Mayntz R., Holm K., Hübner P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN.
Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. Trans Humana.
Sztabiński P.B, Sawiński Z., Sztabiński F. (2005). Fieldwork jest sztuką. Warszawa: IFiS PAN.
Oppenheim A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka
Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rose G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silverman D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Steinar, K. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Szreder M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii, Wydawnictwo PWE.
Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.). (2005). Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić go do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Sztabiński P., Sztabiński F., Sawiński Z. (red.). (2004) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Changing family and family responsibilities / Stella GROTOWSKA // Studia Humanistyczne AGH, ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/4, s. 7–17. — Bibliogr. s. 14–17.
Religious threat : islam in the discourse of right-wing Polish-language web portals after the parliamentary elections of 2015 in Poland — Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2019 t. 62 nr 1, s. 97–110.
Turystyka religijna osób starszych w Polsce – próba analizy jakościowej — Religious tourism of elderly people in Poland – an attempt of qualitative analysis / Stella GROTOWSKA // Turystyka Kulturowa ; ISSN 1689-4642. — 2017 nr 3, s. 7–20.
Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? : analiza wydarzenia medialnego Opuscula Sociologica ; ISSN 2299-9000. — 2016 nr 3, s. 33–44.

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych.