Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria lądowa i transport

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria lądowa i transport 210 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:
  Zgodnie z misją i strategią AGH kształcenie na Wydziale Górnictwa i Geoinzynierii na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych zmierza do kształtowania u studentów umiejętności pozyskiwania i praktycznego wykorzystywania wiedzy, logicznego, konstruktywnego, perspektywicznego i kreatywnego myślenia, szybkiego i trafnego wnioskowania oraz podejmowania racjonalnych decyzji. Dzięki współpracy z pracodawcami programy kształcenia dostosowane są do zmieniających się oczekiwań rynku pracy, przy równoczesnej dbałości o wysoką jakość na wszystkich poziomach kształcenia. Umożliwia to kształcenie studentów posiadających specjalistyczną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, która stwarza możliwość łatwej adaptacji do różnych stanowisk we współczesnych podmiotach szeroko rozumianej gospodarki narodowej. Program studiów daje studentom narzędzia do wytworzenia postawy mobilności i przedsiębiorczości zarówno podczas studiów jak i w pracy zawodowej, a także kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej.
  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii funkcjonuje Rada Konsultacyjna złożona z przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Rada stanowi platformę pozyskiwania informacji oraz identyfikowania potrzeb otoczenia gospodarczego.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Program studiów I stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwala zdobył wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, poznać opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo, a także przyczyny i skutki degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej. Ponadto umożliwia poznanie metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej, formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów, podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji.
  Zakres i program studiów pozwalają także nabyć umiejętność opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, oceny stopnia degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej oraz biologicznych metod oceny jakości środowiska, a następnie opracowania i interpretacji wyników badań. Absolwent kierunku potrafi wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe, ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji, określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji, pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych.

  Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm.
  Miejsca pracy: zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe), specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowo-badawcze, firmy realizujące usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami, biura projektowe, firmy konsultingowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska, firmy zajmujące się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń, agencje rozwoju przemysłu, regionu, własna działalność gospodarcza obejmująca różne aspekty rewitalizacji.

  Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia"

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Opinie Studentów i Absolwentów Wydziału zbieranie przez Centrum Karier AGH oraz Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia są uwzględnianie w programach studiów realizowanych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Wydział podsiada aktualną akredytację instytucjonalną na lata 2016-2022 – Uchwała Nr 428/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  We wszystkich zakresach wymogi spełnione były „w pełni”. Na podstawie raportu PKA z przeprowadzonej w 2016 roku akredytacji instytucjonalnej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii uwzględniono następujące zalecenia: na bieżąco uzupełniane są w bibliotece Wydziału najczęściej poszukiwane pozycje literaturowe, dokonano reorganizacji systemu nadzoru praktyk zawodowych, zwiększono udział studentów w badaniach ankietowych dotyczących modułów zajęć i prowadzących zajęcia.

  Kierunek posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  1.Opracowanie i upublicznienie ujednoliconych zestawów zagadnień (pytań) egzaminacyjnych obowiązujących na kierunkowym egzaminie dyplomowym (na studiach II stopnia), wskazanie obszarów merytorycznych o znaczeniu priorytetowym dla danego kierunku studiów, ukierunkowanie studenta w przygotowaniach do egzaminu.
  2.Wprowadzenie – w zakresie bieżącej kontroli i oceny postępów w nauce studenta – semestrów kontrolnych i dwuprogowego deficytu punktów transferowych (ECTS), na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).
  3.Opracowanie i wdrożenie jednoznacznych i klarownych kryteriów dotyczących przepisywania ocen z przedmiotów wcześniej zaliczonych, uporządkowanie i upowszechnienie informacji w zakresie możliwości oraz trybu ubiegania się o przepisanie oceny.
  4.Opracowanie wewnętrznego, zunifikowanego elektronicznego systemu jako narzędzia pozwalającego na zdalne zapisy na prace dyplomowe i przedmioty obieralne (specjalistyczne, humanistyczno-społeczne, fakultety) poprzez witrynę internetową wydziału.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii funkcjonuje Rada Konsultacyjna złożona z przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Rada stanowi platformę pozyskiwania informacji oraz identyfikowania potrzeb otoczenia gospodarczego.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydat na studia I stopnia na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki, fizyki i chemii typowe dla absolwenta szkoły średniej.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 jest prowadzona zgodnie z:
  - Uchwałą nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
  - Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 30
  Maksymalna liczba studentów: 45

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 210 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 30 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 70 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 65 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 116 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia. Zakres obejmuje: poznanie procesów technologicznych i ich wpływu na środowisko m.in. w branży górniczej, sposobów bieżącej naprawy szkód, likwidacji zakładu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w nawiązaniu do ich docelowej rewitalizacji. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lafarge-Holcim, Cemex Polska Sp. z o.o. czy LMBV mbH (niemiecka spółka zajmująca się rekultywacją kopalń).

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Zaliczenie semestru (roku) studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie uzyskania wpisu dokonywane jest również w karcie okresowych osiągnięć studenta.
  Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru (roku) studiów jest:
  1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów,
  2) uzyskanie przez studenta co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów.
  W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr (rok) studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK.
  Dodatkowo:
  - student, aby uzyskać wpis na semestr piąty musi mieć zaliczone moduły: Chemia, Matematyka I
  - student, aby uzyskać wpis na semestr siódmy musi mieć zaliczone wszystkie moduły z semestrów poprzednich (0 braków)

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest: uzyskanie zaliczenia wszystkich obowiązkowych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz specjalności modułów zajęć umieszczonych w planie tego semestru studiów. Zaliczenie semestru studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru studiów bądź nie uzyskał wpisu na dany semestr w terminie określonym w ust. 6, Dziekan Wydziału podejmuje decyzje o powtarzaniu przez studenta semestru studiów, o udzieleniu urlopu lub o skreśleniu z listy studentów, w zależności od dotychczasowego przebiegu studiów.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Na I stopniu studiów na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych zajęcia blokowo realizowane są tylko na VII semestrze. Liczba godzin zajęć w tygodniu jest wówczas dwukrotnie większa niż wynikałoby to z planu studiów. W ten sposób studenci kończą zajęcia semestru VII na przełomie listopada i grudnia, co pozwala im na przygotowanie się do dyplomowego egzaminu kierunkowego oraz przygotowania pracy inżynierskiej.

  Semestry kontrolne:
  4, 6
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku.
  Zasady odbywania studiów indywidualnych (SI) określa Rada Wydziału. Odbywanie takich studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny zawierać procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowego studenta, oraz sposób zatwierdzania indywidualnych programów kształcenia.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia. Zakres obejmuje: poznanie procesów technologicznych i ich wpływu na środowisko m.in. w branży górniczej, sposobów bieżącej naprawy szkód, likwidacji zakładu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w nawiązaniu do ich docelowej rewitalizacji. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lafarge-Holcim, Cemex Polska Sp. z o.o. czy LMBV mbH (niemiecka spółka zajmująca się rekultywacją kopalń).

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Zasady obieralności modułów zajęć wprowadzono Decyzją Dziekana nr 4/2013. W przypadku przedmiotów do wyboru zapisy są realizowane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie polegać będzie na zaznaczeniu wymaganej liczby przedmiotów z listy przedmiotów możliwych do wyboru podanych w Wirtualnej Uczelni. Liczba przedmiotów jest zawsze większa niż liczba koniecznych przedmiotów do wyboru. Zapisy na dany przedmiot są możliwe do chwili wypełnienia limitu miejsc. W przypadku małej liczby zgłoszeń wybrany przedmiot może nie zostać uruchomiony. W zależności od toku studiów wybór może dotyczyć przedmiotów: prowadzonych w j. angielskim, kierunkowych obieralnych oraz humanistyczno-społecznych. Zapisy są realizowane przez Wirtualny Dziekanat lub UBPO.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Zasady prowadzenie procesu dyplomowania są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
  Dodatkowe regulacje wprowadza Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.11.2012 r.
  Pełna treść załącznika Uchwały wraz z zestawami pytań egzaminacyjnych jest dostępna pod adresem:
  http://www.gorn.agh.edu.pl/pliki/praca_dyp/procedura2012-13.pdf

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Ocena końcowa ukończenia studiów (obliczona zgodnie z § 25 pkt 11 Regulaminu Studiów), która wpisywana jest do protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz po zaokrągleniu do dyplomu, jest wyliczana z wykorzystaniem odpowiednich wag tj.:
  - 0,6 dla oceny ze studiów,
  - 0,2 dla średniej oceny z egzaminu inżynierskiego,
  - 0,2 dla oceny z projektu inżynierskiego.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Dopuszczalny łączny deficyt punktowy – 12 punktów ECTS, w tym maksymalnie 9 puntów ECTS w jednym semestrze.
  Dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS może obejmować maksymalnie trzy przedmioty, w przypadku większej liczby przedmiotów, zgoda na wpis na kolejny semestr uzależniona jest od indywidualnej decyzji Prodziekana ds. Kształcenia