Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy gospodarki odpadami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-319-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć z przedmiotu studenci będą miel okazję zapoznać się z najważniejszymi faktami dotyczącymi gospodarki odpadami, jej aspektami formalno-prawnymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, w tym na terenach zdegradowanych. Poznają podstawowe rodzaje odpadów oraz metody ich charakterystyki, kierunki zagospodarowania oraz oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat rodzajów i właściwości wybranych rodzajów odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych, źródłach ich powstawania oraz konsekwencji wytwarzania odpadów i odpowiedzialności za nie. RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe procesy i metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów przemysłowych na terenach zdegradowanych oraz aspektów formalnych, środowiskowych i finansowych z tym związanych. RTZ1A_W05, RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać wstępnej analizy i oceny rodzaju odpadów, ich właściwości oraz potencjalnego wpływu na środowisko, a także wskazać podstawowe metody postępowania z odpadami. RTZ1A_U02, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia prawidłowej gospodarki odpadami dla środowiska, w szczególności na terenach zdegradowanych, jest gotów do stawiania celów oraz podejmowania inicjatyw w tym zakresie. RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K04, RTZ1A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat rodzajów i właściwości wybranych rodzajów odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych, źródłach ich powstawania oraz konsekwencji wytwarzania odpadów i odpowiedzialności za nie. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe procesy i metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów przemysłowych na terenach zdegradowanych oraz aspektów formalnych, środowiskowych i finansowych z tym związanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać wstępnej analizy i oceny rodzaju odpadów, ich właściwości oraz potencjalnego wpływu na środowisko, a także wskazać podstawowe metody postępowania z odpadami. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia prawidłowej gospodarki odpadami dla środowiska, w szczególności na terenach zdegradowanych, jest gotów do stawiania celów oraz podejmowania inicjatyw w tym zakresie. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Odpady – definicje, rodzaje.
 2. Akty prawne w gospodarce odpadami. Hierarchia zasad postępowania z odpadami.
 3. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami.
 4. Właściwości wybranych rodzajów odpadów przemysłowych.
 5. Odpady niebezpieczne: ocena ryzyka, zasady i metody postępowania.
 6. Kierunki wykorzystania i unieszkodliwiania wybranych odpadów przemysłowych.
 7. Aspekty środowiskowe gospodarki odpadami.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

 1. Badania podstawowych właściwości odpadów wydobywczych, energetycznych i budowlanych istotnych w procesie rewitalizacji (gęstość, kształt ziaren, powierzchnia właściwa, strata prażenia, właściwości eluatu wodnego – pH, przewodność, wymywalność wybranych zanieczyszczeń chemicznych).
 2. Analiza składu ziarnowego, komponowanie mieszanek o odpowiednich właściwościach.
 3. Odpady mineralne jako dodatki uzdatniające podłoże glebowe.

.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana jako średnia ważona oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (0,45), kolokwium zaliczeniowego (0,45) oraz obecności i aktywności na zajęciach (0,1).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadmi” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: “Gospodarka odpadmi komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3.Ustawa o odpadach (aktualna) wraz z aktami wykonawczymi,
4.Ustawa o odpadach wydobywczych (aktualna) wraz z aktami wykonawczymi.
5. Sobczyk W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
 • KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
 • KĘPYS W., 2011 – Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych, Wydawnictwa AGH.
 • KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr 23, s. 70–76.
 • Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R. Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie. Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. 2011 nr 10, s. 38–39.
 • Kuczyńska I., Pomykała R., Nogaj A. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1. Recykling, 2011 nr 9, s. 26–28.
 • Kuczyńska I., Nogaj A., Pomykała R. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2. Recykling, 2011 nr 10, s. 23–26.
 • Pomykała R., Łyko P. Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Chemik: nauka-technika-rynek, 2013 r. 67 nr 5, s. 454–457*
 • SOBCZYK W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładu:
- obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, lecz zalecana i może być premiowana,
- zaliczenie wykładu stanowi kolokwium,
- zakres kolokwium obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie ćwiczeń:
- obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa,
- usprawiedliwiona nieobecność może zostać odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym,
- warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z wszystkich sprawozdań,
- w przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym studentowi przysługuje jeden termin
poprawkowy.