Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje i infrastruktura techniczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-409-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot porusza problematykę dotyczącą projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji budowlanych oraz infrastruktury (sieci) zewnętrznych jako elementu procesu rewitalizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą prowadzenia obliczeń hydrodynamicznych i hydraulicznych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe zasady stosowane przy projektowaniu instalacji i infrastruktury technicznych RTZ1A_W03, RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji i sieci budowlanych (infrastruktury technicznych) RTZ1A_W03, RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać poszczególne elementy instalacji i sieci budowlanych (infrastruktury technicznej zewnętrznej) RTZ1A_U06, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaprojektować typowe instalacje i sieci techniczne z uwzględnieniem zasad rekultywacji RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Prezentacja
M_U003 Student potrafi stosować tabele, nomogramy wzory do obliczeń związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U02 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. RTZ1A_K05, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. RTZ1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą prowadzenia obliczeń hydrodynamicznych i hydraulicznych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe zasady stosowane przy projektowaniu instalacji i infrastruktury technicznych - + - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji i sieci budowlanych (infrastruktury technicznych) + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać poszczególne elementy instalacji i sieci budowlanych (infrastruktury technicznej zewnętrznej) + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować typowe instalacje i sieci techniczne z uwzględnieniem zasad rekultywacji + + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi stosować tabele, nomogramy wzory do obliczeń związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Instalacje budowlane – podstawowe definicje. Sieci zewnętrzne jako infrastruktura techniczna – podstawowe definicje. Materiałoznawstwo w instalacjach i sieciach budowlanych. Zasady wykonania oraz odbioru instalacji i sieci z podziałem na wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, elektryczne oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne. Podstawowe zasady projektowania wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu problematyki rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zurbanizowanych. Nowe trendy oraz zastosowania nowej techniki i technologii w instalacjach sanitarnych. Zagospodarowanie wód opadowych w aspekcie rekultywacji terenów.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Wybrane studia przypadków rozwiązań projektowych instalacji i sieci technicznych w ujęciu problematyki rekultywacji i rewitalizacji. Parametry techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz ekonomiczne doboru poszczególnych urządzeń infrastruktury. Podstawowe obliczenia hydrauliczne i hydrodynamiczne w instalacjach i sieciach budowlanych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie projektu wewnętrznych instalacji budowlanych przy uwzględnieniu parametrów odnowy technicznej wybranego obiektu budowlanego jako element rewitalizacji terenu poprzemysłowego. Wykonanie projektu infrastruktury zewnętrznej w szczególności sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych jako elementu wpisującego się w aspekt ekologiczny rewitalizacji terenu zurbanizowanego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zostaje obliczona jako średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń projektowych. Obecność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny końcowej z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Edel R.; 2009: Odwadnianie dróg. WKŁ, Warszawa.
2. Suligowski Z, Fudala-Książek S.; 2016: Wykonanie i odbiór sieci kanalizacyjnych. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa
3. Parylak K; 1988: Odwodnienia budowlane. Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław
4. Kuliczkowski A. (red.); 2010. Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa.
5. Weinerowska-Bords K.; 2010. Wpływ uproszczeń na obliczenie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
6. Kotowski A.; 2015: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I i II. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa.
7. Chudzicki J., Sosnowski S. 2011: Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa
8. Bąkowski K.; 2014. Sieci i instalacje gazowe. Wyd. PWN, Warszawa
9. Chudzicki J., Sosnowski S. 2011: Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa
10. Knapik K., Bajer J. 2011: Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków.
11. Lejdy B.; 2013: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyd. WNT Warszawa.
12. Pełech A.; 2013. Wentylacja i klimatyzacja. Wyd. Politechniki Wrocławskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego.
Poprawa ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego jest możliwa pod warunkiem spełnienie następujących kryteriów: nie wyczerpane zostały wszystkie terminy zaliczenia, student zapoznał się z uwagami prowadzącego do poprzedniej, osoba przystępująca do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny, a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych wiąże się z koniecznością uzyskania pozytywnych ocen z realizowanych w trakcie zajęć projektów. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących.
Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą dostępnych form sprawdzania wiedzy.
Wykładowca może zweryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału z wykładów poprzez kolokwium zaliczeniowe. Obecność i aktywność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny końcowej z przedmiotu.