Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wpływ górnictwa na środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-422-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat wpływu działalności górniczej na środowisko oraz metod ograniczania niekorzystnych oddziaływań. RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę na temat społecznych, ekonomicznych, technologicznych i formalno-prawnych uwarunkowań działalności górniczej istotnych dla problematyki rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ1A_W05, RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami. RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest świadomy wieloaspektowości działalności górniczej,jest gotów stawiać cele i podejmować wyzwania w kierunku poprawy stanu środowiska na terenach zdegradowanych. RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K04, RTZ1A_K02 Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat wpływu działalności górniczej na środowisko oraz metod ograniczania niekorzystnych oddziaływań. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat społecznych, ekonomicznych, technologicznych i formalno-prawnych uwarunkowań działalności górniczej istotnych dla problematyki rewitalizacji terenów zdegradowanych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy wieloaspektowości działalności górniczej,jest gotów stawiać cele i podejmować wyzwania w kierunku poprawy stanu środowiska na terenach zdegradowanych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rodzaje i zakres wpływu górnictwa na środowisko;
Aspekty prawne ochrony środowiska;
Charakterystyka oddziaływania górnictwa podziemnego i odkrywkowego na środowisko
Wpływ górnictwa na środowisko wodne;
Górnictwo a zanieczyszczenie atmosfery;
Problem odpadów w górnictwie;
Aspekty społeczne działalności górniczej;
Metody ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Przykłady oddziaływania różnego typu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz poszczególne jego elementy. Metody określania i szacowania zakresu niekorzystnego oddziaływania. Praca w grupach dotycząca określania i analizy konkretnych przykładów wpływu działalności górniczej na środowisko.Przygotowanie referatów oraz ich wygłoszenie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana jako średnia ważona oceny z ćwiczeń projektowych (0,45), kolokwium zaliczeniowego (0,45) oraz obecności i aktywności na zajęciach (0,1).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bell, F. G., Donnelly L. J.: Mining and its impact on the environment, Taylor & Francis, London, New York 2006.
2. Howard L. H. et al.: SME mining engineering handbook, Soc. for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton 1992.
3. Spitz K., Trudinger J.: Mining and the environment, CRC Press/Balkema, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Pomykała R., Mazurkiewicz M., 2015, Properties of coal gasification wastes essential to determining their impact on the environment. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 24 no. 5, s. 2147–2155.
 2. Pomykała R., 2015, Właściwości ubocznych produktów zgazowania węgla wytworzonych w reaktorach fluidalnych instalacji badawczych. Wyd. AGH, seria Monografie nr 313, Kraków.
 3. Sobczyk W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 4. Uliasz-Boczeńczyk A., Gawlicki M., Pomykała R., 2012, Ocena możliwości sekwestracji ditlenku węgla w wodnych zawiesinach wybranych popiołów, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, t. 28 z. 2 s. 103–112.
 5. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykala R., Machniak Ł., Baic I,. Witkowska-Kita B., Lutynski A., 2011, Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. Rocznik Ochrona Srodowiska, Volume: 13, Pages: 1619-1634
 6. Uliasz-Boczeńczyk A., Gawlicki M., Pomykała R., 2012, Ocena możliwości sekwestracji ditlenku węgla w wodnych zawiesinach wybranych popiołów, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, t. 28 z. 2 s. 103–112.
 7. Kepys W., Pomykała R., 2012, Wpływ dodatku granulatu z ubocznych produktów spalania odpadów komunalnych na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych. Rocznik Ochrona Środowiska t. 14, s. 824–833.
Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładu:
- obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, lecz zalecana i może być premiowana,
- zaliczenie wykładu stanowi kolokwium,
- zakres kolokwium obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie ćwiczeń:
- obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa,
- usprawiedliwiona nieobecność może zostać odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym,
- warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z wszystkich sprawozdań,
- w przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym studentowi przysługuje jeden termin
poprawkowy.