Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rozbiórka i przebudowa składowisk
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-427-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł porusza zagadnienia pozwalające na zidentyfikowanie zakresu oraz ograniczeń rozbiórki/przebudowy obiektów składowania/unieszkodliwiania wybranych odpadów jak również zagadnień związanych z wykorzystaniem surowców odpadowych jako substytutów w zastosowaniach gospodarczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat aspektów formalno-prawnych rozbiórki/przebudowy obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów RTZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę na temat sposobów i technologii rozbiórki/przebudowy wybranych obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów RTZ1A_W02 Projekt,
Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę na temat ograniczeń w rozbiórce/przebudowie obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego RTZ1A_W02 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny oraz koncepcję rozbiórki/przebudowy obiektu składowania/unieszkodliwiania wybranych odpadów z uwzględnieniem istniejących ograniczeń RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizowania i pogłębiania wiedzy w zakresie wykorzystania surowców odpadowych w zastosowaniach gospodarczych RTZ1A_K01, RTZ1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat aspektów formalno-prawnych rozbiórki/przebudowy obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat sposobów i technologii rozbiórki/przebudowy wybranych obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat ograniczeń w rozbiórce/przebudowie obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny oraz koncepcję rozbiórki/przebudowy obiektu składowania/unieszkodliwiania wybranych odpadów z uwzględnieniem istniejących ograniczeń - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizowania i pogłębiania wiedzy w zakresie wykorzystania surowców odpadowych w zastosowaniach gospodarczych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Inwentaryzacja obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego.
2. Inwentaryzacja obiektów składowania/unieszkodliwiania innych odpadów (m.in pohutniczych, energetycznych).
3. Obiekty składowania/unieszkodliwiania odpadów jako złoża antropogeniczne surowców. Kierunki wykorzystania surowców.
4. Podstawy formalno-prawne rozbiórki/przebudowy obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów.
5. Technologie rozbiórki obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (powęglowych).
6. Technologie rozbiórki obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów (pohutniczych).
7. Technologie budowy, rozbudowy, przebudowy z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka powstania/rozwoju zagrożenia pożarowego.
8. Metody prognozowania stanu termicznego obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego.
9. Metody monitoringu stanu termicznego obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego.
10. Wpływ rozbiórki/przebudowy obiektów składowania/unieszkodliwiania odpadów na środowisko.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Koncepcja przebudowy składowiska odpadów ze względu na zidentyfikowany stan termiczny obiektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z zajęć projektowych oraz oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści programu wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Barosz S.:Techniczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania zwałowisk odpadów powęglowych na przykładzie kopalń węgla kamiennego ROW-u : praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2003
2. Gradkowski K.; Budowle i roboty ziemne; PW, 2006.
3. Jodłowski M.; Operator maszyn do robót ziemnych; KaBe, 2006
4. Ustawa o odpadach wydobywczych (aktualna podstawa prawna, np. isap.sejm.gov.pl)
5. Ustawa o odpadach (aktualna podstawa prawna, np. isap.sejm.gov.pl)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kozioł W., Baic I., Machniak Ł.: Produkcja i zastosowanie kruszyw z wtórnych surowców odpadowych, Rocznik Ochrony Środowiska 18(1), 2016
2. Baic I., Kozioł W., Machniak Ł.: Aggregates from mineral wastes, E3S Web of Conferences vol. 8, 2016
3. Machniak Ł., Kozioł W.: Kruszywa alternatywne – baza zasobowa i kierunki rozwoju, Kruszywa, nr 4, 2014

Informacje dodatkowe:

Brak