Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-110-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z wykorzystania programów komputerowych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat podstawowych programów wspomagających inżyniera RTZ1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych). RTZ1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi napisać podstawowe procedury obliczeniowe RTZ1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych. RTZ1A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student posiada umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych biurowych i obliczeniowych RTZ1A_U06, RTZ1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat podstawowych programów wspomagających inżyniera + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych). + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać podstawowe procedury obliczeniowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych biurowych i obliczeniowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu technologi informacyjnych.
 2. Systemy kodowania znaków, cyfrowa postać informacji.
 3. Oprogramowanie komputerów – systemy operacyjne, programy użytkowe: edytory tekstowe, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne i prezentacyjne, bazy danych, archiwizacja danych, oprogramowanie specjalistyczne, wirusy komputerowe.
 4. Algorytmy, języki programowanie.
 5. Sieci komputerowe, Internet i wybrane usługi internetowe.
 6. Podstawy metod numerycznych (interpolacja, aproksymacja, przybliżone rozwiązywania równań nieliniowych, rozwiązywanie układów równań liniowych).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Arkusze kalkulacyjne – Excel

  1. Zaawansowane obliczenia w arkuszu, tablicowanie wartości funkcji i rysowanie wykresów.
  2. Interpolacja i aproksymacja funkcji metodą najmniejszych kwadratów.
  3. Równania i układy równań liniowych, formuły tablicowe.
  4. Elementy programowania liniowego.
  5. Znajdowanie przybliżonego rozwiązywanie równań nieliniowych, wykorzystanie funkcji „szukaj wyniku” i „solver”.

 2. Edytory tekstu -Word

  1. Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących edycji i formatowania tekstu, definiowania układu strony i wydruku.
  2. Wykorzystanie edytora równań do zapisu formuł matematycznych.
  3. Formatowanie dużych dokumentów – style nagłówkowe, tworzenie własnych stylów, wstawianie podpisów tabel, rysunków, tworzenie spisów treści, rysunków, tabel, przypisy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów z obu części tematycznych zajęć laboratoryjnych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny). W przypadku nie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym, przewidziany jest 1 termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena z zajęć laboratoryjnych
Istnieje możliwość podwyższenia oceny o 0.5 po przygotowaniu prezentacji na zadany przez prowadzącego wykład temat i przedstawieniu jej w ramach wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną nieobecności na zajęciach laboratoryjnych pod warunkiem samodzielnego nadrobienia materiału. Nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. M. Cieciura: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań”. Wydawnictwo Vizja Press, Warszawa 2006.
 2. D. M. Bourg: Excel w nauce i technice, Helion O’Reilly 2006.

.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Pawluś D., Pięciorak E.:Komputerowe wspomaganie nauczania przedmiotu „Konstrukcje metalowe”, Logistyka nr 3, 2014
 2. Pawluś D.: Laboratorium wirtualne jako nowe narzędzie dydaktyczne, Edukacja : studia, badania, innowacje, 2010, nr 2, s. 39–44
Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych.