Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-115-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres tematyczny modułu obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska, antropopresją, a także ograniczeniem jej wpływu i działaniami naprawczymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, elementy środowiska, aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę pozwalającą na planowanie działań technicznych w ochronie środowiska RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na degradację niematerialnych wartości środowiska RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zmierzyć wybrane właściwości fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb RTZ1A_U02, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi zinterpretować wyniki wykonanych badań RTZ1A_U02, RTZ1A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole RTZ1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko RTZ1A_K01, RTZ1A_K05 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, elementy środowiska, aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska + - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę pozwalającą na planowanie działań technicznych w ochronie środowiska + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na degradację niematerialnych wartości środowiska - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zmierzyć wybrane właściwości fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zinterpretować wyniki wykonanych badań - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Historia ochrony środowiska. Podstawowe pojęcia. Elementy środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Źródła zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Ochrona środowiska przyrodniczego. Ochrona atmosfery (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody ochrony i zapobiegania). Ochrona gleb (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody ochrony). Środowisko wodne, woda w życiu człowieka, zanieczyszczenia wód (źródła, metody zapobiegania i oczyszczania). Hałas, wibracje, promieniowanie w środowisku. Litosfera – środowisko geologiczne. Surowce nieodnawialne, racjonalna gospodarka surowcami. Wpływ działalności człowieka na środowisko geologiczne. Krajobraz, ekosystem, biocenoza, różnorodność gatunkowa. Rola rewitalizacji w ochronie i kształtowaniu środowiska.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Oznaczenie wybranych wskaźników zanieczyszczeń wód i ścieków. Badanie wybranych zanieczyszczeń gleb. Pomiary hałasu w aglomeracji miejskiej. Zajęcia terenowe – obszar zdegradowany przemysłowo, inwentaryzacja zmian antropogenicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu – sprawdzian z treści wykładów.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – kartkówka z zagadnień teoretycznych dotyczących treści ćwiczeń oraz zaliczone wszystkie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
Na ocenę z poszczególnych zajęć ma wpływ także aktywność studenta.
Przysługuje 1 termin poprawkowy zaliczenia sprawdzianu z wykładów. Poprawić można tylko ocenę niedostateczną.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie kolokwium z wykładów i zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (średnia arytmetyczna).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach laboratoryjnych student może odrobić z inną grupą laboratoryjną realizującą ten sam temat, wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia. Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwiów. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Pol. Poznańskiej, 1996.
2.Dobrzański G. i inni: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
3.Lipińska E.: Podstawy ochrony środowiska – od atmosfery do górotworu. Wyd. PWSZ-Krosno, 2004.
4.Paczulski R.: Ochrona środowiska, zarys wykładu. Of.Wyd.Branta, Bydgoszcz 2008.
5.Sobczyk W.(red.nauk.). Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Pawul M., Ecological education of adults as basis of correct municipal waste management, Waste Forum (Czasopismo elektroniczne), 2010 s. 417–421.
 2. Pawul M., Sobczyk W., Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, 2011 vol. 6 no. 2, s. 147–156.
 3. Sobczyk W. (red), aut.: Biedrawa A., Kępys W., Kowalska A.,Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska – Czaja M., Laboratorium z ochrony środowiska — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
  Kwiecień J., Pawul M., Modelowanie funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami, Inżynieria Ekologiczna, s. 100–109.
 4. Sobczyk W., Pawul M., Rewitalizacja terenów pogórniczych w opinii mieszkańców gminy Lubaczów (woj. podkarpackie), Przegląd Górniczy, 2013 t. 69 nr 12, s. 118–125.
 5. Gliniak M., Pawul M., Sobczyk W., Wpływ transportu i składowisk poprzemysłowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” na stan i jakość wody rzeki Wilga w Krakowie, Logistyka, 2014 nr 4 s. 4295–4302.
 6. Sobczyk W. (red), aut.: Biedrawa-Kozik A., Gliniak M., Kępys W., Kowalska A., Łyko P., Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska – Czaja M., Śliwka M., Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.
Informacje dodatkowe:

Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach (tematach).