Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rozwój rekultywacji i rewitalizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-209-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się z inwestycjami rewitalizacyjnymi na terenach zdegradowanych realizowanych na przestrzeni ponad 100 lat. Pozna zależności pomiędzy rekultywacją i rewitalizacją. Będzie miał świadomość znaczenia tych procesów dla ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat istoty rewitalizacji i działań składających się na ten proces, jak również oczekiwanych efektów w aspekcie techniczno-przestrzennym, środowiskowym, architektonicznym, kulturowym i społecznym. RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna metody rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać oceny stopnia przekształcenia środowiska oraz ustalić metody rekultywacji i kierunki rewitalizacji. RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi opracować założenia dla koncepcji rewitalizacji terenu zdegradowanego i zaangażować zespół odpowiednich specjalistów do opracowania dokumentacji dla tego zamierzenia. RTZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy znaczenia rewitalizacji dla ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również jakości rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych dla ładu przestrzennego. RTZ1A_K05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat istoty rewitalizacji i działań składających się na ten proces, jak również oczekiwanych efektów w aspekcie techniczno-przestrzennym, środowiskowym, architektonicznym, kulturowym i społecznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny stopnia przekształcenia środowiska oraz ustalić metody rekultywacji i kierunki rewitalizacji. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować założenia dla koncepcji rewitalizacji terenu zdegradowanego i zaangażować zespół odpowiednich specjalistów do opracowania dokumentacji dla tego zamierzenia. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy znaczenia rewitalizacji dla ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również jakości rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych dla ładu przestrzennego. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Informacje wprowadzające – przyczyny i skutki degradacji środowiska. Podstawowe definicje: teren zdegradowany i zdewastowany, teren poprzemysłowy, remediacja, rekultywacja, zagospodarowanie, rewitalizacja, naturalna sukcesja, renaturyzacja i in. Różnorakie definiowanie pojęcia „rewitalizacja”.
2. Historia i teraźniejszość inwestycji rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych – geneza, realizacje, badania, ustawodawstwo. Przykłady.
3. Inwestycje rewitalizacyjne – idee, wizje i trendy. Analiza najlepszych praktyk z punktu widzenia architekta i urbanisty.
4. Rekultywacja jako działanie poprzedzające etap rewitalizacji i warunkujące docelowe funkcje terenu zdegradowanego. Fazy rekultywacji. Metody rekultywacji. Klasyfikacja kierunków rekultywacji.
5. Metodologia projektowania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Klasyfikacja czynników charakteryzujących obszary wymagające rewitalizacji. Optymalizacja procesu decyzyjnego.
6. Hydrogeologiczne uwarunkowania rekultywacji. Kierunki rekultywacji wodnej wyrobisk.
7. Rewitalizacja jako proces ożywienia społeczno-gospodarczego. Rewitalizacja jako proces ożywienia przyrodniczego. Społeczny wymiar rewitalizacji.
8. Zajęcia terenowe – wybrane inwestycje rewitalizacji.
9. Podsumowanie: Rewitalizacja jako działanie interdyscyplinarne. Interesariusze inwestycji rewitalizacyjnych. Bariery procesów rewitalizacyjnych i sposoby ich pokonywania.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Analiza wybranych inwestycji rewitalizacyjnych pod kątem identyfikacji czynników sukcesu rekultywacji i rewitalizacji lub przyczyn niepowodzenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci prezentują przygotowane prezentacje I uczestniczą w dyskusji. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie opracowanego i przestawionego studium przypadku.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach prezentacji oraz udziale w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią ważoną oceny z egzaminu (0,7) oraz ćwiczeń audytoryjnych (0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przewiduje się jeden podstawowy i jeden dodatkowy termin egzaminu. Zakres materiału do egzaminu obejmuje treści przedstawiane na wykładach i ćwiczeniach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.): Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 451 (w j. niem. i pol.).
 2. Cykl monografii pt. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (ed. Skowronek J.), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach.
 3. Adamski T., Orpych R., Jaworski S.: Elementy systemowego podejścia do procesu rewitalizacji w województwie śląskim, [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, (red.) Skowronek J., s. 226–233, 2010.
 4. Rostański A.: Spontaniczna rewitalizacja terenów zdegradowanych – rola naturalnych procesów biologicznych, w: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (ed. Skowronek J.), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, Katowice 2009, s. 18–26.
 5. Karwińska A.: Rola społeczeństwa w procesie rewitalizacji. Czasopismo Techniczne, r. 103, z. 8-A/2006. Wyd. Politechniki Krakowskiej. s. 126–142, 2006.
 6. Gasidło K., Gorgoń J. (red.): Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Wyd. Centrum Usług Drukarskich H. Miler, Chorzów, 1999.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Ostręga A., Szewczyk-Świątek A., Świątek W.: Innowacje w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów – Pojezierze Tarnowskie. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie 2/2016, s. 104–109, 2016.
 2. Ostręga A.: Możliwości atrakcyjnej rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych – przykłady z Polski i Niemiec [w:] (red.): L. Gazda: Lubelski Bursztyn: znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Wydawca Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Chełmie, s. 192–209, 2016.
 3. Polak K.: Rozliczenie wodnej rekultywacji wyrobisk odkrywkowych w świetle aktualnych uregulowań formalnoprawnych. Przegląd Górniczy t. 71 nr 9, s. 37–40, 2015.
 4. Bednarczyk S., Galiniak G., Różkowski K., Kaznowska-Opala K. Charakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku “Szczakowa” w Jaworznie. Przegląd Górniczy, t. 71 nr 9, s. 85–91, 2015.
 5. Ostręga A., Lenartowicz K., Szewczyk-Świątek A., Świątek W., Cygan S.: Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przypadek Borzęcina i Dołęgi [w:] Skowronek J. (red.) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, s. 213–225, 2015.
 6. Ostręga A.: Holistyczne podejście do rewitalizacji (po)górniczych regionów i rejonów. Przegląd Górniczy, t. 70, nr 10, s. 128–133, 2014.
 7. Ostręga A.: Rewitalizacja zwałowiska Kopalni Wegla Brunatnego Nochten dla funkcji przyrodniczych – Łużycki Park Znalezisk. Węgiel Brunatny: Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, nr 4, s. 26–30, 2014.
 8. Galiniak G., Polak K., Różkowski K., Kaznowska-Opala K., Pawlecka K.: Rekultywacja wodna jako czynnik determinujący sukces branży górnictwa odkrywkowego w praktyce sozologicznej. Przegląd Górniczy, t. 70 nr 10, s. 122–127, 2014.
 9. Polak K., Różkowski K., Pawlecka K., Kaznowska-Opala K., Chudzik W.: Prognoza zatapiania wyrobiska poeksploatacyjnego Świerki. Przegląd Górniczy, t. 70 nr 2, s. 31–36, 2014.
 10. Ostręga A.: Rewitalizacja obszarów po działalności wydobywczej w formule publiczno-prywatnej współpracy na przykładzie żwirowni w Radłowie [w:] Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.) Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 429–440, 2014 (w j. niem. i pol.).
 11. Ostręga A.: Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków, 2013.
 12. Cała M., Ostręga A.: Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374, 2013.
 13. Uberman R., Ostręga A.: Rekultywacja i rewitalizacja terenów po działalności górniczej. Polskie osiągnięcia i problemy. [w:] Ostręga A. (red.), 1-sze Polsko-Niemieckie Forum Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych, Wisła-Jawornik, 8-9 marzec 2012, Wydawnictwo AKNET.
 14. Ostręga A., Teodorski D., Becker R.: Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w Legnicko–Głogowskim Okręgu Miedziowym na przykładzie Kopalni Piasku „Obora”. [w:] Ostręga A. (red.), 1-sze Polsko-Niemieckie Forum “Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych”, Wisła-Jawornik, 8-9 marzec 2012, Wydawnictwo AKNET.
 15. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011.
 16. Ostrega A., Uberman R.: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, 2010.
 17. Uberman R. Ostrega A.: Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB Konin [w:] Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Kraków, 2007.
 18. Ostręga A., Kasprzyk R.: Społeczne aspekty rewitalizacji. Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6, 2007.
  19. Uberman R., Ostręga A.: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, 2004.
Informacje dodatkowe:

brak