Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Górnictwo odkrywkowe i otworowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-210-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łochańska Dorota (lochan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcony podstawowym zagadnieniom prowadzenia odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż pod kątem zidentyfikowania najważniejszych składowych mających wpływ na późniejszą rekultywację/rewitalizację terenów pogórniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie potrzebę i rolę działalności górniczej, zna ogólne zagadnienia i problematykę związaną z podstawowymi technologiami górniczymi RTZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna najważniejsze miejsca występowania i eksploatacji kopalin, a tym samym terenów przekształconych lub zdegradowanych RTZ1A_W02 Kolokwium
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych technologii eksploatacji w górnictwie odkrywkowym i otworowym RTZ1A_W02 Kolokwium
M_W004 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem odkrywkowym i otworowym RTZ1A_W02 Projekt,
Kolokwium
M_W005 Student zna aktualne uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji górniczej RTZ1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi sporządzać przekroje przez wyrobiska i zwałowiska RTZ1A_U06, RTZ1A_U02 Projekt
M_U002 Student potrafi sporządzać obliczyć parametry geometryczne wyrobisk i zwałowisk istotne z punktu widzenia rewitalizacji RTZ1A_U06, RTZ1A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy RTZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie potrzebę i rolę działalności górniczej, zna ogólne zagadnienia i problematykę związaną z podstawowymi technologiami górniczymi + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna najważniejsze miejsca występowania i eksploatacji kopalin, a tym samym terenów przekształconych lub zdegradowanych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych technologii eksploatacji w górnictwie odkrywkowym i otworowym + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem odkrywkowym i otworowym + - - + - - - - - - -
M_W005 Student zna aktualne uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji górniczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sporządzać przekroje przez wyrobiska i zwałowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzać obliczyć parametry geometryczne wyrobisk i zwałowisk istotne z punktu widzenia rewitalizacji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Rola i znaczenie górnictwa odkrywkowego i otworowego.
2. Podstawowe pojęcia (m.in. obszar górniczy, teren górniczy, zakład górniczy).
3. Geoprzestrzenne rozmieszczenie kopalń kopalin skalnych, energetycznych i chemicznych wraz z charakterystyką powierzchni zajętej pod działalność górniczą. Identyfikacja regionów górniczych.
4. Zarys podstaw formalno-prawnych działalności wydobywczej.
5. Typy i geometria wyrobisk odkrywkowych.
6. Technologie wydobywania kopalin energetycznych.
7. Technologie lądowe wydobywania kopalin skalnych zwięzłych.
8. Technologie lądowe wydobywania kopalin skalnych okruchowych.
9. Technologie wydobywania spod wody kopalin skalnych okruchowych.
10. Typy i geometria zwałowisk mas ziemnych i skalnych.
11. Technologie budowy zwałowisk mas ziemnych i skalnych.
12. Kształtowanie zwałowisk zgodnie z wymaganiami rekultywacyjnymi.
13. Cechy i klasyfikacja metod otworowej eksploatacji kopalin stałych.
14. Istota eksploatacji otworowej.
15. Zarys prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt obliczeń parametrów geometrycznych wyrobiska odkrywkowego oraz zwałowisk mas ziemnych i skalnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu(ów).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego zakładane efekty uczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z zajęć projektowych oraz oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści programu wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach projektowych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2008 r.
2. Glapa J., Korzeniowski I.: Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&K. Wrocław, 2005 r.
3. Kasztelewicz Z.: Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i 3. Tradycje Górnicze AGH. Kraków. 2012 r.
4. Kozioł W. i inni, „Górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych, Cz. II IMBiGS, Warszawa, 1993 r.
5. Korzeniowski J.I.: Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław, 2010 r.
6. Wiśniewski S. (red): Projektowanie kopalń. Część I. Kopalnie Odkrywkowe, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980
7. Zajączkowski M., Czerniak A., Adamski P.: Wydobywanie kopalin ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP, Warszawa 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kasztelewicz Z., Sikora M., Zajączkowski M., Przegląd układów technologicznych stosowanych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego w Europie, Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014
2. Kozioł W., Machniak Ł., Podwodne kopanie: rozwój technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 3, 2011
3. Lieske C., Kozioł W., Borcz A., Eksploatacja kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody – porównanie technologii, Cz. 1, Przegląd Górniczy, 2017 t. 73 nr 4, s. 62–69.
4. Machniak Ł., Kozioł W., Regionalne zróżnicowanie działalności kopalń odkrywkowych, Rocznik Świętokrzyski, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Seria B – Nauki Przyrodnicze, 2016 vol. 37, s. 73–85
5. Zajączkowski M i inni, Klasyfikacja systemów eksploatacji odkrywkowej z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii górniczych, Przegląd Górniczy, 2014 t. 70 nr 10, s. 79–84

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych