Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Górnictwo podziemne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-211-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Burtan Zbigniew (burtan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest poznanie podstawowych zagadnień podziemnej eksploatacji złóż w aspekcie identyfikacji najważniejszych czynników wpływających na późniejszą rewitalizację terenów pogórniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem podziemnym oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie podziemnym oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego, sporządzić prostą mapę warstwicową, wykonać przekrój geologiczny oraz opracować wykres głębinowy zasobów RTZ1A_U06, RTZ1A_U02 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych RTZ1A_U06, RTZ1A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym RTZ1A_K01, RTZ1A_K05, RTZ1A_K04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem podziemnym oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie podziemnym oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego, sporządzić prostą mapę warstwicową, wykonać przekrój geologiczny oraz opracować wykres głębinowy zasobów - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu. Struktura organizacyjno-własnościowa i charakterystyka techniczna podziemnych zakładów górniczych w Polsce. Systematyka podziemnych technologii górniczych. Elementy zalegania złoża pokładowego. Techniki i sposoby urabiania skał. Systematyka robót i wyrobisk górniczych. Obudowa górnicza i jej współpraca z górotworem. Sposoby i struktury (modele) udostępnienia regularnych i nieregularnych form złożowych. Przygotowanie złoża do eksploatacji. Klasyfikacja i determinanty wyboru systemów eksploatacji w górnictwie podziemnym. Elementy cyklu technologicznego w procesie wydobywczym. Podstawy wentylacji kopalń podziemnych. Wstęp do problematyki zagrożeń naturalnych. Zarys problematyki wpływu podziemnej działalności górniczej na środowisko naturalne.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Przykłady udostępnienia i powszechnie stosowanych systemów wybierania. Objaśnienia map (pokładowych) wyrobisk górniczych; oznaczenia na mapach. Opracowanie mapy złożowej i przekroju geologicznego złoża dwupokładowego rozdzielonego uskokiem; uproszczony (teoretyczny) projekt udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złoża (zadanie projektowe dla indywidualnych założeń wyjściowych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych: pozytywna ocena wykonanego zadania projektowego; warunkiem niezbędnym zaliczenia jest obecność na co najmniej 70% zajęć (dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na co najwyżej 1 zajęciach),
Zaliczenie wykładu: kolokwium pisemne (pytania otwarte).
Premiowana jest aktywność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z ćwiczeń projektowych i zaliczenia wykładu (kolokwium)
(0.4 x ocena z ćwiczeń + 0.6 x ocena z kolokwium)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach projektowych (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piechota S.: Podstawy górnictwa kopalin stałych. Skrypty Uczelniane AGH nr 1460. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996.
Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2003.
Butra J, Kicki J. (red. pracy zb.): Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków 2003.
Probierz K., Strzałkowski P.(red. pracy zb.): Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.
Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Wydawnictwo AGH, Kraków 2008. Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
Turek M.: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG, Katowice 2010.
Butra J.: Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami. KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wrocław 2010.
Honysz J.: Górnictwo 1. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2011.
Honysz J.: Górnictwo 2. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zorychta A, Burtan Z.: Uwarunkowania i kierunki rozwoju technologii podziemnej eksploatacji złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008.
Burtan Z., Rak Z., Stasica J.: Priorytety rozwoju systemów wybierania złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008
Burtan Z, Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego. Miesięcznik WUG. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 12 (172)/2008, Katowice 2008.
Burtan Z., Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 2 (186)/2010, Katowice 2010.
Burtan Z., Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 10 (206)/2011, Katowice 2011.
Rak Z, Burtan Z., Stasica J.: Ocena możliwości wykorzystania krótkofrontowych i specjalnych systemów eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 11 (207)/2011, Katowice 2011.
Burtan Z.: Znaczenie skojarzonych zagrożeń naturalnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Górniczy. Nr 11/2016. Katowice 2016.
Burtan Z., Stasica J., Rak Z.: Wpływ katastrofogennych zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego w latach 2000-2016. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN. Nr 101 (2017). Kraków 2017.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładu:
- obecność na wykładach jest nieobowiązkowa,
- zaliczenie wykładu stanowi kolokwium,
- zakres kolokwium obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń:
- obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa,
- usprawiedliwiona nieobecność może zostać odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym,
- warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z projektu,
- w przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym studentowi przysługuje jeden termin
poprawkowy.